เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดมุกดาหาร 7 อำเภอ 53 ตำบล 372 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองมุกดาหาร 132 49000 4901
2 อำเภอคำชะอี 56 49110 4905
3 อำเภอนิคมคำสร้อย 55 49130 4902
4 อำเภอดอนตาล 47 49120 4903
5 อำเภอดงหลวง 32 49140 4904
6 อำเภอหนองสูง 32 49160 4907
7 อำเภอหว้านใหญ่ 18 49150 4906
รวม 372 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 บรรพตศรีสุวรรณาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ป่าสุภัททาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โพธิ์ไทร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศรีจอมพล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ศรีสำราญ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
7 คัมภีร์โรอนุสรณ์ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 จิตตสามัคคี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
9 ถ้ำผาแดงพุทธคุณ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 ป่าแก้งวังนอง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 ป่านาปุ่ง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 ป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 ป่าห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 ป่าห้วยสิริขันธ์ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 ขัวสะพานภู ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ศรีจอมแก้ว ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ศรีบุญเรือง ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ศรีอ้อมแก้ว ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ป่าแสนวิไล ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 ภูผากูด ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี ธรรมยุต วัดราษฎร์
21 โคกป่าหวาย ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พุทธนคราภิบาล ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
23 โพธิ์ศรี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
24 โพธิ์ศรีวิทยาลัย ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
25 อัมพวัน ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แจ้ง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ชัยภูมิ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ชัยเสก ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ภูเขาวง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
30 จุฬาวิเวก ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรีโพธิ์ไทร ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ศรีวิธัญญา ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ศรีสะอาดสงคราม ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สว่างเวฬุวัน ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
36 จันโทวาส ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วรวิหาร ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เวฬุวัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ศรีชมภู ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ศรีรัตนาราม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
41 อินทสวาสดิ์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ศรีจอมมณี ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ศรีโพนทอง(วัดศรีโพธิ์ทอง) ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สามัคคี(สามัคคีธรรม) ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
46 อัมมิกาวาส ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ประดิษฐาราม ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โพนสว่าง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ศรีฐาน ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ศรีโพธิ์ไทร ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ศรีษะตะพาน ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศรีอุบล ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ยอดแก้ว ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ศรีนวนบุปผาราม ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ศรีสะอาด ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ศรีสุมังคล์ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี มหานิกาย วัดราษฎร์
57 กกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 กกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 แก้งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ขัวสูง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ถ้ำผาหยาด ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ภูผาผึ้ง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 หินกอง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ป่าถ้ำผาภูธรรม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
66 ป่าภูผาผึ้ง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
67 สวนป่าริมธาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 ดอนชาด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีจำปา ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศรีบุญเรือง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 จอมศรี ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 บ้านใหม่ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โพธิ์ชัย ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โพธิ์ศรี ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ภูกำพร้า ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 มะนาว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ศรีสะอาด ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ป่าภูถ้ำนก ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
80 พระพุทธบาทดงหลวง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 โพนไฮพัฒนาราม ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โนนสะอาดสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 บุบผาราม ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 โพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 โพธิ์ศรี ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่าดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
90 เทพชุมชน ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
91 บูรพานอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โพธิ์คำ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
93 มัชฌิมาวาส ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
94 เวินไชยมงคล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
95 อรุณรังษี ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ทุ่งสว่างวัฒนาราม ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 นาตาลศีลาวาส ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 ป่านิคมฤทธานุสรณ์ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
99 เกษมสุข ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ศรีสว่างธรรมาราม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ศาลาดวิหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
102 สว่างวราราม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
103 อรัญญาวาส ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
104 อัมพวัน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ภูผาหอมถาวราราม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
106 ภูวงสายนิมิตรไมตรี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
107 รุกขวนาราม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ศาลาวิเวก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
109 สระบัว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สุวรรณาราม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
111 อนุกชาติ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
112 คามวาสี ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ป่าหนองบอน ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ภูล้อม ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
115 อินทรนิมิตร ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
116 นามนวราราม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
117 โนนสวาท ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ศรีบุญสงฆ์ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ศรีมณี ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สว่างอารมณ์ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ห้วยทราย ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
122 นาทามวนาวาส ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
123 มุจลินทร์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรีสุริยาราม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สมดีนอก ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สมดีใน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สวนตาล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ป่าหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
129 ท่าห้วยคำ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ธรรมรังษี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โพนสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ศรีจันทร์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ศรีฐานธรรมิการาม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ศรีดาจันทร์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เหล่าแขมทองวนาราม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ไขแสง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โนนเจริญ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ศรีนาราม ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ศรีวิชัย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ศิลาลัย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 สระพังทอง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 สว่าง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สุวรรณประดิษฐ์ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
144 นาหลวงอุดมธรรม ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
145 ป่าแก้ว ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
146 สุทธารมณ์ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 คำบง ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ป่าข่า ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สว่างวงศ์ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หนองลำดวน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 อรัญญวาสี ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 พุทโธธัมมธโร ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
153 สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
154 โนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ภูคำผักกูด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศรีทองปาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สุนทราราม ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
158 แสงสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
160 คามวาสี ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
161 ขอนแก่น ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ดอนสวรรค์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
164 นาขามวนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
165 นาอุดมวนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
166 เวฬุวัน ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สุวรรณธาราม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
168 คำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ศรีลาวิเวก ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
171 สุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ป่าคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 ปุญญานุสรณ์ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
174 สุรัตนาราม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
175 ถ้ำปู่จารย์ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ปทายวัน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สุริโยวาท ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขต ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
179 ป่าภูผาขาม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
180 ภูเก้า ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 ภูหล่มขุม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
182 คามวาสี ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ป่าภูฮัง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
184 มงคลนิมิต ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สมานสังฆวิเวก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
187 หนองกระโซ่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
188 เหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
189 เหล่าหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
190 โมลีมงคลวนาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
191 นันทวนาราม ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
192 มหาวนาราม ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
193 เวฬุวนาราม ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
194 อรัญญะวาสี ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
195 กุดแข้ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 ป่าคำน้ำบุ้น ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่าถ้ำสูง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ไผ่ล้อม ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
199 มุจจลินทร์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ราษฎร์สามัคคี ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ราษฎร์อำนวย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ศรีบัวบาน ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สมสนุก ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สว่างชมพู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 คำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
207 คำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
208 โพธิ์ศิลา ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
209 มาลัยวัลย์ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เวฬุวัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ศรีชมชื่น ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
212 เหมืองป่า ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
213 คำเม็ก ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
214 ป่าสามัคคี ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
215 ภูมุกดาวาส ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 หินขัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
217 อรัญญิกาวาส ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
218 อัมพวัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
219 ธรรมบาล ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
220 มณีรัตนาราม ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ราษฎร์บำรุง ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
222 สว่างบุรมณ์ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
223 อรัญญิกาวาส ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ไชยวาส ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
225 นาจาน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
226 โนนสวรรค์เจริญสุข ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
227 โนนสะอาด ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ศรีชมชื่น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ศรีทองธรรม ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ศรีสะอาด ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ศรีสะอาด ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โสภาราม ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองแคน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
234 จันทรประดิษฐาราม ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
235 สิงห์คีรีวัน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 ทุ่งเว้า ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
237 นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
238 โนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
239 บุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ป่าภูเกิ้ง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
241 โพธิ์ศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
242 โพธิ์ศรีแดง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
243 รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ศรีไคร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ศรีไครทุ่ง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ศรีสว่าง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่ามโนธรรม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 ถ้ำผามอง ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
249 บุปผาลี ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โพธิ์ไทร ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
251 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ภูถ้ำช้าง ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ศรีสวาสดิ์ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
254 สว่าง ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
255 สังวรณ์ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
256 อรัญญิกาวาส ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
257 นาติ้ว ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าหวาย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
260 โพธิ์ไทร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
262 สระพังทอง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
263 สว่าง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
264 อัมพวัน ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
265 อาภิรมย์ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ป่าถ้ำตาดา ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
267 ศรีทองบุ่น ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
268 ทรงธรรม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เทพนิมิตร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ประดิษฐาราม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
271 มาลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
272 สว่างนิเวศน์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
273 โสมนัสวิหาร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
274 อรุณรัศมี ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
275 อุดมธรรมคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ป่าถ้ำศิลาธรรม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
277 กาญจนประดิษฐ์ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
278 จอมมณีไพบูลย์ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
279 เฉลิมชัย ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
280 เวฬุวัน ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ศรีมงคล ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
282 สระบัว ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
283 อัมพวัน ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ป่าบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
285 โพนทอง ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
286 มงคลโสภา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
287 มุณีศรีเจริญ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ราษฎร์สามัคคี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ศรีจันทราวาส ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ศรีมณฑา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สง่าอุดมพร ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
292 สว่างอารมณ์ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
293 เสียวสวาสดิ์ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ป่าหนองบุดดา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
295 กุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
296 กุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
297 เกษมสุข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
298 คำตุนาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
299 คำสายทอง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
300 แจ้ง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
301 นาคำน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
302 นิรมิตร(ตาดแคน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ยอดแก้วศรีวิชัย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ศรีประทุม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ศรีมงคลใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย พระอารามหลวง
308 ศรีมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ศรีสุวรรณมงคล ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ด่านฆ้องมุกดาวาส ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
312 ป่าบำเพ็ญธรรม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
313 ป่าสุนันทาวัน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
314 เวฬุวนาราม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
315 ศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
316 อรุณรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 บรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ภูหินเรือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
319 มงคลจินดาราม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ศรีสุมังค์วนาราม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ป่าศิลาวิเวก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
323 ฉิมพลีวัน ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 นรวราราม ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 พิจิตรสังฆาราม ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 โพนสว่าง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 การุณทราวาส ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 พุทธคีรี ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ราษฎร์อุทิศ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 วิศิษฐ์ชยาราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ศรีนันทาราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 สุวรรณาราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
334 ธรรมรังษี ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โพธิ์ศรีพันธ์ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ศรีสุวรรณาราม ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 อรัญญวาสี ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
338 ดอยสิงห์ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ไตรภูมิ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 พุทธรูปโพธิ์ศรี ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ละดาวัลย์ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 วารีวรวิหาร ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ถ้ำจำปากันตสีลาวาส ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
344 อัมพวันทอง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
345 จันทราราม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โพธิ์สว่าง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 โสมมนัสสถาน ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 อรุณสว่าง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 บรรพตคีรี ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
350 ประสิทธิ์ทรงธรรม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 ผาน้ำหยาดทิพยาราม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
352 ผาพยอม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 มัชฌันติการาม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
354 กลางสนาม ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
355 มโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ลัฎฐิกวัน ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ศรีเจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 นิคมเกษตร ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 โพนทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 สมสะอาด ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 นิเวศวิหาร ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 เบญจพรรณวนาราม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ป่าป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 อัมพวัน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 บวรพินิจชัย ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ป่าวิเวก ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 พระศรีมหาโพธิ์ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 มโนศิลา ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ศรีสะอาด ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 สว่าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สว่างป่งเชือก ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 มหานิกาย 304
ธรรมยุต 68
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 371
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ