เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ 209 ตำบล 508 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา 78 13000 1401
2 อำเภอนครหลวง 42 13260 1403
3 อำเภอท่าเรือ 41 13130 1402
4 อำเภอบางปะหัน 41 13220 1407
5 อำเภอบางไทร 36 13190 1404
6 อำเภอบางบาล 35 13250 1405
7 อำเภอเสนา 33 13110 1412
8 อำเภอบางปะอิน 31 13160 1406
9 อำเภออุทัย 30 13210 1414
10 อำเภอภาชี 28 13140 1409
11 อำเภอมหาราช 28 13150 1415
12 อำเภอวังน้อย 24 13170 1411
13 อำเภอผักไห่ 23 13120 1408
14 อำเภอบางซ้าย 15 13270 1413
15 อำเภอลาดบัวหลวง 15 13230 1410
16 อำเภอบ้านแพรก 8 13240 1416
รวม 508 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 จำปา ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ชุมแสง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บัวงาม ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โบสถ์พัทธสีมา ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 โพธิ์ไทร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 จงกลณี ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ตำหนัก ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 มะขามโพลง ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สฎางค์ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 กลาง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 แคท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ไม้รวก ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองแห้ว ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ไก่จ้น ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ถลุงเหล็ก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บึงลัฎฐิวัน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ยางนม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 เวียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 หัวหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บ้านราม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
23 รามพงศาวาส ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
24 บ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แค ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 แดง ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เทพคันธาราม ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บางม่วง ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 โพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สามเรือน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 บึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 วังแดงใต้ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 วังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ช้าง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 นางคุ้ม ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ศักดิ์ ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศาลาลอย ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทุ่งมล ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ้านแถว ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 พุฒาวาส ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เสด็จ ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 กุฎีกรุ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 คลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ดงหวาย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 น้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 มเหยงค์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ร้อยไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สีจำปา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 กลาง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เทพจันทร์ลอย ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 นครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 พร้าวโสภณาราม ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 มหาพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ใหม่ชุมพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เกาะแก้วเกษฎาราม ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 บ้านดาบ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ราชบรรทม ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ราษฎร์บำเพ็ญ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 จันทร์ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ลาย ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บันได ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 บางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เรือแข่ง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 วัง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โพธิ์ลำแพน ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 อ่างทอง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ทอง ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 พระนอน ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โพธิ์ลอย ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 แก้ว ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สระเกษ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สำมะกัน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สามไถ ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ใหญ่เทพนิมิตร ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 มาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองโคก ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 แก้วฟ้า ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 บางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บางซ้ายใน ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 พรหมนิมิต ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 เทพมงคล ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 มฤคทายวัน ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 สุคนธาราม ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 คลองตัน ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ทางหลวง ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เศวตศิลาราม ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สามเพลง ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ใหม่ต้านทาน ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ดอนพัฒนาราม ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 วังชะโด ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ใหม่หนองคต ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สง่างาม ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
100 กกแก้วบูรพา ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 กระแซง ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ปากน้ำ ตำบลแคออก อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ป่าคา ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
104 โบสถ์อินทราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
105 อนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ศิริสุขาราม ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เชียงรากน้อย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 เทพสนทวารี ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
111 บางคล้า ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พระธาตุศรีรัตนาราม ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
114 สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
115 บางแขยง ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
116 บางยี่โท ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ป้อมแก้ว ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ไทรโสภณ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สิงห์สุทธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ทางยาว ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
121 นาคสโมสร ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โพธิ์แตงเหนือ ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
123 โพธิ์แตงใต้ ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
124 ท่าซุงทักษิณาราม ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ไม้ตราสมาชิการาม ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 เชิงเลน ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โบสถ์สมพรชัย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บ้านพาด ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
130 สนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
131 หน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
132 หน้าต่างใน ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ขุนจ่าธรรมาราม ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สุนทราราม ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
135 จันทาราม ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
136 บ้านขวาง ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โพธิ์ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
139 อินทาราม ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เก้าห้อง ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ท่าสุทธาวาส ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
143 บุญกันนาวาส ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ปราสาททอง ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
145 น้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
146 บางปลาหมอ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บ้านแดง ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
148 โรงนา ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
151 บางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โบสถ์ ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
153 กอไผ่ ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
154 อัมพวา ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
155 จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ธรรมโชติการาม ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
157 พระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
158 พิกุล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
159 สันติการาม ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
160 กลาง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
161 แจ้ง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ม่วงหวาน ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
163 เสาธง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ธรรมจักร์ ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
166 นกกระจาบ ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ยม ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
168 กำแพงแก้ว ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ไผ่ล้อม ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล มหานิกาย วัดราษฎร์
170 จอมเกษ ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ต้นสะตือ ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ค่าย ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ตะเคียน ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ทอง ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
175 เทพอุปการาม ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ศรีภวังค์ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ทางกลาง ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 โตนด ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 พระงาม ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โตนด ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
184 เกาะเลิ่ง ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 นาค ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 วรนายกรังสรรค
์เจติยบรรพตาราม
ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย พระอารามหลวง
187 ศาลาแดง ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สบสวรรค์ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 แก้วตา ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 บางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โขดเขมาราม ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บ้านม้า ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โพธิ์ทอง ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ประมุง ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 อินกัลยา ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 นนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ดาวคะนอง ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 โพธิ์หอม ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ม่วง ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 เทพธาราราม ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 เสาธงเก่า ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เสาธงใหม่ ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ไก่ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ดอกไม้ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ตลาด ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 บ้านแจ้ง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 หงษ์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 หันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 วชิรธรรมาราม ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
211 เชิงท่า ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 พยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ทำเลไทย ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โปรดสัตว์ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ทองบ่อ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 วิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน มหานิกาย พระอารามหลวง
217 ธรรมนาวา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ตลาดเกรียบ ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 คลองพุทรา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 บางเคียนวิเชียรฉาย ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ชีปะขาว ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ทุ่งศรีโพธิ์ ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 บ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ขนอนใต้ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ขนอนเหนือ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สุทธิรุจิราราม ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
229 บ้านพาสน์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บ้านเลนสระกระจับ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
232 กำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน มหานิกาย พระอารามหลวง
234 นิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ธรรมยุต พระอารามหลวง
235 กลางเกาะระกำ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
236 บ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
238 กลาง ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ลาดระโหง ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
241 สามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ไก่เตี้ย ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
243 นครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เขียนลาย ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
245 โบสถ์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ท้าวอู่ทอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ใหม่สองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
248 สำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หลวงพ่อเขียว ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โคกทอง ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 โพธิ์เผือก ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 จักราช ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ดอนลาน ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ตาลานเหนือ ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 นาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ตาลานใต้ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ชีโพน ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 โพธิผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ราษฎร์นิยม ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ลาดชิด ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 คงษาสุทธาราม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ไผ่ล้อม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 หน้าโคก ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ตึกคชหิรัญศรัทธาราม ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 บ้านอ้อ ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 อมฤตสิทธาราม ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 กล้วย ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
275 พิชัยสงคราม ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ทรงกุศล ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
278 โคกจินดาราม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
279 กลางคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ครุธาราม ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ศรีโพธิ์ ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
282 พนัญเชิง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
283 ใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
284 กุฎีทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ญาณเสน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ตึก ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ธรรมิกราช ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
289 พนมยงค์ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
290 พรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
291 วรโพธิ์ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ศาลาปูน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
293 หน้าพระเมรุราชิการาม ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
294 ตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
296 กษัตราธิราช ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
297 ขนอน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ธรรมาราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ป้อมใหญ่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
301 พระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
303 วรเชต ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
304 สนามไชย ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
306 กุฎีลาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
307 เกตุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
308 จันทร์ประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
309 บำรุงธรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
310 โพธิ์เผือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
312 กลางปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ช้าง ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
315 สำเภาล่ม ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ประดู่ทรงธรรม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
317 พระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สมณโกฎฐาราม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ชุมพล ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
323 ท่าโขลง ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
324 กลางรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บรมวงศ์อิศรวราราม ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
326 ป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
327 สว่างอารมณ์ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ขุนพรหม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
329 นางกุย ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บางกะจะ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
331 พุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
332 ประสาท ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
333 รัตนชัย ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย พระอารามหลวง
335 ดุสิดาราม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ป่าโค ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
337 มเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
339 อโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
340 แค ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
341 เจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ธรรมนิยม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
343 มณฑป ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
344 มหาโลก ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
345 แม่นางปลื้ม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ราชประดิษฐาน ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
347 วงษ์ฆ้อง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
348 สามวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
349 อินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มหานิกาย วัดราษฎร์
350 เสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต พระอารามหลวง
351 ขุมแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 พระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 โคกกรวด ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 โคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 โคกสังข์ ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หนองนางเก่า ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ทุ่งชาน ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 บ้านพลับ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 วิมลสุนทร ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 นาอุ่น ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
363 หนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 หัวคุ้ง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ซึก ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ดอนกลาง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 หนองบัว ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
368 เจริญธรรม ตำบลภาชี อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ภาชี ตำบลภาชี อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 อุทการาม ตำบลภาชี อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ผดุงธรรม ตำบลระโสม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
372 มาบโพธิ์ ตำบลระโสม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ระโสม ตำบลระโสม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หนองนาง ตำบลระโสม อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
375 โคกกลาง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ธรรมสินธุ์โสภา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
377 หนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
378 หนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ประดู่ตะบอง ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
380 โพธิ์ทองหนองจิก ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
381 เจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
382 โบสถ์ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ท่าตอ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ใหม่ปากบาง ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
385 คลองบุญ ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
386 น้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
387 บางสงบ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
388 กลาง ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
389 เทพสุวรรณ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
390 สุวรรณเจดีย์ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
391 กลางทุ่ง ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ท่า ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
393 โพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ป่าศรีถาวรอยุธยา ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
395 ธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
396 สุเมธ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
397 กระโจมทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
398 กุฎีทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
399 แจ้ง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
400 นาค ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
401 โบสถ์ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
402 วัง ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
403 อุโลม ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โพธิ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
405 เวฬุวัน ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ปากคลอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ราษฎร์ปุณณาราม ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
408 คู้สลอดวุฒิโสภณ ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 โสภณเจติการาม ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ฉัตรทองดำริธรรม ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 โพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 บันลือธรรม ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
413 สุทธาวาส ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 อินทอารี ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ตรีพาราสีมาเขต ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ราษฎร์บำรุง ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
419 ปทุมวัน ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ลาดประทุมคงคาราม ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
421 หลักชัย ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
423 น้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ศรีประชา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
426 สุคันธาราม ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ห้วยจรเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ทองจันทริการาม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
429 พยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
430 บ้านช้าง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ราษฎรบรรจง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ศิวาราม ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
433 กุฎีประสิทธิ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ไพฑูริย์ถนิมาราม ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
437 สว่างอารมณ์ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
438 มณฑลประสิทธิ์ ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
439 สันติธรรมาราม ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สหกรณ์ธรรมนิมิต ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
442 หนองโสน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย ธรรมยุต พระอารามหลวง
444 ลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
445 วงษ์สวรรค์ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
446 เจ้าเจ็ดนอก ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
447 เจ้าเจ็ดใน ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ชายนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
449 กลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
450 แก้วสุวรรณ ตำบลชายนา อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ไชยภูมิ ตำบลชายนา อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ปิ่นแก้ว ตำบลชายนา อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
453 จรเข้ไล่ ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
454 บางนมโค ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
455 มารวิชัย ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
456 สุธาโภชน์ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
457 โบสถ์ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ใบบัว ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
459 หนองลำเจียก ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
460 โคกเสือ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
461 โบสถ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
462 โพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ยวด ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
464 กระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
465 กลาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
466 เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
467 รางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
468 เจ้าแปดทรงไตรย์ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
469 อู่สำเภา ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
470 บ้านแพน ตำบลสามกอ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
471 สามกอ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
472 โคกจุฬา ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
473 สามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
474 บันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
475 บางกะทิง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ประดู่โลกเชฎฐ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สุวรรณเจดีย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
478 หัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา มหานิกาย วัดราษฎร์
479 โตนด ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ไทรพุทธรังสี ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
481 คานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
482 โคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ร่มโพธิ์ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
484 กะสังข์ ตำบลธนู อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ขุนทิพย์ ตำบลธนู อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
486 เขาดิน ตำบลธนู อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
487 สะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
488 เทพกุญชร ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
489 นางชี ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
490 บ้านหีบ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
491 เสนานิมิต ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
492 โคกโพธิ์ ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
493 พรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
494 โพธิ์สาวหาญ ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ลุ่ม ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
496 กุ่มแต้ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ดอนพุทรา ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
498 สามบัณฑิต ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ไทรงาม ตำบลเสนา อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
500 อุทัย ตำบลเสนา อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ขนอน ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
502 หนองน้ำส้ม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
503 กลางขุย ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
504 สนามทอง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
505 หนองไม้ซุง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ขุนทราย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
507 โคกช้าง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
508 โตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
508 มหานิกาย 491
ธรรมยุต 17
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 493
พระอารามหลวง 15
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ