เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดปัตตานี 12 อำเภอ 115 ตำบล 83 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอโคกโพธิ์ 23 94120 9402
2 อำเภอปะนาเระ 15 94130 9404
3 อำเภอสายบุรี 8 94110 9407
4 อำเภอเมืองปัตตานี 7 94000 9401
5 อำเภอแม่ลาน 7 94180 9412
6 อำเภอยะหริ่ง 7 94150 9409
7 อำเภอยะรัง 5 94160 9410
8 อำเภอหนองจิก 5 94170 9403
9 อำเภอไม้แก่น 4 94220 9408
10 อำเภอมายอ 2 94140 9405
11 อำเภอกะพ้อ 0 94230 9411
12 อำเภอทุ่งยางแดง 0 94140 9406
รวม 83 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ราษฎร์บูรณะ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 หนองครก ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คลองช้าง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 มะเดื่อทอง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 นิคมควนเปล ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 โรงวาส ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 พลานุภาพ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 อรัญวาสิการาม ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 นาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 นิคมสถิตย์ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ปุราณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สุนทรวารี ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ธนาภิมุข ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 บ้านไร่ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บันลือคชาวาส ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ปุหรน ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 มะปรางมัน ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 มะกรูด ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โมลีนิมิต ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หน้าเกตุ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หัวควน ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ควนนอก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ควนใน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ญาโณทัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 มหิงษาราม ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ดอนกลาง ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ดอนตะวันออก ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หงสาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
31 ดิษฐาวาส ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โพธาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เทพนิมิตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ศรีสุดาจันทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ประจันตคาม ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 พรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สำเภาเชย ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สาลวัน ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ประเวศน์ภูผา ตำบลตรัง อำเภอมายอ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 มาลีนิเวศน์ ตำบลมายอ อำเภอมายอ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี มหานิกาย วัดราษฎร์
42 สันติการาม ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
43 ขจรประชาราม ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
44 หลักเมือง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี มหานิกาย วัดราษฎร์
45 นพวงศาราม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
46 ตานีนรสโมสร ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี มหานิกาย พระอารามหลวง
47 นิกรชนาราม ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โพธาราม ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ภมรคติวัน ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ทุ่งข่อย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 ปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ควนน้อย ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บุพพนิมิต ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าสวย ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
56 โชติรส ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
57 มหันตคาม ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ไม้แก่น ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
59 มหิงษ์สุวรรณนิมิต ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 อัมพวนาราม ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สุขาวดี ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 คามวาสิการาม ตำบลวัด อำเภอยะรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 มะปริงวารีราม ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
65 ป่าศรี ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 กุสาวดี ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ปิยาราม ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ตะเคียนทอง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บูรพาราม ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 มัชฌิมาวาส ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เลียบ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 วิมลวัฒนาราม ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ประทุมวารี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ทุ่งคล้า ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ถัมภาวาส ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 จุฬามณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โบกขรณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สุทธิกาวาส ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 มุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก มหานิกาย พระอารามหลวง
80 สุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก มหานิกาย วัดราษฎร์
81 สถิตย์ชลธาร ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก มหานิกาย วัดราษฎร์
82 สุนันทาราม ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ยานิการาม ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก มหานิกาย วัดราษฎร์
83 มหานิกาย 77
ธรรมยุต 6
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 81
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ