เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี 7 อำเภอ 65 ตำบล 393 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอกบินทร์บุรี 114 25110 2502
2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี 93 25000 2501
3 อำเภอประจันตคาม 66 25130 2507
4 อำเภอศรีมหาโพธิ 48 25140 2508
5 อำเภอนาดี 31 25220 2503
6 อำเภอบ้านสร้าง 23 25150 2506
7 อำเภอศรีมโหสถ 18 25190 2509
รวม 393 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โนนสูง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 คชรัตน์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คลองกลาง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โคกป่าแพง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ท่าพาณิชย์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
7 นางเลง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ปากแพรก ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
9 พระยาทำ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ศรีกบินทร์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สระดู่(สระดู่ศรัทธาทำ) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
12 โสมสุทธาวาส ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
13 คลองตามั่น ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บรรพตรัตนาราม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
15 โปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พุทธาราม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ใหม่เชตวัน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ชามีพุทโธวาท ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ตันทาราม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
20 นูประสาทวราวาส ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โนนสะอาด ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บ้านโคกสว่าง ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
23 โพธิ์ทองหนองดุม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
24 มุ่งประสิทธิ์ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ศรีสุวรรณาราม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
26 สระขุด ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
27 หนองบัว ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เจริญราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ท่าอุดมสมบูรณาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
30 เนาวรัตนาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บรรพตเขมาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ศรีสวัสดิ์ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สำโรงวนาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองจรเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
35 กรุงราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ่อทองรังสรรค์ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองไผ่ล้อม ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เหลืองทองรังษี ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
39 คลองชันราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
40 นาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
41 วัฒนารังษี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
42 สมศรีราษฎร์ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
43 หนองโดน ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
44 หนองนาใน ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองสังข์ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ป่าประดู่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
47 กลางเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
48 แก้วฟ้ารังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
50 นครกบินทร์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
51 มหาไชย ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ราษฎร์รังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เวฬุวนาราม ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ศรีบุญเรือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ศรีษะเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สว่างอารมณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หลวงบดินทร์เดชา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
58 อัมพวัน ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
59 เขาวงศ์ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
60 คลองแสง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
61 โคกสว่าง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บ้านไผ่รส ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ย่านรี ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
65 วาปีรัตนาราม ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สิกขวัฒนาราม ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 คลองร่วมพัฒนา ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 โคกมะม่วง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บุญเกิด ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ปทุมสราราม ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ป่าภาวนาธรรม ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ลาดไพรจิตร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองคล้า ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองตลาด ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 หนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ไพบูลย์ศรัทธาทำ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 รัตนชมภู ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 รัตนโชติการาม ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สามัคคีสโมสร ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองศรีวิชัย ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ใหม่พรหมสุวรรณ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
83 อินทร์ประชาราษฎร์ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
84 คลองระกำ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
85 จันทรังษี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
86 เนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
87 โนนฝาวพุทธาราม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บ้านแก่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ป่าเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
90 โพธิ์ศรีถาวร ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 วังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
92 หนองคล้า ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 หนองหอย ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ใหม่สระบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บ้านเขาถ้ำ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
96 ป่าญาณวิสุทธิวาส ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 ป่าอุดมสุข ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 คลองสิบสอง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โปร่งพัฒนาราม ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 วังกวาง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 วังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 วังท่าช้าง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 วังมะกรูด ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าเกษมสุข ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 คลองมะเลา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
106 โคกขี้เหล็ก ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 โคกลาน ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 โคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เนินแสงทอง ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ศรีวนาลัย ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 อุดมสันติ ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ป่าหาดนางแก้ว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 วังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 แก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 แก่งหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 คลองดินแดง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
118 คลองตลาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 คลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ทับไทรธรรมาราม ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 คลองปลาดุกลาย ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ทุ่งแฝก ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โพธาราม ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ด่านตะกั่วสามัคคี ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โนนสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 พันธ์ศรี ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ระเบาะเกตุ ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 สระจาน ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
131 สระแท่น ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สามัคคีพัฒนาราม ตำบลนาดี อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
134 อุดมพฤกษาราม ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ชะอม ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ทุ่งวิจิตร ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โคกกระจง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
138 โคกสว่าง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ทุ่งสามัคคี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ผาสุขไพบูลย์ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
142 โพธิ์ศรี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
143 รัตนเนตตาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
144 สารวนาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
145 หนองแหน ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
146 กระทุ่มแพ้ว ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 พระธาตุพงษ์คุณ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 บางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย พระอารามหลวง
149 สมบูรณ์ทรัพย์ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 คลองเฆ่ ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 คลองหอทอง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ยายเม้าเตี้ย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 บางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 บางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 นิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 บางปลาร้า ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 วังขอน ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 พิกุลวนาราม ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 พิทักษ์โสภณ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 หัวไผ่ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 เทพพิทักษ์บุญญาราม ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ใหม่โพธิ์เย็น ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 อินทาราม ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 มูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 ทวีชลขันธ์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านท่ากะทุ่ม(ท่ากะทุ่ม) ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 บ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ไชยมงคล ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 บ้านด่านศรัทธาอุดม ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 มงคลชัย ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สัปปโคน ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
173 หนองกระจับ(เกาะลอย) ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 กำแพง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 เกตุการาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
176 คำภู ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 คำเลียบ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ตะเคียนทอง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 นิโครธาวาส ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
180 เนินสูง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 มะกอกแก้ว ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศรีจันทราราม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ศรีสุทธาวาส ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 สอนิมิตร ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สามัคคีธรรม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หนองคุ้ม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ใหม่กวางทอง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 อรัญญาราม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 จันทรังษี ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 เนินผาสุข ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บ้านโนน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 เกาะแดง ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 เกาะมะไฟ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 คลองคล้า ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
197 บ้านหอย ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
198 หนองชาติ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ขิงกระชาย ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
200 โคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
202 นาแขม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
203 บ้านด่าน ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
204 บ้านหว้าน ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
205 บุฝ้าย ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
206 แจ้ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ดงไชยมัน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
209 บางไผ่ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ศรีประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ทุ่งยาว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
212 บ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
213 ประจันตคามเสมาราม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
214 เขาน้อย ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
215 โคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
216 โคกบ้าน ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
217 โคกอู่ทอง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โนนสะอาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
219 บ้านคุ้ม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
220 บ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ประเถท ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
222 พรหมรังษี ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โพธิ์งาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
224 หนองไม้เอก ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
225 อินทร์ไตรย์ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
226 โคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ไทรงาม ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ป่าทุ่งพญาหาญ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
229 พรหมประสิทธิ์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
230 หนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
231 บ้านไผ่ ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ประสาทรังสฤษดิ์ ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองหัวคู ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
235 คชสารมุนี ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ท้าวอู่ทอง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บึง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
239 หนองชะอม ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ห้วยเกษียรใหญ่ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
241 คุ้มเจริญ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 โคกมะกอก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ธรรมารังสฤษฎิ์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ธรรมารามประดิษฐ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 นิโครธาวาส ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ประสาธน์รังสรรค์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ภักดีสุนทราวาส ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
249 รัตนรังษี ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ศรีมงคล ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
252 สุนทรศรัทธาธรรม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หนองจวง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หนองทะเล ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ป่าทรงคุณ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
256 โยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
257 แก้วสามัคคี ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ลำดวน ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองกระจับ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
261 กระแจะ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
262 เลียบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หาดสะแก ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ป่าเนินกลาง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
265 เขาพระธรรมขันธ์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ท่าศาลา ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ธารเลา ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
268 นาปรือ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เนินบาก ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
270 เนินไม้หอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
271 เนินสูงวนาลัย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
272 เนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
273 เนื่องเกียรตินิกร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
274 บ่อแร่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
275 บูรพาราม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
276 วังน้ำขุ่น ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองงูเหลือม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หนองเต่า ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองแท่นพระ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ห้วยเกษียร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ใหม่สูงเนิน ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ดงคุย ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดงยาง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ทุ่งไม้ค้าง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
286 เทพประสิทธยาราม ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 บางแขยง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ประชาวาสอัมพวัน ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ศรีเงินเจริญสุข ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 สุวรรณวิทยาราม ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สามัคคีภิรมย์ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
292 หัวกรด ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
294 อมาตยาราม ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
295 เขาอีโต้(ถ้ำเขาอีโต้) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
296 เนินดินแดง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
297 บ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
298 บ้านยาง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สันติวิเศษสุข ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองจอก ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 หนองบัว ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 หนองประเทือง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หัวเขา ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ปวิเวการาม ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
305 เกาะเค็ดนอก ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
306 เกาะเค็ดใน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
307 จิกสูง ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ท่าเรือ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
309 เนินอีแจน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
310 หนองปรือ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
311 แหลมไผ่ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
312 แหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
313 มะกอกสีมาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
314 หนองพังพวย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
315 บางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
316 บางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
317 เรไร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
318 นาบุญเฉลิมราษฎร์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
319 ต้นสะตือ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 แก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
323 แจ้ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
324 เทวบุตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หลวงปรีชากุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
327 อุดมวิทยาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ทุ่งประพาส ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สุทธิธรรม(คลองรั้ง) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 แสงจันทร์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ใหม่นาบุญ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ชัยมงคล ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ดอนใหญ่ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ราษฎรนิยม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ใหม่ดงกระทงยาม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 เขาดิน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
338 ป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
339 บุยายใบ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 หลังถ้ำ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บุพพาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
344 อัมพวันครุฑธาวาส ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หาดนางแก้ว ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 อรัญญไพรศรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 มะขามทอง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 หนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 หว้าเอน ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 อินทรแบก ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 บ้านกุดตาเสก ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 สัมพันธ์ ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 มาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 นพคุณทอง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ประทุมวนาวาส
(ปทุมวนาวาส)
ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ปรือวนาราม ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 แปลงประดู่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 โพธิญาณ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 หนองโพรง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ใหม่ประชุมชน ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 เกาะแก้วสถาวร ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 เกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 คลองสมบูรณ์ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 โคกอุดมดี ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 เนินผาสุกผลาราม
(เนินผาสุข)
ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 หนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 หนองระเนตร ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 หนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 หัวซาธรรมิการาม ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 หัวหว้าสามัคคี ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ธรรมโพธิศรี ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ลิรัญดอน(ต้นตาล) ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 คู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ราษฎร์รังสฤษฎิ์ ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 โคกพนมดี ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 สระข่อย ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 สระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 สามัคคีสุขาราม ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 แสงสว่าง ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 หนองเกตุ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ป่าทรงนิมิตร ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ธรรมยุต วัดราษฎร์
385 พรหมเสนาราม ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ธรรมยุต วัดราษฎร์
386 โคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ม่วงขาว
(ม่วงขาวแก้วพิกุล)
ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 สระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 หนองสะแก ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ไผ่งาม ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 สนามพลี ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 มหานิกาย 365
ธรรมยุต 28
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 391
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ