เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย 16 อำเภอ 2 กิ่ง 124 ตำบล 1006 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองเชียงราย 155 57000 5701
2 อำเภอพาน 141 57120 5705
3 อำเภอแม่จัน 95 57110 5707
4 อำเภอเทิง 88 57160 5704
5 อำเภอเชียงแสน 62 57150 5708
6 อำเภอแม่สาย 62 57130 5709
7 อำเภอเชียงของ 58 57140 5703
8 อำเภอเวียงป่าเป้า 50 57170 5711
9 อำเภอเวียงชัย 47 57210 5702
10 อำเภอแม่สรวย 43 57180 5710
11 อำเภอแม่ลาว 42 57250 5716
12 อำเภอพญาเม็งราย 33 57290 5712
13 กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 31 57210 5717
14 อำเภอขุนตาล 28 57340 5714
15 อำเภอป่าแดด 27 57190 5706
16 กิ่งอำเภอดอยหลวง 23 57110 5718
17 อำเภอเวียงแก่น 18 57310 5713
18 อำเภอแม่ฟ้าหลวง 3 57240 5715
รวม 1006 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ชัยมงคล ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ต้ากลาง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ต้านาล้อม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ต้าหัวฝาย ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
6 พระธาตุแท่นคำ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
7 พระธาตุม่อนศิลาอาสน์ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
8 พระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ห้วยเดื่อ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เขาแก้วอภัย ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เจดีย์ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ป่าข่า ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ป่าตาลใต้ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ป่ายาง ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ม่วงบุญเรือง ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ร่องขุ่น ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
18 แสงเมืองมา ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ชมภู ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
21 น้ำแพร่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
22 น้ำล้อม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ป่าแดง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ศรีเกิด ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ห้วยหลวง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ห้วยหลวงใต้ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ครึ่งเหนือ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บ้านตอง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 พร้าวกุด ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ส้าน ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ซาววา ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 แดนเมือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ต้นปล้อง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 บุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บุญเรืองเหนือ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ป่าเคาะ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ห้วยหก ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ดอนที่ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ผากุบ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 เมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 หาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 จำปา ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ทุ่งดุก ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ทุ่งทราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 พระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 สบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หัวเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ดงหลวง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ท่าเจริญ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ทุ่งซาง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บ้านเขียะ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ปากอิงเหนือ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ม่วงเจ็ดต้น ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ลุง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ศรีชัยมงคล ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หวาย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เต๋น ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 น้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 แฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีดอนมูล ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ใหม่ทุ่งหมด ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เกี๋ยงใต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เกี๋ยงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 แก่นใต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 แก่นเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ดอนแก้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 เนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ศรีวิไล ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 พระธาตุบรรพต ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
88 เกาะผาคำ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
89 บ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ป่าตึง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
92 พระธาตุวังซาง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
93 พระธาตุหัวกว๊าน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
94 แม่แอบดอนแก้ว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
95 สบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สันทรายกองงาม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ปางหมอปวง ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่าแดด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โพธิ์สิตาราม ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
103 แม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สันมะเค็ด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองบัวตอง ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองบัวสด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ท่าเดื่อ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ปงของ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ป่าคา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ป่ายางสบยาบ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
111 พระธาตุแสนคำฟู ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
112 แม่คำ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
113 แม่เงิน ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีดอนมูล ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ป่าญาณสัมปันโนอารยาราม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 พระธาตุศรีโยนก ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 กู่เต้า ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
118 โค้งงาม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ดอยงาม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ดอยจัน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ร่องบง ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สันต้นเปา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
124 สันธาตุ(สันธาตุอโสการาม) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 เจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ปงสนุก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ป่าสักหางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ผ้าขาวป้าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 พระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 พระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 พระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 พระธาตุภูเข้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 พระธาตุสองพี่น้อง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 วังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ห้วยเกี๋ยง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 งิ้วแก้วพัฒนา ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ไชยสถาน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ธรรมประสิทธิ์ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ป่าถ่อน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ป่ายาง ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 เวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ศรีชัยแม่มะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ศรีบุญยืน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 สันป่าลาน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
147 สันสลี ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 สุมังคลาราม ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
149 บ้านดอย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 แม่บง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 แม่เลียบ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ราษฎร์บำรุง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 สันต้นม่วง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ป่าอรัญญวิเวก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
155 ดอนงาม ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ดอยงาม ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ทุ่งกวาง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ปงสนุก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ป่าแดง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 โพธิ์ทองนิมิต ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สันติคีรี ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ห้วยไร่ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ห้วยไร่เก่า ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ป่าซางงาม ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สุวรรณคีรี ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองกล้วย ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 หนองด่าน ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ห้วยสัก ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ขอนซุง ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 งิ้วเก่า ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 งิ้วใหม่ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 เชียงทอง ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ตุ้มใต้ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เนื้อนาบุญ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บุญยืน ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ป่าไผ่ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 แม่สว่าน ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ราษฎร์สามัคคี ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สวนดอก ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สักเหนือ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ไชยผาบ(ชัยภาพ) ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ต้นก๊อ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โป่งสัก ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ภูเขาแก้ว ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 สันปูเลย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 สารภี ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ไคร้ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดอนเฟือง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ต้นเขือง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ตับเต่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ปงค์ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ปางค่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 พระธาตุปูเต้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ภูเต่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หัวฝาย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ดอนแก้ว ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ดอนแท่น ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บ้านเหล่า ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ปงสนุก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ปล้องส้าน ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 พระธาตุจอมทอง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 อภัย ตำบลปล้อง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เกี๋ยงดอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 เกี๋ยงลุ่ม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 พลอยโสภณวนาราม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 แม่ลอยไร่(ไชยพรหม) ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 หนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
213 ช้างค้ำ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ทุ่งโห้ง ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 พระเกิดคงคาราม ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 พระธาตุขุนทอง ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 พระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 พระธาตุจอมใจ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 พระธาตุจอมหงส์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 พระธาตุศรีมหาโพธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 พระนาคแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 โพธิ์ศรีพัฒนา ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โพธิ์สว่าง ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ร่องริว ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 อำมาตย์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 อุธราราม ตำบลเวียง อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ดอนไชย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ป่าตึงงาม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ป่ารวก ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สุวรรณาราม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองเลียบ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ซาววา ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ประทุมวราราม(หนองบัว) ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 โพธิ์ทอง ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 วังแฮด ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สวนดอกสันทรายมูล ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 หนองสามัคคี ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ดอนแยง ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ต้นปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ท่าข้าม ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 บุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ป่าจี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ผาลาด ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 พระธาตุดอยงู ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 พระธาตุปลายนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ม่วงแก้ว ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 เวียงเกี๋ยง ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ศาลาวาส ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 สันต้นเปา ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 สันป่าบง ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หัวดง ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ใหม่สุขเกษม ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เอียน ตำบลหงาว อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ดอนมูล ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หนองแรดใต้รัตนาราม ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ถ้ำผาจรุย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 ป่าแงะ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ป่าเส้าดอนชัย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ร่องเปา ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ศรีบุญเกิด ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
265 สันเจริญ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ใหม่พัฒนา ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ต้นมื่น ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ท่าน้ำ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ป่าสัก ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
270 พระธาตุจอมคีรี ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
271 แม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ศรีชุมประชา ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
273 สันกองพัฒนาราม ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
274 หนองบัวคำ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ใหม่ใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ศรีดอนแก้ว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ศรีบังวัน ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีบุญยืน ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
279 สันกู่ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ดอนศิลา ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
281 อาโยนาราม ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ป่าเขาวงมหาวัน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด ธรรมยุต วัดราษฎร์
283 ป่าวังศิลา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด ธรรมยุต วัดราษฎร์
284 วังผาศิลาราม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ศรีดอนมูล ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
286 สันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด มหานิกาย วัดราษฎร์
287 แม่ต๋ำหลวง ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
288 สุวรรณคีรี ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ใหม่โชคชัย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ศรีสะอาด ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
291 สันติวนาราม ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
292 สันติอุดมธรรม ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
293 เชตุพน ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ดงเวียงหวาย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
295 พระธาตุปูตุง ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
296 เม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
297 เวียงสักวราราม ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สันหนองบัว ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
299 บ่อแสง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ป่าม่วง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
301 พระธาตุกู่แก้ว ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
302 พระธาตุมงคลแก้วมณี ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
303 แม่ต๋ำกลาง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
304 แม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บุญวาทย์ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
306 แม่เปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
307 แม่เปาเจริญธรรม ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
308 สบเปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
309 สันติคีรี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
310 หนองเสา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
311 คูเวียง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ชัยมงคล ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
313 พระธาตุกู่หิน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
314 พระธาตุปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
315 พระธาตุม่อนหินแก้ว ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ไม้ยาเก่า ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
317 สันสะอาด ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ห้วยเดื่อ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มหานิกาย วัดราษฎร์
320 คีรีมงคล ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
321 เจริญเมือง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ดงตะเคียน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
323 เดื่อป่อง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ป่ายาง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีทรายมูล ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
326 จำคาวตอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สันโค้งเจริญสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สันช้างตาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สันทราย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
332 สันธาตุ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
333 สันป่าหนาด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สันมะกอก ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
335 หนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
336 หนองหมด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หัวง้ม(ดอยงาม) ตำบลดอยงาม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
341 แม่คาววัง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
343 สันทราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
344 หนองตุ้ม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
345 หนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
346 อุดมวารี ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ดงเวียง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ท่าหล่ม ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าสักใต้ ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ร่องคต ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สันป่ง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
352 สันปูเลย ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
353 อรัญวิเวก ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
354 กำพร้าวัวทอง ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ดงขนุน ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ไตรมัคคาราม ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ป่ารวก ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ราษฎร์ดำรงค์ ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ราษฎร์บำรุง ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
361 สองแคว ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
362 สันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
363 คีรีธรรมาราม ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
364 งิ้วเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ทุ่งมะฝาง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ป่าแขม ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ปางเกาะทราย ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ป่าแดด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ป่าบงหลวง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ป่าหัด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ป่าหุ่ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ปิงเมือง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ผาวี ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
374 พระธาตุสามดวง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
375 หนองทรายทอง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
378 นันทาราม ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ป่าถ่อนดอนแก้ว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
380 พระหิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ม่วงคำ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ศรีนพรัตน์ดอยแก้ว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
383 สันกำแพง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
384 สันขี้เม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
385 สันต้นต้อง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
386 สันน้ำบ่อ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
387 สันผักแค ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
388 สันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
389 เกตุแก้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ชัยมงคล ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ดอนตัน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ทรายมูล ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
393 เทพวัน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ป่าซาง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ป่าไผ่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
397 พระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ม่วงชุม ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
400 สันปลาดุก ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
401 หนองบัวเงิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ใหม่เจริญ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ดงน้ำล้อม ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ป่าสักเหนือ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
406 แม่เย็นเหนือ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
407 สันกอง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
408 สันต้นแหน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
409 สันไม้ฮาม ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
410 กู่แก้ว ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
411 จำผักกูด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ดงชัย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ปอเรียง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
414 โป่งทะลาย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
415 พระธาตุคือเวียง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ม่อนป่าสัก ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
417 แม่แก้วใต้ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
418 แม่แก้วเหนือ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
419 แม่อ้อนอก ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
420 แม่อ้อใน ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ใหม่สามัคคี ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ดงก้อม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
424 เชียงยืน ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
425 เชียงหมั้น ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ดวงดี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ทาดง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ผาแดง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
429 พื้นเมือง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีชุม ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
431 สันโค้ง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
432 หนองถ้ำ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
433 หัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ศรีสุวรรณ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
436 สว่างจันทร์ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
437 สันกอตาล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
438 สันกอเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
439 เหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
440 กล้วยทรายงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
441 กว๋าวโท้ง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ทันใจ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ท่าเรือ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
444 บ้านกล้วย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ผาเต่าคำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
447 วังผาข้อน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
448 สันต้นดู่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
449 สันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
450 สันละคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
452 กู่สูง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
453 เขื่อนเมือง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ดงมะคอแลน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
456 บวกปลาค้าว ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ป่าคา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
459 สันหลวง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
460 หนองฮ่าง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
461 จำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ดอนเจริญ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ดอนเรือง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
465 น้ำเย็น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ปงอ้อ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
467 พระธาตุสร้อยทอง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
468 รุ่งเรือง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ศรีบุญเรือง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
470 สันทรายงาม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
471 สันป่าก่อ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
472 หัตถีวนาราม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
473 อินทราราม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
474 พุทธอุทยาน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
475 ดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ดอยฮางใหม่ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
477 โป่งนาคำ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
478 พระธาตุดอยกองข้าว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
479 พระธาตุดอยฮาง ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ป่าหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
482 ร่องธาร ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
483 เวียงกลาง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ศรีดอนชัย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ศรีสุพรรณ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
486 สถาน ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
488 ถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
489 บ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
490 สันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ห้วยเคียน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ห้วยทรายขาว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ห้วยทรายสามัคคีธรรม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ปฐมพุทธาราม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
495 นางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
496 ป่ารวก ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ป่าห้า ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ป่าอ้อร่มเย็น ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ม่วงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
500 แม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ลำเปิง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ศรีจุม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ห้วยพลู ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
504 อุทกวนาราม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
506 บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ปางลาว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ป่าดอยพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ป่าไร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ป่าหวายขุมเงิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ป่าอ้อ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
513 โป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
514 พระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ดงเทพนิมิต ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ปุยคำ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
520 เวียงหวาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ศรีชุม ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ศรีมงคล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
523 สันทรายน้อย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
524 สันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
525 หนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ท่าไคร้ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ปางกอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ปางสนุก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ฝั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
531 พระธาตุเจดีย์ทอง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
532 แม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
533 แม่สาด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
534 สวนดอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ป่ามหามงคล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
536 พระธาตุกู่แก้วดอยงาม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
537 เกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ทรายมูล ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ทุ่งต้อม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
540 เทวานิมิต ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ประชาร่วมมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ราษฎร์นิมิต ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
543 โล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
544 เวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ศรีส้มสุก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
546 สันต้นแฟน ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
547 สันม่วงทอง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
548 แสงพระธาตุ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
549 หนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
550 ห้วยอ้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ห้วยอ้มใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
552 จอมคีรี ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ทรายขาว(ห้วยทรายขาว) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
554 ทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
555 เทพบุญยืน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
556 พนาลัย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
558 สันป่ายาง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
560 เม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
561 คีรีชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
562 เชตวัน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
563 เชตุพน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ดงหนองเป็ด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
565 ดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ป่ายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
568 พระบาทสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
569 วรกิจตาราม ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ศรีมิ่งแก้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
572 สันต้นผึ้ง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
573 สันป่ากอ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
574 หนองป่าอั้น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
575 น้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ปางม่วน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
580 สันตาลเหลือง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
581 สันทรายใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โสภาสิทธาราม ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
584 กลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
585 เจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย พระอารามหลวง
586 เชียงยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ดอยงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
588 ดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
589 พระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย พระอารามหลวง
590 พระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย พระอารามหลวง
591 มิ่งเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
592 มุงเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
594 ศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ป่ากล้วย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
597 โป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ศรีปูคา ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
599 สันทรายหลวง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
600 เกษมสุข ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
601 เขาแก้วดับภัย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ดงป่าเหมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
603 ดงมะผาง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ต้นก๊อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
605 บ้านร้อง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
606 โป่งขาม ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
607 พระธาตุสันกู่ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ร่องเบ้อใน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ร่องเผียว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ศรีดงชัย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
612 ศรีดอนชุม ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
613 ศรีพิงชัย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ศรีศักดาราม ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
615 สันต้นเปา ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มหานิกาย วัดราษฎร์
616 บ่อก้าง ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
617 แม่สรวย ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
618 สันขี้เหล็ก ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
619 สันโค้งงาม ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
620 หัวรินคำ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
621 เชื้อเจ็ดตน ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
622 ต้นยาง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ทรายมูล ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
624 บ้านดง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
625 บ้านใหม่ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
627 แม่คำน้ำลัด ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
628 สันติวนาราม ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
629 หนองร่อง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
631 กิ่วพร้าว ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ป่ากุ๊ก ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ป่าถ่อน ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
634 ป่าบงหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
635 ป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
636 พระธาตุดอยกู่แก้ว ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
637 ม่วงชุม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
638 สันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
639 สันหลวงใหม่ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
640 หนองครก ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
641 หนองปิ๋ง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
642 หมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จีนนิกาย วัดราษฎร์
643 พระพุทธบาทผาเรือ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
644 ทัพกุมารทอง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
645 ท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
646 ท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ไพรสณฑ์คีรี ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
648 แม่แพง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
649 แม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
650 แม่ลาก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
651 แม่หะ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
652 สบแพง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
653 จอมคีรีพัทธญา ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
654 ถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
655 บ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
658 แม่คี ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
659 แม่สลองใน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ศรียางมูล ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
661 สันคือ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
662 สิริพัฒนาราม ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
663 หนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
664 ทรายมูล ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
665 ทุ่งต่าง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
666 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
667 ปางผักฮี้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ป่าบง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
670 สันโค้ง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ห้วยมะหินฝน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
672 กาคำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
673 โชติการาม ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ป่าเปา ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
675 ม่วงคำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
676 แม่คำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
677 แม่คำสบเปิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
678 ร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ราษฎร์บูรณะ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
680 ศรีโคมคำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
681 สันนา ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
682 หนองแหย่ง ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ทาสา(กาสา) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
684 บ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ปงอ้อ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ศรีมงคล ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
688 สุวรรณคีรี ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
689 หนองแว่น ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ดงมะตืน ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ดอนมูล ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
692 สันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ห้วยไร่ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
694 คงคาราม ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
695 ป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
696 แม่สลองนอก ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
697 เวียงสา ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ศรีค้ำ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
699 สันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
700 สันสลีหลวง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
701 เหมืองกลาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
702 จอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
703 จันตาโลก(ชัยมงคล) ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ชัยมงคล ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
705 ไชยมงคล ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ดอยต่อ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
707 บ้านแหลว ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
708 โพธนาราม(โคธนาราม) ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
709 สันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
710 สุวรรณมงคล ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน มหานิกาย วัดราษฎร์
711 พระธาตุนางคอย ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
713 สันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ดอนจั่น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ท่าต้นตัน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ทุ่งโห้ง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
719 ป่าแดง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ป่ามงคลธรรม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
721 พระธาตุกู่แก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
722 วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
723 สันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
724 อูปแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
726 ท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
727 น้ำล้อม ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
728 ป่าตึง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
730 ป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ร่องห้า ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
734 สันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
735 สันหนองเหลียว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
736 ห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
738 บัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
739 ศรียางชุม ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สันปูเลย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
742 หนองคึก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
743 ทรายมูล ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
744 บุญเรือง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
745 โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
746 พระธาตุหมอกมุงเมือง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ศรีดอนมูล ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
748 สันต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
749 สันหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
750 ดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
751 โป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
752 เวฬุวัน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
754 เหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
755 เหล่าชวนชม ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มหานิกาย วัดราษฎร์
756 เจดีย์หลวง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
757 ป่าตึงงาม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ร้องบง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
759 สันก้างปลา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
760 แสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
761 หนองหล่ม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
762 ห้วยส้ม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
763 ดินดำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ป่าถ่อน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ป่าลัน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
766 ป่าสัก ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
768 พระธาตุสันป่าเหียง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
769 แม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
770 สันมะแฟน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ท้าวแก่นจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
772 บ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
773 ป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ศรีดอนมูล ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
775 สบก๊อ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
776 หัวฝาย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
777 คีรีท่าสุด ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
778 ทุ่งฟ้าผ่า ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
779 บ้านโฮ่ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ปางซาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ปางต้นผึ้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
783 แม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
784 สันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
785 หัวทุ่ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
786 หัวริน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
787 บ้านป่าบง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
788 โป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
789 พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
790 แม่สรวยหลวง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
791 สันปูเลย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
792 ห้วยส้านพัฒนา ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
793 ดอยจ้อง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ทุ่งต้อม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
796 พระเจ้าทองทิพย์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
797 ศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
798 หนองบัวสรวย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
799 บ้านร้อง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
800 ปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
801 ป่าซางงาม ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
802 ป่าแดงน้อย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
803 ป่าแดงหลวง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
804 ม่วงทอง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
806 สันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
807 สันหลวง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
808 หิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
809 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
810 ป่าบงงาม ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
811 สันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
812 สันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
813 ฮ่องแฮ่ใหม่ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
814 ดงม่วงคำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
815 ถ้ำปลา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
816 ถ้ำเสาหิน ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
817 บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
818 โป่งผา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
819 มงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
820 สันเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
821 นาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
822 น้ำจำ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
823 บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ป่าแฝ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
825 สันทรายมูล ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
826 หนองอ้อ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
827 ป่ายาง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
829 ผาสุการาม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
830 แม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
831 เวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
832 สันฐาน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
833 สันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
834 สันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
835 เหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
836 ถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ป่าเหมือด ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ผาแตก ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
839 พญาสี่ตวงคำ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
840 พรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
841 พระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
842 วิเชตร์มณี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
843 เวียงพาน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
844 เจติยาราม ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
845 ทุ่งเจริญ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
846 ทุ่งศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
847 มรรคาราม ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
848 สันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
849 สันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
850 สันป่าสัก ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
851 หนองมะกัง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
852 หนองสี่แจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
853 พระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
854 ศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
855 สันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
856 สันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
857 สันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
858 สุวรรณาราม ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
859 ห้วยไคร้หลวง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
860 ห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มหานิกาย วัดราษฎร์
861 ขวากใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
862 ขวากเหนือ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
864 โล๊ะ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
865 กลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
866 ดอน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ปางปอ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
868 ปางหัด ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
869 ผาแล ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
870 ม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
872 หลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
874 แจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
875 ท่าข้าม ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
876 ทุ่งทราย ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
877 บ้านทุ่งคำ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
878 หล่ายงาว ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
879 ป่าศรีวิไล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
880 จอเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
881 ช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
882 ชัยพร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
883 ชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
884 ดอนเลย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
885 ดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
886 ศรีดอนชัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
887 ศรีดอยชัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
888 สมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
889 สันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
890 กู่แก้วพัฒนาราม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
891 จอมคีรี ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
892 ดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
893 ทุ่งยั้ง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ป่าบง(ป่าบงขวาง) ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
895 ป่าบงใต้ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
896 พระพุทธบาทผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
897 ร่องคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
898 ร่องห้า ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
899 หนองบัว ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
900 หัวฝาย ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
901 คีรีสถาน ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
903 พระธาตุจอมคีรี ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
904 เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
905 ยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ร่องโบสถ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
907 วังช้าง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
908 เวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
909 ศรีดอนเรือง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
910 กลางเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ชัยเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
912 ชัยสวัสดิ์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
913 ไชยนารายณ์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ไชยราษฎร์สำราญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ดอนมูล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
916 ปงหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
917 ราษฎร์ชุมพล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
918 ศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
919 ท่าบันไดแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
920 โบราณเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
921 ปางไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
922 พนาลัยเกษม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
923 โพธิ์ชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
924 ราษฎร์เจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
925 สันสลิด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
926 ดอยธรรมาราม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
927 บ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
928 ป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
929 พระบาทวิหารมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
930 แม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
931 ร้องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
932 สันติวราราม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
933 สันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
934 สันป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
935 ดอยน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
936 บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
937 เขาสวรรค์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
938 ดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
939 ทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
940 เทพปราณี ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
941 ร่องบัวทอง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
942 เวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ศรีดอยเรือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
944 ศรีศักดิ์พัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
945 สันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
947 ชัยมงคล ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ดอยกู่ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
949 ทุ่งปุมเป้ง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
950 นาเจริญ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
951 ป่าซางดอยแก้ว ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ป่าซางบุนนาก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ป่าซางโพธิ์ทอง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
954 ศรีดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
955 ศิริมังคลาราม ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
956 หมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
957 บ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
958 เฟือยไฮ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
959 ลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ทุ่งหลวง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
961 ป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
962 ป่าสัก ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
963 พระธาตุเวียงฮ่อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
964 ร่องกู่ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
965 ศรีดอนมูล ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
966 ฮ่างต่ำ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
967 พระเจ้าหลวง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
968 หลวงราษฎร์เจริญธรรม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
969 กลาง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
970 บ้านสา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
971 ปางมะกาด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
972 ป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
973 แม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
974 สันกู่ทอง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
975 สันมะนะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
976 หนองบัว ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
977 ห้วยทราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
979 ปางไคร้ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
980 ปางอ่าย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
981 โป่งน้ำร้อน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
982 พระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
983 แม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
984 ศรีดอนชัย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
985 สันต้นเปา ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
986 ป่าแดง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
987 ป่าม่วง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
988 ศรีคำเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
989 ศรีสุทธาวาส ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
990 ศรีสุพรรณ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
991 หนองยาว ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
992 อรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี) ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
993 พระยอดเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
994 ดอนจั่น ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
995 บ้านดง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
996 ป่าส้าน ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
997 แม่ห่าง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
998 ศรีบุญโยง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
999 สันขี้เหล็ก ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 สันติการาม ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 สันมะเค็ด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 ทุ่งห้า ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 โป่งเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 ม่อนนางเหลียว ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 ศรีโพธาราม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 สันสลี ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า มหานิกาย วัดราษฎร์
1,006 มหานิกาย 978
ธรรมยุต 27
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 1003
พระอารามหลวง     3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ