กรุณาตรวจสอบสถานที่ตั้งจารึกจากภาพถ่ายดาวเทียมด้านล่าง
โปรดเลือกรายการ
ฉลองจารึกวัดโพธิ์
มรดกความทรงจำแห่งโลก
๒๔ ธ.ค.๕๔ - ๒ ม.ค.๕๕
ประกาศนียบัตร
เทศน์มหาชาติ
กัณฑ์มหาราช
กัณฑ์ทศพร
กัณฑ์หิมพานต์
กัณฑ์วนปเวสน์
กัณฑ์จุลพน
กัณฑ์สักบรรพ
กัณฑ์ฉกษัตริย์
กัณฑ์นครกัณฑ์
มรดกธรรม มรดกโลก
กัณฑ์อริยสัจ ๔
การเสวนาวิชาการ
พิธีเปิดการเสวนา
เรื่อง ประวัติการสร้างวัด
เรื่อง การอนุรักษ์จารึก
เรื่อง สุขภาพ ตำรายา
เรื่อง กลบท กลอักษร
เรื่อง พระพุทธศาสนา
เรื่อง วรรณคดี สุภาษิต
เรื่อง ประเพณี นิทาน
เรื่อง ทำเนียบสมณศักดิ์
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล
พิธีปิดการเสวนา
การแสดงต่างๆ
เวทีหน้าพระอุโบสถ
เวทีการแสดงโขน
เวทีลานหอระฆัง
เวที ๘ เหลี่ยม
เวทีหน้าศาลาหมอนวด
เวทีหน้าศาลาแม่ซื้อ
รอบพระอุโบสถ
เอกสารเกี่ยวกับงาน
สูจิบัตร แผ่นพับต่างๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
บทความต่างๆ
ร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงาน