เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี 7 อำเภอ 61 ตำบล 186 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองปทุมธานี 42 12000 1301
2 อำเภอสามโคก 40 12160 1307
3 อำเภอลำลูกกา 32 12150 1306
4 อำเภอคลองหลวง 23 12120 1302
5 อำเภอหนองเสือ 20 12170 1304
6 อำเภอลาดหลุมแก้ว 19 12140 1305
7 อำเภอธัญบุรี 10 12110 1303
รวม 186 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 อู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 กล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ทับทิมแดง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
5 กลางคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 เกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 พระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ตะวันเรือง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เพิ่มทาน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 มงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ผลาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 พุทธชินวงศ์วนาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 มูลเหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 คุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 บางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 พืชนิมิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 แสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 พิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
25 เขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
26 มูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ขุมแก้ว ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
28 สระบัว ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
29 คลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
30 จันทรสุข ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
31 แสงสรรค์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
32 นาบุญ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
33 อัยยิการาม ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เกริน ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
35 บางกะดี ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บางกุฎีทอง ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สังลาน ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย พระอารามหลวง
39 ตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ป่ากลางทุ่ง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
46 บางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
47 บางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
48 น้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
49 บางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หนองปรง ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ฉาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บางโพธิ์ใน ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โสภาราม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หงษ์ปทุมาวาส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
56 โคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
57 ดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
59 บางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บุญชื่นชู ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
65 สำแล ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
66 โบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 มะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
72 บุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 เสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 นาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 รังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ทองสะอาด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ป่าปทุมรัฐ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
78 บ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
79 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
80 จันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
81 สุวรรณจินดาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
82 เจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ลำมหาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
85 สุวรรโณภาส ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สหธรรมทรรศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
89 บัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
92 หน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 ป่าไขแสงธรรมาราม ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 ซอยสามัคคี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ป่าจิตตภาวนา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 โสภณาราม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 แจ้งลำหิน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 นังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ปัญจทายิกาวาส ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 ทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 นาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
114 สุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
115 อดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
116 นิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
117 พืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
118 กลางคลองสี่ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
119 คลองชัน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
121 มงคลรัตน์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ธัญญะผล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สมุหราษฎร์บำรุง ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ธรรมานันทาราม ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 ไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
129 สหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
130 สุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 เจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 ป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
133 สามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
134 คลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 โกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 พลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
137 เมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
138 ศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
139 ตระพัง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บัวหลวง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
142 บ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
144 กร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
145 เชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
146 มหิงษาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
147 โบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 ดอกไม้ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
149 บางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
150 บางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
151 จันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก ธรรมยุต พระอารามหลวง
152 บางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
153 บางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
156 สวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
158 อัมพุวราราม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ถั่วทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
160 บัวทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ปทุมทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 แจ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ตำหนัก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
164 สะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
165 สามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
166 สิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
167 จตุพิธวราวาส ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 นพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 จุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 เจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 บึงกาสาม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ราษฎร์บำรุง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ป่าคลอง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
174 ศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 คลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 พวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 แสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ธรรมราษฎร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 มหานิกาย 163
ธรรมยุต 23
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 183
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ