เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย 9 อำเภอ 62 ตำบล 591 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองหนองคาย 158 43000 4301
2 อำเภอโพนพิสัย 116 43120 4305
3 อำเภอท่าบ่อ 89 43110 4302
4 อำเภอสังคม 50 43160 4308
5 อำเภอศรีเชียงใหม่ 44 43130 4307
6 อำเภอรัตนวาปี 40 43120 4316
7 อำเภอเฝ้าไร่ 37 43120 4315
8 อำเภอสระใคร 36 43100 4314
9 อำเภอโพธิ์ตาก 21 43130 4317
รวม 591 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 จำปาทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ดอนหมี ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ธาตุปากมาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ปากท่อ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 พระยืน ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 โพธิ์ศรีอนงคาราม ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ศรีชมชื่น ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ศรีเทพเลิงสดวนาราม ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สระสุวรรณ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สักกวนาวาส ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สุคนธาราม ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 หงษ์ทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 หนองยางคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ศรีสะอาด ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 บ้านหนองผือ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
17 ป่าราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
18 ศิริอุปถัมภ์ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
19 สุจิณณาภิรมย์ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 เกษตรผล ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 แก้วพิจิตร ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ท่าคกเรือ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ธรรมคุณ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สระแก้ว ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 สว่างธรรมาวาส ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 อัมพวัน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 นาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
29 อรัญญวาสี ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 นาข่า ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 โนนศิลา ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ประภารังษี ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ผาสุการาม ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สระวังทอง(สะวังทอง) ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองบัวทอง ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โคกกลาง ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
37 ป่ากวดพัฒนาราม ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
38 ป่าโพนตาล ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 โคกสว่าง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ถ้ำ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ท่าเจริญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ท่าโพธิ์ธาราม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โนนพระแก้ว ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ศรีบุญเรือง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศรีสุวรรณ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สุขาราม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 จันทราราม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
50 ป่าศรีสำราญธรรม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 พระงามศรีมงคล ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
52 เทวีวรญาติ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 โนนสว่าง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โพธิ์ยอย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ลำดวน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 อนันตวราราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 บ้านจอก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 ป่าดงเย็น ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 ยางขาว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 กัสสปมธุโลม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ไทรคำ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บึงคชสาร ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ป่าทรงธรรม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ป่าศรีชมภู ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เกาะแก้วขวัญเมือง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เจติยภูมิ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ฉิมพลีวัน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ตะเคียนทองเทพนิมิต ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เทพมีชัย ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ไทรเงินธรรมวาส ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โพธิ์คำ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 มัชฌิมสถิตย์ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ศรีวิไล ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สร้อยพร้าว ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บึงพลาราม ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 เสวยสุขสำราญ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 กุมภประดิษฐ์ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 แก้วบัวบาน ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ดอนโพธิ์ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 เทพมงคล ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ไพรสณฑ์สันติธรรม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ศรีสุธรรม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ศิลาเลข ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 โพนสา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
86 ลัฎฐิวัน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เวฬุวัน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีสว่าง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สุวาริการาม ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 จันทรังษีวราราม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 โนนต้อง ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 มีชัยวนาราม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 วนาราม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 นาคประดิษฐ์มีชัย ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บุปผาราม ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ป่ามหาวัน ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 เฝ้าไร่วนาราม ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ศรีอุดมพร ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่าธรรมคุณ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 เจริญศรีธิดาราม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ไทรทองวนาราม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ศรีสว่างวนาราม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สุขสำราญวนาราม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองวัวชุม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 กุดแคน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 กุดแคน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 คำดีศรีบูชากุล ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 จันทรังษี ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ป่าแสงธรรม ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 พุทธวงษ์วนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 โพธิ์ศรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีมงคล ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สมศรีสะอาด ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สมหมายวนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 สระปทุมวัน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ป่าธรรมวนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
119 ป่าใหม่วังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
120 โพธิ์ทองสามัคคีธรรม ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 คำโคนสว่าง ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โนนสะอาด ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 พุทธธรรมาราม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ราษฎร์ศิริมังคลาราม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สามัคคีธรรม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โคกอุดม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 ด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ป่าบ้านน้ำทอนใต้ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ศิริมงคล ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ดอนขนุน ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 ป่าเจริญธรรม ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
133 ป่าศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
134 เทพนิมิตวิทยาราม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 โพธิรุกขาราม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
136 รุกขาภิรมณ์ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
137 อรัญญา ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ธร ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
139 ตาหมู ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
141 พุทธรังษี ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เวฬุวัน ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ศรีสังวร ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
144 สว่างอุทัย ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
145 อรัญญาสุนทราลัย ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ป่าภูกระแต ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 กลุ่มพัฒนา ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 จอมเพชร ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 เทพาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 เทวดาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 นวติตถาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
153 นิคมดงบัง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
154 นิคมสามัคคี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โนนสว่าง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บ้านโนนฤาษี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ประชาบาล ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ป่าโนนสะอาด ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
159 โพธิการาม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
160 มัชฌิมาวาส ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สิงห์ทองเจติยาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
162 อรัญวาสี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
163 อรุณรังษี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
164 จอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
165 จอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
166 จุมพลเมือง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ชัยมงคลยาราม(ชัยมงคล) ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ทุ่งธาตุ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ไทย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
170 นาตาล ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
171 นาเพียงน้อย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
172 นาเพียงน้อย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บ้านเดื่อ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บ้านอ่าง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ป่าเวินศรี ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โปร่งเย็น ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โพธิ์ชัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ภิรมยาราม ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
179 มณีโคตร ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ยอดแก้ว ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ร่องถ่อน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศรีเกิด ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ศรีวิลัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
184 อุทุมพร ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ป่าเทพวังทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
186 ป่านาเพียงใหม่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
187 สร้างฤาษี(ป่าส่างฤาษี) ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
188 ข้องไก่ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
189 คุยลุมพุก ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
190 จอมตาล ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ท่าลี่ศรีสะอาด ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ประทุมเทพวนาราม ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ป่ารัตนาราม ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
194 โพธิ์ศรี ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
195 โพนสัน ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
196 มัชฌิมวิจิตร ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ศรีบุญเรือง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
198 สมุหนาค ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ป่าทรายทอง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
200 ป่าอนุรักษ์พฤกษา ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
201 พระธาตุอุปมุง ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
202 เรืองศรี ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สายทอง ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สุขสำราญ ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ชัยมงคล ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เทพรังษี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
207 นาตาลเหนือ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สังฆิกาวาส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
209 สุขประชา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
210 สุคันธวารี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
211 คำสว่าง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
212 จำปาศักดิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
213 เจริญศรี ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ชัยราม(ชยาราม) ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ชัยศรีเจริญ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ทิพย์อัมพวัน ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ทีปาราม ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ประชากร ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าอริยมรรค ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
220 โพธิ์ศรีสมพร ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ศรีอุดมพร ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ธงชัย ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
223 วุฒิกาวาส ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
224 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เสริมสุข ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
226 คำจำปา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
227 คำเจริญ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ทรงศิริพัฒนาราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ไทรทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
230 โพธิยาราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
231 เรืองศรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
232 คงกระพันชาตรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
233 โคกสุข ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
234 เจริญผล ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
235 เจริญศรีสมพร ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ดงม่วย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ดอนธาตุ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
238 โนนศิลา ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ปัจจันตบุรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ปากสวยใต้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าดงเย็น ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ผดุงสุข ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ไผ่สีสุก(บ้านไผ่) ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
244 โพธิ์งาม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ศรีมงคล ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
246 โสภาพิมุข ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองเรือคำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หลวงพิสัยเจติยาราม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ป่าแสงธรรมมงคล ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
250 โพธิมณฑาราม ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
251 มงคลศรีนา ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ราษฎร์นารี ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
253 อันธวัน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
254 อาณัตติการาม ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
255 โคกหัวภู ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
256 จินดามณี ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
257 เจริญผล ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
258 นาสมัย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าอุดมพร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สมสะอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
261 สุขสำราญ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ห้วยน้ำเย็น ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ศิริธรรมาราม อำเภอโพนพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ปทุมวนาราม(หนองบัว) ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ประชาอุปถัมภ์ ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
266 พระไชยเชษฐาธิราช ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
267 เพียลือ ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ราษฎร์บำรุง ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ศรีอุบลเขต ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศาสนกิจบริหาร ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สุธรรมนิมิต ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หนองเคร่า ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
273 โชคอำนวยพร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ตนเย็นนา ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เทพนิมิตวนาราม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ป่าดอนแท่นทราย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
277 พระประดิษฐ์ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
278 โพธิสมภาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
279 วรเขตวนาราม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ศรีบัวบาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ศิลาเขตอุดม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ศิลาโบราณ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
283 อรัญญิกาวาส ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ดงพระเจ้าพรหมวิหาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
285 บุญเรืองสุวรรณณาราม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 ป่าหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 ป่าอินทชัย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
288 ชัยพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
289 นาฬิกวนาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ประดิษฐ์ธรรมคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
291 โพธิ์ชัย(โพธิชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย พระอารามหลวง
292 โพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
293 มีชัยท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ยอดแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ศรีคุณเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ศรีชมชื่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ศรีษะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
301 สระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
302 สิริมหากัจจายน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
304 อุดมมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
306 ศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 ธรรมสามัคคี ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
308 บ้านเดื่อใต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ป่าอุดมคงคานิมิต ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
310 พุทธไสยาสน์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
311 มหาประชา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
312 มัชฌิมประดิษฐ์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ศรีวราพร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ศิริวาลุกาลัย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
315 สนทนาธรรมาราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
316 อุดมผลาผล ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
317 อุทุมพร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
318 กุกุรัตนาราม ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ชุมแพ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ธาตุบุ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ป่านามกุล ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
324 พระธาตุบุ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
325 อุดมสรรพผล ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ดอนพวนธรรมวาส ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
327 นิมิตธรรม ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ป่าวังธรรม ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
329 พระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
330 พิเศษสังฆาลัย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
331 โพธิ์ชัยพฤกษ์ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
332 โพธิ์ตาก ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ยางคำ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีรัตนานุกูล ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ศรีสว่างโคกคำ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ศิริมงคล ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
337 สว่างพัฒนานุกูล ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
338 สามัคคีเจริญธรรม ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
339 สาลวรรณนิมิต ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
340 คำแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
341 เนินพระเนาวนาราม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โนนวังสิม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
343 มงคลศิลาคุณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
344 รัตนวาปี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
345 วนาภิรมย์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ดอนมนต์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 อรุณรังษี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
348 จอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
349 มีชัยทุ่ง ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
350 เหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
351 จันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
352 โนนอุดมหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ราษฎร์จำนงค์ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
354 วาปีประดิษฐ์ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ศรีชมชื่น ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ศรีชมชื่น ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
357 สุภกิจเจริญ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
358 เขตอุดม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
359 บำเพ็ญวิหารธรรม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ป่าชัยมงคล ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ป่าศรีวิลัย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ป่าอุดมพร ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
363 โพนงาม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
364 รุ่งอรุณวนาราม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ศรีบัวบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
367 สหธรรมิกาวาส ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
368 หนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
369 กุศลนารี ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
370 เทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ป่าโรงบ่ม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
372 โพนโป่ง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ยอดแก้ว ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ศรีมงคลธรรมาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สมประศักดิ์ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สาวสุวรรณาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ป่าดอนช้างเผือก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
378 เกาะแก้ว ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
379 บ่อน้ำสถิตย์ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
380 มงคลศรีเจริญ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
381 มงคลสมณกิจ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
382 รุ่งเรืองธรรม ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
383 วาปีเกษตร ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
384 อุดมวันประดิษฐ์ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ดงเวน ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ธรรมรัตนากร ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
387 พุทธนิคม ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ร่องเรือ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ศรีวิไล ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ศรีสว่าง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ศาสนูปถัมภ์ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
392 อุบลวนาราม ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
393 เกษตรศิริ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
394 เขตนิมิต ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
397 พระธาตุราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
399 สายชลมณฑาราม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
400 สุขสว่าง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
401 สุริยวงศาวาส ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
402 หนองคายพัฒนาราม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
403 เทพวราราม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
404 กัปปาสิกวัน ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
405 เจริญสมณกิจ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ดอนสวรรค์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บ้านบอน ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ป่าโพธิปัญญาราม ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
409 วาฬุกรมณีท่า ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
410 วาฬุกรมณีทุ่ง ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
411 สามัคคี ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
412 สายทอง ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
413 อนุวันประดิษฐ์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
414 อุปถัมภ์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ชัยราษฎร์เจริญสงฆ์ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
416 เตยนิมิต ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ศรีสมพร ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ศาลาคำ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ศิลาธิคุณ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สหมิตรอุปถัมภ์ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย มหานิกาย วัดราษฎร์
421 เทพจันทรังษี ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
422 ดงยางชุม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ศิริมงคลชัยราม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
424 เสตมงคล ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
425 หนองเค็ม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ชัยศรี ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ดงเล้า ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
428 เปงจานคราราม ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ศรีสุพลโนนสว่าง ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
432 หนองลาด ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
433 กุดลึก ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ตาดทอง(ศิลาวาส) ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
435 นายาง ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
436 โนนสำราญ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
437 โนนหงส์ทอง ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
438 โป่งสำราญ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
439 พระบาทนาหงส์ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
440 สามัคคีชัย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สีหราช ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ป่าศรีอรุณ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ธรรมยุต วัดราษฎร์
443 ทรงธรรม ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
444 เปงจานเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
445 โพนคำ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
446 โพนแสน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ราชโพนเงิน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ศรีชมชื่น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
449 สิริมงคล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
451 เจริญชัย ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
452 เจริญมิตร ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ธาตุชัยศรี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
454 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
455 มงคลนิมิต ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
456 มงคลนิมิตร ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ราษฎร์ดำริ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
458 วารีพิมุข ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ศรีทอง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ศรีสุข ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
461 อัมพติตถาราม ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ท่าหางดอน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ศรีโพธาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 สระแก้วธรรมคุณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สักการาม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
470 อรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
471 พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 เทสรังสี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
473 ลุมพินี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 หินหมากเป้ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
475 กลาง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 กัจจายนาราม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 จอมทองอุดมราษฎร์ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 เจียมปรางค์ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ช้างเผือก ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ชุมพล ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ท่าทรายสะอาด ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ธาตุดำ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 นวลพลสุขาวาส ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 นางเขียวค้อม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 โนนสง่า ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 สพานทอง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 สว่างอารมณ์ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 สุมงคลมังคลาราม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 หาดปทุม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ป่าโนนหิน ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
492 ป่าหนองแวง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
493 พระสถิตย์ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
494 จันทราวาส ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 จำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 ชัยมงคล ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ศรีเทพดาราม ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 สว่างปุญโญอุปถัมภ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ห้วยหินลาด ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 อรัญญารุกขาราม ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 เจริญธรรมมาราม ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
503 ชิตานุสรณ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
504 ไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
505 หนองปลาปาก ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
506 นิเวสคชสาร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
507 โนนเชียงคูณ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ป่าดอนพระ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
509 โพธิ์ศรีสมพร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ศรีวิลัย ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
511 สมนากุล ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
512 สุวรรณาราม ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
513 อุดมวัน ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ดงตูม ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
515 บ้านค้อตะวันตก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ป่าอัมพวัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
517 พุทธประทีป ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โพธิ์ศรีสมพร ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
519 เวฬุวัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ศรีบัวบาน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ศรีสง่า ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ศรีโสภณาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ศิริโสภณาวัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ศิลาวิเวก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
525 หลวงปู่ขาว ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
526 อุดมรุกขชาติ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
527 เกษตรโกสัย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
528 คงนาหาง ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ไชยาประดิษฐ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
530 บำเพ็ญสังฆกิจ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ป่ากัณฐกยาราม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ป่าพร้าว ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ป่าวังบัวบาน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
534 พนาสณฑ์ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
535 โพนงาม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
536 มฤคทายวัน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ศรีสว่าง ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
538 สมณานุเคราะห์ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
539 สุวรรณสาลวัน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
540 อุดมปัญญาราม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร มหานิกาย วัดราษฎร์
541 เวฬุวันสันติธรรม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 แก่งศิลา ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ดอยเจดีย์ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
544 นาสีห์นาถ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
545 โนนเกษม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
546 โนนสง่า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ปัพพตาวาส ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
548 โสมอรุณ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ป่านาขาม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
550 ป่าหนองแสง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 จอมแก้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
552 น้ำตกเขาเต่า ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
553 โนนจำปา ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
554 โนนศรีสะอาด ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
555 โพธิ์ชัย ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ราชสิงขรณ์ ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ศรีสว่าง ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ศิริขันฑ์ ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
559 แก้วเสด็จชัยมงคล ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ถ้ำเขาคีรีบรรพต
(คีรีบรรพต)
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ท่าสองคอน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ท่าหนองฉันท์ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
564 น้ำตกตาดน้อย ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
565 ปากน้ำฮวย ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
566 โพนงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
567 โพนหัน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
568 โคกสว่าง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ถ้ำศรีมงคล ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ไทยพัฒนา ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
571 บ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ป่าซางวิเวก ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ผาตั้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ผาใหญ่วชิรวงศ์ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
575 พระพุทธบาทผาจ่อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ภูผาดัก ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ลำภูพาน ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ห้วยไซงัว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
579 อ่างปลาบึก ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
580 เทพธารทอง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
581 ผาตากเสื้อ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
582 ภูนกกระบา ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
583 โนนศรีสว่าง ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ฟ้าประทาน ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ลำภูบังบด ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ศรีชมชื่น ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
588 สระปทุม ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
589 หายโศก ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
590 อูบมุง ตำบลสังคม อำเภอสังคม มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ป่าแก้งใหม่ ตำบลสังคม อำเภอสังคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
591 มหานิกาย 524
ธรรมยุต 67
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 590
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ