วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ลักษณะสังคมชมพูทวีป
ด้านการเมืองการปกครอง
- แคว้นต่างๆ
- ระบอบการปกครอง
ด้านสังคม
- ระบบวรรณะ
- มูลเหตุที่ทำให้เกิดวรรณะ
ด้านศาสนา-ลัทธิความเชื่อ
- การล้างบาป
- ทัศนะ-โลกและชีวิต
- การแสวงหาสัจธรรม
- แนวทางปฏิบัติ
ความสำคัญพุทธศาสนา
- มีทฤษฎีที่เป็นสากล
- มีข้อปฏิบัติยึดสายกลาง
เน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาที่ถูกต้อง
- การพัฒนาศรัทธา
- การพัฒนาปัญญา
เรื่องน่ารู้
- อริยมรรค : ไตรสิกขา
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
- การตรัสรู้
- การก่อตั้งพุทธศาสนา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอัสสชิ
- พระกีสาโคตมีเถรี
- พระนางมัลลิกา
- หมอชีวกโกมารภัจจ์
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระนาคเสน:พระยามิลินท์
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง)
- หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
- สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชาดก
- เวสสันดรชาดก
เสริมสาระ
- ทศชาติชาดก
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- พระคุณของพระพุทธเจ้า
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- ขันธ์ ๕
- วิญญาณ ๖
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- นิยาม ๕
- วิตก ๓
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- ภาวนา ๔
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- พระสัทธรรม ๓
- ปัญญาวุฒิธรรม ๔
- พละ ๕
- อุบาสกธรรม ๕
- มงคล ๓๘
  - สงเคราะห์บุตร
  - สงเคราะห์ภรรยา (สามี)
  - สันโดษ
เรื่องน่ารู้
- กาลามสูตร
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พระไตรปิฎก
การศึกษาพระไตรปิฎก
- ฉบับภาษาบาลี
- ฉบับแปลภาษาไทย
- ฉบับประชาชน (ฉบับย่อ)
พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
- น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตาฯ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
- โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
เรื่องน่ารู้
- โคลงโลกนิติ
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
การปฏิบัติตนที่ดีต่อภิกษุ
- การเข้าใจในกิจของสงฆ์
- คุณสมบัติของทายก
  และปฏิคาหก
การปฏิบัติตนที่ดีต่อ
ครอบครัวและสังคม
- การรักษาศีล ๘
- การปฏิบัติตาม ทิศ ๖
  (ทิศเบื้องบน)
- การปฏิบัติตาม ทิศ ๖
  (ทิศเบื้องหลัง)
- การเข้าร่วมกิจกรรม
  องค์กรชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
การปฏิบัติต่อพระภิกษุ
- ทางกาย
- ทางวาจา
- ทางใจ
การปฏิสันถารตามโอกาส
- การลุกขึ้นต้อนรับ
- การให้ที่นั่ง
- การตามส่ง
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันธรรมสวนะ
วันเทศกาลสำคัญ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
ศาสนพิธี
เนื่องด้วยพุทธบัญญัติ
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- เวียนเทียน
- ถวายสังฆทาน
- ถวายผ้าอาบน้ำฝน
- ทอดกฐิน
- ปวารณา
การนำพระพุทธศาสนา
เข้าไปเกี่ยวเนื่อง
- การทำบุญงานมงคล
- การทำบุญงานอวมงคล
เรื่องน่ารู้
- ชนิดของกฐิน
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
ประโยชน์ของการบริหารจิต
- ระดับชีวิตประจำวัน
- ระดับพัฒนาบุคลิกภาพ
- ระดับจุดหมายของศาสนา
การบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน
- ความหมาย
- วิธีการปฏิบัติ
- ประโยชน์ที่ได้รับ
การเจริญปัญญา
- คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
- " " เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
เสริมสาระ
- หลักโยนิโสมนสิการ
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
การศึกษาที่สมบูรณ์
- รู้ประกอบอาชีพ
- รู้เข้าใจชุมชน
- รู้หลักจริยธรรม
ปัญญา ๓ (สุ จิ ภา)
แนวทางการสัมมนา
- คิดเป็น ทำเป็น
- คิดชอบ ทำชอบ
การธำรงรักษา
- พระพุทธ
- พระธรรม
- พระสงฆ์
- พุทธวัฒนธรรม
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
ศาสนาคริสต์
- ประวัติความเป็นมา
- นิกายสำคัญ
- คัมภีร์ทางศาสนา
- หลักคำสอนพื้นฐาน
- พิธีกรรมและวันสำคัญ
ศาสนาอิสลาม
- ประวัติความเป็นมา
- นิกายสำคัญ
- คัมภีร์ทางศาสนา
- หลักคำสอนพื้นฐาน
- วันสำคัญทางศาสนา
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ประวัติความเป็นมา
- นิกายสำคัญ
- คัมภีร์ทางศาสนา
- หลักคำสอนพื้นฐาน
- พิธีกรรมสำคัญ
ศาสนาสิข
- ประวัติความเป็นมา
- นิกายสำคัญ
- คัมภีร์ทางศาสนา
- หลักคำสอนพื้นฐาน
- พิธีกรรม
คำถามประจำหน่วยที่ ๙
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ