เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพังงา 8 อำเภอ 48 ตำบล 86 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอตะกั่วป่า 17 82110 8205
2 อำเภอท้ายเหมือง 17 82120 8208
3 อำเภอตะกั่วทุ่ง 15 82130 8204
4 อำเภอเมืองพังงา 15 82000 8201
5 อำเภอทับปุด 9 82180 8207
6 อำเภอคุระบุรี 7 82150 8206
7 อำเภอกะปง 6 82170 8203
8 อำเภอเกาะยาว 0 82150 8202
รวม 86 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โฆสิตาราม ตำบลกะปง อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ปาโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 อินทภูมิ ตำบลท่านา อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ปากคลอง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 รมณีย์ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 นารายณิการาม(เหล) ตำบลเหล อำเภอกะปง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 นางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บ้านเตรียม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ป่าสวนงาม ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 ตำหนัง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
11 บางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บางวัน ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สันติวราราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 มาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สุวรรณคูหา ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ควนกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
18 เจริญรมณาวาส ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 มณีศรีมหาธาตุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศรีรัตนาราม ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 ดอน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ไตรมารคสถิต ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ไตรรัตนากร ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ราษฎร์สโมสร ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ลำธาร ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 นากลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 นิกรวราราม ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
30 คมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ผดุงธรรมโพธิวาส ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
32 พนัสนิคม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
33 โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 คงคาภิมุข ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
35 บางมรา ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
36 พระธาตุคีรีเขต ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เสนานุชรังสรรค์ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หน้าเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ควรนิยม ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ศรีนิคม ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บางน้ำใส ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 สวนไผ่ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บางมรวน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ราษฎร์นิรมิต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
45 แหลมป้อม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มหานิกาย วัดราษฎร์
46 โคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
47 คีรีวงก์ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
48 นิโครธาราม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พิทักษ์ธรรมาราม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ไสเสียด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
52 นิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ศรัทธาราม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
54 อุทัยราษฎร์บำรุง ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด มหานิกาย วัดราษฎร์
55 นิโรธรังสี ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
56 ลำปี ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
57 ปัตติการาม ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เหมืองประชาราม ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หาดทรายสมบูรณ์ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 อินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เทสก์ธรรมนาวา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
63 ดอนปริง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 นิคมสโมสร ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ประชาธิการาม ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ลุมพินี ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ราชา ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สุวรรณาวาส ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หลักแก่น ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บ้านบกปุย ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ลาภี ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ธัญญเขต ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สราภิมุข ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา ธรรมยุต วัดราษฎร์
75 ทักษิณาวาส ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ประชุมโยธี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย พระอารามหลวง
77 ประพาสประจิมเขต ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
78 มงคลสุทธาวาส ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ปัจจันตคาม ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ชนาธิการาม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 มะปริง ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 อรัญญิกาวาส ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา ธรรมยุต วัดราษฎร์
84 ป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา ธรรมยุต วัดราษฎร์
85 บางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 มงคลสถิต ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 มหานิกาย 74
ธรรมยุต 12
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 85
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ