เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก 9 อำเภอ 93 ตำบล 586 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองพิษณุโลก 108 65000 6501
2 อำเภอบางระกำ 97 65140 6504
3 อำเภอวังทอง 91 65130 6508
4 อำเภอพรหมพิราม 71 65150 6506
5 อำเภอนครไทย 59 65120 6502
6 อำเภอเนินมะปราง 46 65190 6509
7 อำเภอบางกระทุ่ม 45 65110 6505
8 อำเภอวัดโบสถ์ 37 65160 6507
9 อำเภอชาติตระการ 32 65170 6503
รวม 586 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 นาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 นาเปอะ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 น้ำปุ้น ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 เจริญราษฎร์ศรัทธา ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 ท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 นงราชธาราม ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 น้ำผึ้ง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โพธิ์ศรี ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 โพนไทรงาม ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ศรีมงคลพัฒนาราม ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บ่อภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ชุมแสง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ซำหวาย ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 นาตาจูม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 นาหล่ม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 พรสวรรค์วราราม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 น้อยโพธิ์ไทยงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บ้านนา ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ประชาราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ราชสามัคคี ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เวฬุวัลย์ประชาสันต์ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ป่าสมบูรณ์ธรรม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 โคกใหญ่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สวนเมี่ยง
(โพธิสมพรสวนเมี่ยง)
ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 หนองขาหย่าง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 นาขุมคัน ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 นาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 นาฟองแดง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 นาเมือง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 นาลานข้าว ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 กลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 นครไทยวราราม ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ป่าวิโมกข์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 หนองลาน ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 หน้าพระธาตุ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 นาคล้าย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 นาบัว ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 น้ำทวน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 น้ำลอม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โพธิ์ไทร ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีโพธาราม ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 เนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 เนินสว่าง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
51 โป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ราษฎร์ศรัทธาวราราม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ลาดผาทอง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 หนองแห้ว ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หัวนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 แก่งทุ่ง ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 นาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 น้ำเลา ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 บ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ป่ารวก ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 นาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย ธรรมยุต วัดราษฎร์
62 ใหม่อนามัย ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย ธรรมยุต วัดราษฎร์
63 น้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองกระดาษ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ห้วยทราย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เกษตรสุขวนาราม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เข็กใหม่พัฒนาราม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ซำรู้ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 บ้านเข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 บ้านแยง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองหิน ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ห้วยกอก ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ห้วยเฮี้ย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ต้นม่วง ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 น้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ยางโกลน ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 แก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ตะเคียนทองพุทธาราม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 นาจาน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 นาหนอง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 โนนสูงอรัญญา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 มิ่งฟ้าคุณจักร ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หลังเขา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ป่าคาย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ชมภู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 น้ำปาด ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ประชาสามัคคี ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 โพธิ์เงิน ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 เนินสำราญสามัคคีธรรม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 เนินแสงธรรม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บ้านโคก ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ป่าคาย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ผารังหมีวนาราม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ราษฎรศรัทธาธรรม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 วังไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองขมิ้น ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองบัวงาม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ถ้ำทองเจริญธรรม ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เนินดิน ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 เนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 บ้านนา ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พระพุทธบาทดงงู ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีมงคล ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองขอน ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สว่างศรีบุญเรือง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 หนองไม้ยางคำ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ทุ่งพระ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 เนินสว่างสามัคคีธรรม ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ลำภาศ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ห้วยเจริญธรรม ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หัวเขาศรีศรัทธาราม ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ใหม่ประชาร่วมใจ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 อัมพวันทร์คูหา
(อัมพรินทร์คูหา)
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 เขาเขียว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ทุ่งยาว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 วังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 วังโพรง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองดู่สามัคคีธรรม ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 วังดินเหนียว ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 กำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ประสาทศรัทธา ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ตาลโพลง ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ท่าตาล ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
145 เนินสะอาด ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ปากคลอง ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
147 มงคลพุทธาราม ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
148 วังสาร ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
149 หลวง ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
150 กรุงศรีเจริญ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ดงพยอม ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บ้านโกรงเกรง ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
153 บึงลำ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ศรีบุญมายิการาม ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 สามเรือน ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 แหลมพระธาตุ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ดงหมี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
158 เนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ราษฎร์สถิต ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองกลด ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ใหม่ไพรมณี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บางกระทุ่ม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 แม่เทียบ ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 โคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ไพรสุวรรณ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 สิริสุทธาวาส ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 อภัยสุพรรณภูมิ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม ธรรมยุต วัดราษฎร์
176 โคกสนั่น ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เจริญราษฎร์ ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ตายม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ประชาราม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ราษฎร์นิยม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 สนามคลี(ตะวันออก) ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สนามคลีตะวันตก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 คุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ดงหนองอ้อ ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ทุ่งสาวน้อย ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 นาโปร่งกระโดน ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ยิ่งเจริญธรรม ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 เรียงกระดกศรัทธาธรรม ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 หนองขานาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 คลองลึก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 แตน ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ปากครองชุมแสง ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 พรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 แพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 วังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 หนองพยอม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 หนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ห้วงกระได ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 กรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 แท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 โป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 วังเฉลา ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 วังนัยราษฏร์อุทิศ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองปลิง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ห้วยชันสามัคคี ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ห้วยซัน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 คลองน้ำเย็น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ท่ามะเกลือ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ทุ่งอ้ายโห้ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 นิคมผังสอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 นิคมผังสิบหก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ปากดง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 พรสวรรค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ศรีมงคลนิมิตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ป่าธารทอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 กวางทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ดอนอภัย ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 โพธิ์ประสาท ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หนองนา ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 เก้ารัง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 คลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ท่าโก ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ยางแขวนอู่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ไร่ในดง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 วังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ศรีมงคล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 สุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 แหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 บางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 วังดาน ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 เกาะจันทร์ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 คลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 คุยมะตูม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 โคกสว่างวนาราม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เทพนิมิต ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 นิคมผัง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 บึงกอก ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ปรือกระเทียม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 เสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หนองสระแก ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บวรสามัคคี ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 ทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 บ้านดงโคกขาม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ปลักแรด ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หนองแขม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 หล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 พันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 โพธิ์งาม ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ศิริชัยยาราม ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หนองบัวสี่บาท ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองประดู่ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ใหม่ทรงธรรม ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 กระทุ่มยอดน้ำ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 กรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 กลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 วังอิทก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 หนองเต่าดำ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 จันทร์ประเสริฐ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ดงกวาง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ท่าไม้งาม ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 บ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 บึงจำกา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 บึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 หนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 หนองแขม ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 หนองตะเคียน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 หนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองหลวง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ใหม่คลองเจริญ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 เขาน้อย ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
281 เขาปรัง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โคกสมอ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดงประคำ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ท้องโพลง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
286 วังงิ้วงาม ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
287 สวนอธิษฐาน ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
288 เซิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
291 หนองสะแก ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
292 เขาน้ำสุด ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
293 เชิงเขาวนาราม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ทับยายเชียง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
295 พุทธสถานสันติวัน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
296 หนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
297 นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
298 คลองแค ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
299 คลองแคตะวันออก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
301 นาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
302 เมฆสุวรรณาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
303 วังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
304 วังมะสระ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หนองหม้อแกง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
306 กรับพวงใต้ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
307 กรับพวงเหนือ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
308 เทพชุมชน(เทพชุมนุม) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
309 พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ย่านขาด ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
311 สะพานหิน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ใหม่พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ท่าสำโรง ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ป่าสัก ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ไผ่ถ้ำสุวรรณ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
317 มะต้อง ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สนามไชย ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
319 หางไหล ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
322 มะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
323 วังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ท่าสี่ร้อย ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
325 มะขามทอง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ย่านยาว ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
327 วงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
328 วังมะด่าน ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สวนร่มบารมี ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สุธรรมาวาส(วงฆ้อง) ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
332 หัวเขาสมอคร้า ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
333 คลองทำเนียบ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
334 วังไม้แก่น ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
335 วังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
336 คลองมะเกลือ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ชัยภูมิการาม ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ชุมพลศรี ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บ้านซ่อง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
340 บ้านบึง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
341 บึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ผ่องนพาราม ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ใหม่โพธิ์งาม ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
344 คลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
345 คลองวังมะขาม ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ดงสมอ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หาดใหญ่ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
348 กระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ลำคลองโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
350 หอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม มหานิกาย วัดราษฎร์
351 งิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
352 บึงขุนนนท์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
354 เกาะ ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
355 จอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ศาลาสูง ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
358 เขาฟ้าป่าหิมพานต์ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ตาลสุวรรณ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
361 เต็งสำนัก ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
362 นครป่าหมาก ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
363 น้ำคำ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
364 บ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
365 บ้านไร่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
366 บึงบ้านเก่า ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ปากห้วย ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ป่าสัก ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
369 สะอัก ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
370 หนองกวางลี้ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
371 จุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หนองหัวยาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
375 คุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
376 แจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
378 สะกัดน้ำมัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
379 คูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
380 จันทร์ตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
381 จันทร์ตะวันออก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ท่ามะปราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ธรรมจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
384 นางพระยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
385 พระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย พระอารามหลวง
386 พันปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ศรีวิสุทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
389 สระแก้วปทุมทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ใหม่อภัยยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
392 อรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
393 เกาะแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
394 เด่นโบสถ์โพธิ์งาม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ธรรมเกษตร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
396 นิมิตรธรรมาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
397 พระขาวไชยสิทธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
398 พระยายมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
399 แม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ใหม่เกาะกลางตะลุง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ป่าเลไลยก์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 ไก่เขี่ย ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
404 สุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
405 เขาไร่เอี่ยมโสภณ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
406 บ้านแซ่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
409 วังยาวสามัคคีธรรม ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
410 แสงมุขอโณทัย
สามัคคีธรรม
ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
411 บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
412 พิกุลวราราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
414 สันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
415 สุธาวนาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
416 หยอ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ท่าทรุด ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ป่าสัก ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ไผ่ค่อมรัตนาราม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
420 แสงดาว ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สุวรรณประดิษฐ์ ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หลวงพ่อแดง ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ตูม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
424 พลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
425 วังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
426 โคกปู ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ตะโก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
429 บางทราย ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ปากพิง(ตะวันออก) ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ราชมณฑป ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ท่าโรง ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ท่าโรงตะวันออก ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
436 บ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
437 เสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
438 หล่ม ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
439 อินทรีย์ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
440 กรมธรรม์ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
441 เนินมะคึก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ศรีวนาราม ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ศาลาสองพี่น้อง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
445 สมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
447 บ่อทองคำ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
448 บางพยอม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
449 โพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
450 มะขามเตี้ย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
451 สระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
452 เขื่อนขันธ์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
453 เทพกุญชร ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
454 พิกุลทอง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
455 สระไม้แดง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
456 สระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
457 สะพานสาม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
458 เจดีย์ยอดทอง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ธรรมยุต วัดราษฎร์
459 เขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
460 เขาน้อยศรีรัตนาราม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ปอยศรัทธาธรรม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ปากยาง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
465 สระแก้วสามัคคีธรรม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
466 โสภาราม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
467 อรัญวาศรีคีรีบรรพต ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
468 เกาะแก้วประชานุรักษ์ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ไชยนาม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
470 เณรน้อย ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
471 กกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ซำเตย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
473 บ้านดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ใหม่ซำเตย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ทุ่งน้อย(ทุ่งน้อยคีรีบรรพต) ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ไทรงามเจริญธรรม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
478 เนินมะเกลือวนาราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
479 บ้านเนินสะอาด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ป่าคายวนาราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
481 เวฬุวัน ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
482 แสงสว่าง ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
483 หนองเตาอิฐ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
484 คลองตานมศรัทธาราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ชัยเจริญบำรุงธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ซำหวาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
487 นาพรานสามัคคีธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
488 น้ำรินเจริญธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
489 เนินสว่างวราราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
490 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ราชเจริญชัย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
492 หนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
493 หินประกาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
494 เขาพนมทองคีรีเขต ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
495 คลองดู่ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
496 เนินไม้แดง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
497 พันชาลี ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
498 วังกระชอน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
499 วังไม้ตอก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
500 สุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
501 สุวรรณดำรงธรรม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
502 หนองกัญญา ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
503 หนองกาดำบำรุงธรรม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
504 หนองทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บ้านเข็ก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
506 บ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
507 แม่ระกา ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
508 วังน้ำใส ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
509 วังวารีศรีศรัทธาธรรม ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
510 สระทองสามัคคี ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
511 หนองตาเรือง ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
512 หนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
513 คลองเรือ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
514 บางสะพาน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
515 บึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
516 พระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
517 มงคลนิมิต ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ราชคีรีหิรัญยาราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
519 วังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
520 วังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ศรีโสภณ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
522 วชิรธรรมาวาส ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
523 ท่าข้ามเมตตาธรรม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
524 น้ำพรม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
525 บ้านบ่อวนาราม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
526 วังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
527 วังตาดรัตนาราม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
528 วังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ศรีพรหมจักร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ใหม่ทรายมูล ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ป่าวังแสงธรรม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
532 คลองเป็ด(เหนือ) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
533 คลองเป็ดใต้ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
534 คลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ดงพลวง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ทางลัดประชาราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
539 วังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
540 วังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
541 วังวารีศรีศรัทธาราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
542 วังสำโรง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
543 เจริญผล ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ดงแตง ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
545 บัวทอง ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
546 สะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
547 หนองบัว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
548 หนองแฝก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ป่าศรีถาวร ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
550 แก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
551 คันโช้งวนาราม ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ตะเคียนเตี้ย ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 น้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 หนองบอน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 หนองลวก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ห้วยเจียง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 คุ้งใหญ่ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ดงกระบาก ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ทองแท้ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 นอก ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สันติวนาราม ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 เหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 เขาไร่ศรีราชา ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ยางวนาราม ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 เสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ท่าแก่ง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ท่าสะเดาะศรัทธาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 นาขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 น้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 น้ำหักพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ป่าคายวิสุทธาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
572 กุญชรทรงธรรม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 คลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ช่างเหล็ก ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 บัวหลวง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 บ้านเนินมะครึด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 โบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 หนองขอน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ท่าเข้ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ท่าหนอง ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 บ้านชาน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 บ้านน้อย ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 บ้านโนน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 หินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ใหม่ท่าจรเข้สามัคคี ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 มหานิกาย 571
ธรรมยุต 15
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 585
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ