เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน 7 อำเภอ 1 กิ่ง 51 ตำบล 417 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองลำพูน 153 51000 5101
2 อำเภอป่าซาง 71 51120 5106
3 อำเภอลี้ 57 51110 5104
4 อำเภอบ้านโฮ่ง 47 51130 5103
5 อำเภอแม่ทา 35 51140 5102
6 อำเภอบ้านธิ 24 51180 5107
7 กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง 15 51120 5108
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง 15 51160 5105
รวม 417 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ป่าตึงงาม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 แม่แสม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไม้สลี ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ห้วยห้าง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ทุ่งเป็ด ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 แม่ปันเดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 หนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ดอนแก้ว ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองกอก ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 กู่ป่าลาน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ดอยน้อย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 บัวบก ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ปากกอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ป่าสัก ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 พระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ศรีมูล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 สันต้นค่า ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 สันทราย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 สูงธรรมาราม ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ป่าค่าง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ป่ายาง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ป่าลาน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 แม่หาด ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ศรีชัยชุม ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ศรีดอนชัย ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ศรีโตน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สันต้นม่วง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 กู่ขาว ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ดงฤาษี ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บ้านล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ป่าขันติธรรม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ป่าดำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 พระเจ้าสะเลียมหวาน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โพธิมงคล ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สบล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สันเจดีย์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 สันตับเต่า ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ห้วยกาน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ห้วยน้ำดิบ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ห้วยปางค่า ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ห้วยห้า ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ดอยโตน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ป่าพลู ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 แม่ลอบ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 แม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 วังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ดงสันติ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ปทุมสราราม ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 พระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 หนองสะลิง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 หล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ครุฑเวฬุวัน ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ท่ากอม่วง ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สันเจดีย์ริมปิง ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองสูน ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ห้วยสะแหล ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ป่าธรรมาภิรมย์ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 ดงมะเฟือง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ดอนชัย ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ดอยแดน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ทุ่งโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ป่ายาง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 แพะโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 มะคับตอง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 เหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 กอค่า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 นางเกิ้ง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ป่าป๋อ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 หนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บ้านใหม่ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ป่าไผ่หลวง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 โป่งรู ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สันห้างเสือ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สุวรรณวิหาร ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 หนองเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 หนองโจง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองสมณะธาดา ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 น้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 โบสถ์น้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ปากล้อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ป่ารกฟ้า ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ป่ารกฟ้า ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 มะคับทอง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 รัตนาราม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 วังกู่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองผาขาว ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 เกาะกลาง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
115 หนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 เจดีย์สามยอด ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ต้นแก้วอธิวราราม ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ศรีชุม ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 หนองบุญชุม ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ท่าต้นงิ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ธรรมสังเวช ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บ้านก้อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองผำ ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ฉางข้าวน้อยใต้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ป่าซางงาม ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 พาณิชสิทธิการาม ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 หนองหอย ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 อินทขิล ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ท่ากอม่วง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้านไร่(บ้านไร่หลวง) ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ป่าตาล ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ม่วงน้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 สะปุ๋งน้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 สะปุ๋งหลวง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ช้างค้ำ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ตีนดอย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ้านหวาย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 พระเจ้าทอง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 พระนอนม่อนช้าง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 พระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย พระอารามหลวง
145 มะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 สันกำแพง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 หนองสร้อย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 กอม่วง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ดอนตอง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ดอนน้อย ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ป่าแดด ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ป่าเหียง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 แม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศรีมงคลต้นผึ้ง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 หนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
159 กมลธัชชยาราม ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 กู่เหล็ก ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
161 จักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
162 พันตาเกิน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
163 รมณียาราม ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ล้องกู่ไทย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
165 สันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หริการาม ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ไก่แก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
168 จามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ช้างรอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ช้างสี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
175 พระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
176 พระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย พระอารามหลวง
177 มหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 สวนดอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 สังฆาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 สันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สันป่ายางหน่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
184 สุพรรณรังษี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 หนองเส้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ป่าม่วง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 พญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 พระสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 แม่ยาก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 บ้านเส้ง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 บูชา ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สันมะกรูด ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 สันมะโก ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 หนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ชัยชนะ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ไชยมงคล ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ต้นแงะ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ล่ามช้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เจ้าชัย ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 น้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 น้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 บ้านใหม่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 พระธาตุทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 สันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 สันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 สันหลวง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 หนองไซ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 หนองท่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 หนองปลาขอ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ห้วยม้าโก้ง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 กิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ดอยขุมเงิน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ดอยน้อย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
229 บ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บ้านป่าเป้า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ปูเลย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ผามวัว ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
233 มะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
236 สะแล่ง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
237 สันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สันต้นผึ้ง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
240 หนองป่าเหมือด ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
242 เหมืองกวัก ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เชตวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
246 บุปผาราม ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่ายางริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ศรีปิงชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
252 บ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ป่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
255 พระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ศรีบุญชู ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
259 จำกู่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
260 จำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ดอนแก้ว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ดอยกาศ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
264 บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
266 เสาหิน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
267 หนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
268 น้ำโค้ง ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ป่าขาม ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศรีทรายมูล ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
271 หนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หัวฝาย ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
273 กอข่อย ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ต้นปัน ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
275 บ่อโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
276 บ้านขว้าง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
277 บ้านรั้ว ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
278 สุมนารามหนองเหียง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองเรือ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
280 หนองหนาม ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
282 บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ป่าไม้แดง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
284 วังทอง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ศรีสองเมือง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
287 เหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
288 กู่เรือง(กู่เรื่อง) ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
289 เชตวันธรรมาราม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ดอยกุศล ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ต้นโชค ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ปงชัย ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ป่าตอง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ป่าตันเจริญธรรม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
296 พระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หนองจาง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
298 หมูเปิ้ง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
299 เหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
300 เหมืองจี้ใหม่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
301 กอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
303 เชตวัน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
304 เทพาราม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
307 แม่ร่องน้อย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ศรีดอนทอง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
309 สุวรรณาราม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
310 อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ทาดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ถ้ำจอมธรรม ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ทาขุมเงิน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ทาดอยครั่ง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ทาศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ทาสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ปงแม่ลอบ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ทาหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ศรีมงคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ดอยน้อย ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ทาสองท่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีทรายมูล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
334 จำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ทาดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ทาดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ทาทุ่งยาว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ทาศาลา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
342 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ผาตั้ง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ใหม่กอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
345 อรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โพธิธรรมาราม ตำบลก้อ อำเภอลี้ ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 ก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ก้อยืน ตำบลก้อ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าคา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ปางส้าน ตำบลดงดำ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ห้วยหญ้าไซ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 นาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 นาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 บ้านฮั่ว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 พระบาทผาผึ้ง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 พระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 แม่หว่างต้นผาง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 แม่หว่างบน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 แม่หว่างลุ่ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 พระธาตุศรีชัยวงศา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 พระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 สามัคคีธรรม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ห้วยน้ำเย็น ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ห้วยแหน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 บ้านไร่ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ป่าธรรมวิเวก ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 แม่ตืน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 แม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 แม่แนต ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 วังมน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สันป่าสัก ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สันวิไล ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 หนองบัวคำ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 พระพุทธบาทดอยถ้ำ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 แท่นคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 นากลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บ้านปู ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 บ้านแวน ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 บ้านโฮ่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ป่าหก ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 พระธาตุดวงเดียว ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 พระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 พวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ม่วงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ลี้หลวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 สันโป่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 หลวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
395 หล่ายหิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ใหม่ศิวิไล ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 อัมพวัน ตำบลลี้ อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 แม่จ๋องพัฒนาราม ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 แม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 แม่อีไฮ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ มหานิกาย วัดราษฎร์
403 บ้านดง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
404 บ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ร้องธาร ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
406 วังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
407 เวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
408 เหล่าปงเสือ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 มงคลวราราม ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 หนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 เหล่าดู่ ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 อรุณวิทยาวาส ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ต้นผึ้ง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ท่าช้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 วังสะแกง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 สันติวนาราม ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สันเหมือง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 มหานิกาย 412
ธรรมยุต 5
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 415
พระอารามหลวง   2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ