เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครนายก 4 อำเภอ 41 ตำบล 207 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองนครนายก 87 26000 2601
2 อำเภอบ้านนา 51 26110 2603
3 อำเภอปากพลี 38 26130 2602
4 อำเภอองครักษ์ 31 26120 2604
รวม 207 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เขาเพิ่มศรีสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาส่องกล้อง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เขาหัวนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
4 สีนวนประชาราม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ห้วยสงคราม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ศรีกระอาง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา ธรรมยุต วัดราษฎร์
7 ทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ท่าทราย ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
9 บ้านคลอง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
10 โบสถ์เจริญธรรม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
11 บางอ้อใน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
13 อัมพวัน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ทองจรรยา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ไม้รวก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
18 สมอบุญคง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ทางกระบือ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ประชานิมิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หนองแฟบ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หนองรี ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
24 คลอง31 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
25 โคกสว่าง ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เจริญสุข ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บ้านพริก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โพธิ์แก้วเบญจธาราม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ศรีสุวรรณ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 เอกฉัตร ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เขาสามหลั่น ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เนินสะอาด ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สุเทพเจริญธรรม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองเคี่ยม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 กระดาน ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ดอนเปร็ง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 พิกุลแก้ว ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 วังบัว ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 แหลมไม้ย้อย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 เกาะพิกุลศรีโสภณ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เขาคอก ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บุหัวแหวน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ประชาราษฎร์บำรุง
(หนองแฟบ)
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 รางตะเคียน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 อินประชาราม ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 กุฎีเตี้ย ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พระโต ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 วิหารขาวเจติยาราม ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สะพาน ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
53 จินดาราม ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
54 สะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ห้วยโรง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
56 เกาะหวาย ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
57 คลองตะเคียน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ดงแขวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ท่าแดง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ปทุมวงษาวาส ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
62 คลองใหม่ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
63 เนินสะทอน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
64 พรหมเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เลาคา ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองสองห้อง ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 แขมโค้ง ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 โคกสำโรง ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ท่าประดิษฐ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ลำบัวลอย ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ใหม่โคกสำโรง ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 โคกสว่าง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ท่ามะปราง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 นาหินลาด ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เนินสูงสามัคคี ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
77 เบญจภาศ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โพธิ์ปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 หนองบัวขอน ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
80 กลางโสภา ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ขุมข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ตะเคียนทอง ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
83 เนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โพธิ์ทอง ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
85 โพธิ์ศรี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีมงคล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
87 หนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
88 เหล่าเดิ่น ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ป่าศรีถาวรนิมิต ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี ธรรมยุต วัดราษฎร์
90 กุดตะเคียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บ้านขาม ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บ้านวังรี(วังทิพย์พันธาราม) ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
96 บุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
97 วังตูม ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สมบูรณ์สามัคคี ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
100 พระธรรมจักร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
101 มณีวงค์ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
102 สันติวัฒนาราม ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สุวรรณศิริ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ใหม่บำเพ็ญผล ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
106 คลองโพธิ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
107 ดอนยอ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
108 พรหมมหาจุฬามณี ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
111 นางหงษ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โบสถ์การ้อง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
113 วังกระโจม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
114 กุฏิการาม ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
116 มงคลถาวร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ใหญ่โพธาราม ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บุญนาครักขิตาราม ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
119 โพธินายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ศรีเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ส้มป่อย ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
122 อินทาราม ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ดง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บุ่งกระเบา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
126 พราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย พระอารามหลวง
127 โพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
128 รังษีโสภณ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
129 วังไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ใหญ่ทักขิณาราม ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 อุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย พระอารามหลวง
132 เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เขาน้อย ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
134 โคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
136 วังปลาจีด ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
137 สุตธรรมาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
138 หนองเตย ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
139 เอี่ยมประดิษฐ์(ป่าส้าน) ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 โยธีราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 สันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
142 กลางดอน ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 บางปรัง(นางปรัง) ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
144 บางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
146 คีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
147 โคกกรวด ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ท่าซุง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
149 นาบุญ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ศรีนาวา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
151 สบกเขียว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โสภาประชาสรรค์ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หนองจิก ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองโพธิ์ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
155 เกาะทอง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
156 เขาแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เขาน้อยหินกอง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
158 เขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
159 เขาราชสีห์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ชำนาญรังสรรค์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ตุมภรณ์รังษี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
162 บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
163 บ้านบุ่ง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บ้านใหม่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โพธิ์งาม ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
166 วังดอกไม้ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สุวรรณ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ตำหนัก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 ถ้ำสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก ธรรมยุต วัดราษฎร์
171 ท่าชัยศรีสุทธาวาส ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
173 นางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บุ่งเข้สุขาราม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
175 วังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก มหานิกาย วัดราษฎร์
177 คลอง14 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 คลอง1 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทวีพูลรังสรรค์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 องครักษ์ธรรมปัญญาราม ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 กลางคลอง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 สันติธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 อรุณฉายาราม ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 บางปลากด ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
187 คลองเทพโลก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บุญเขตร์ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 มาลัยรัตนาราม ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 อรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 เข็มทอง ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 คลองสาม ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 จันทร์เรือง ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 เตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 พลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ธรรมสโรชวนาราม ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
199 สุนทรพิชิตาราม ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 โพธิ์แทน ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 คลอง24 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 อารีราษฎร์ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 จรูญเวสม์ธรรมาราม ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
205 เชี่ยวโอสถ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 สว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 อำภาศิริวงศ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 มหานิกาย 196
ธรรมยุต 11
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 205
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ