เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอ 56 ตำบล 373 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 133 37000 3701
2 อำเภอหัวตะพาน 60 37240 3706
3 อำเภอปทุมราชวงศา 45 37110 3703
4 อำเภอลืออำนาจ 37 37120 3707
5 อำเภอพนา 35 37180 3704
6 อำเภอเสนางคนิคม 33 37290 3705
7 อำเภอชานุมาน 30 37210 3702
รวม 373 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 จินดามณี ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 โนนสูง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ศรีมงคล ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 สมบูรณ์ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 สว่างอารมณ์ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 แสนสำราญ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ป่าดงแสนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 ป่าภูมะโรง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
9 นางามนาสำราญ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 โนนศิลา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 พุทธรักษา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ศรีวิไล ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สายนาดง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หินกอง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 คันสูง ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โคกสะอาด ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 แจ่มอารมณ์ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ศิริมงคล ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศิลาราม ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ไชยมงคล ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 นิคมแปลง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เมธาสีตาราม ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ศรีบุญเรือง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ศรีมณีวัน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สุวรรณาราม ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าอุดมธรรม ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 ยักษ์คุธรรมานุสรณ์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
28 รัตนวิจิตร ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
29 เวฬุวัน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ป่าก่อศิลาราม ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
31 โนนสำราญ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ผาสุกการาม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ศรีชมภู ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สุทธิกาวาส ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หินกอง ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 อุดรมงคล ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ธรรมยุต วัดราษฎร์
38 คำย่านาง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 นาถาวร ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สามแยกชมภู ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 สามัคยาราม ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ยางเครือพัฒนา ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ธรรมยุต วัดราษฎร์
44 นาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองแสง ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ห้วยงูเหลือม ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 นาเรือง ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 อัมพวัน ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 โฆสิตาราม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
51 จันทรังษี ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เชตวนาราม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ตรีสุขาราม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
54 นาคำ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
55 มัชฌิมาราม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ฤกษ์อุดม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ศรีสุข ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
58 สุทธาวาส ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
59 บ้านลืออุทธาทิพย์ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 ทรงศิลา ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศรีสว่าง ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สำราญนิวาส ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 อนงคาราม ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โคกศิริ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โชติการาม ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ไชยาราม ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ดอนดู่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าดงชัยศรี ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ป่าวังน้ำเย็น ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โพนสูง ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศรีปุญญนิมิต ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 สว่างใต้ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สุคันธวารี ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สุวัฒนาราม ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 เสลาราม ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เกษร ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ตรีอรุณรัตน์ ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ทุ่งสว่าง ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 โพธิ์ศรี ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เรืองฤทธิ์ ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ศรีมงคล ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ศรีอุดม ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สว่าง ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 แสงอรุณ ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 อรัญญาไพศาล ตำบลจานลาน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ดอนคึมใหญ่ ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ตรีรัฐประชาสรรค์ ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 เนกขัมมาราม ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บูรพา ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ปัจฉิมวัน ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 พระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 โพธาราม ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ม่วงสวาสดิ์ ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
95 มัคคาราม ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 แสงทอง ตำบลพนา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ป่าตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 พนารักษ์ประชาราม ตำบลพระเหลา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สว่างโสภิตาราม ตำบลพระเหลา อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เขมาราม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ไชยาติการาม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ดอนม่วง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ศรีมงคล ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ศรีสุนทราราม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 สงบคารมณ์ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สว่างอารมณ์ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 สันติธรรมาราม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 สุคันธาราม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โสภณาราม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 อัมพร ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 นาสีนวน ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ป่าติ้ว ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ป่าลำสำราญ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 เนรัญชราราม ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 ป่านาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 โคกค่าย ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บูรพา ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ป่าบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โพธิ์ศรี ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ราสิยาราม ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ศรีบุญเรือง ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 สามัคคีพัฒนา ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองคลอง ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ป่าอรัญญวิเวก ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 คึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ดอนไร่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 นาคำ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 นาแต้ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ป่าสระหลวงภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หัวภู ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ป่าคำสมบูรณ์ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 เก่าน้ำคำ ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 เชือกนอก ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เชือกใน ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ดอนเมย ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 โนนผึ้ง ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ้านก่อ ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 หนองนาเทิง ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 หนองปลิง ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 กุดน้ำกิน ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 โคกสำราญ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ธรรมรังสี ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 วิเวกแสงธรรม ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 กนิษฐานนท์ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 กุดปลาดุก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โคกสวาสดิ์ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โคกสูง ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 นาผือ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 นาเรือง ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 วังแคน ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หนองสองห้อง ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เหล่าหนาด ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ทองสวาท ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ป่าโพธิธรรม ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 หนองแห่ ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 โนนทรายทอง ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 ป่านาดอกไม้ ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
163 กุดตากล้า ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดงสวาง ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 นาโพธิ์ ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 นาวัง ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 นาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ป่าคำแหว่น ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หนองมะแซว ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 แก้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 นาคำ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 นายม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 นาเยีย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 นาอุดม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 บูรพา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โพธิ์ศรี ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 หนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ดงเฒ่าเก่า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
180 ภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 ระฆังทอง ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
182 กลาง ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ศรีบุญเรือง ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ศรีมงคล ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สุวรรโณริส ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 บ้านดอนดู่ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
187 คำงูเหลือม ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ดงสวาง ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 โนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 โพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ป่าก้าวหน้าสามัคคี ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
192 ป่าศรีสุขเกษม ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 ทับเมย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 โสกโตน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ทิพยาราม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 จันทิมา ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ดอนแดง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ดอนหวาย ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ถ้ำพระสีห์วนาราม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 เทพทวีธรรม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 เทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บ้านหนองแซง
(อำนาจเจริญ)
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 พันธุเวศน์(พันธุเวสน์) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ศรีบุญยืน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 สระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 สว่างอารมณ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 โนนใจดี ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 พระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 โพธิ์ทอง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
210 สำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต พระอารามหลวง
211 แสนสวัสดิ์ทัศนาราม ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
212 โคกก่อง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ฉิมพลี ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ป่าจันทน์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ศรีมงคล ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 คำพะโอ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 คำมะโค้ง ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ดงสีโท ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 โนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 บ้านเดื่อ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 บ้านบาก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 สร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 หนองขาม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองแฝก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หนองหิน ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ภูผาผึ้ง ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
228 ดงเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ถ้ำแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 สี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 หนองมะแซว ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โคกสว่าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ประชาสามัคคี ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 พันธวิชา ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 เวฬุวัน ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 หนองตาใกล้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 หนองแสง ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ดอยสวรรค์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 ป่าโนนโพนเมือง ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 ป่าสุขะวนาราม ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
241 หนองบัว ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 เหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ถ้ำแสงแก้ว ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
244 โคกกลาง(เจริญจิต) ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 กุลเชฎโฐ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ธรรมยุต วัดราษฎร์
246 ดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 โนนจาน ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ศรีรัตนอินทร์นาราม ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หนองยาง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 เหล่าฝ้าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ชมภูกุดสิน ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 บ้านแย ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 หนองแคน ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 หนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 เหล่าแก้ว ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บ้านม่วง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ ธรรมยุต วัดราษฎร์
259 ป่าศรัทธาสามัคคี ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 กุงชัย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 น้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บ้านจอก ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ป่าอรุโณทัย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 โพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 อัมพวัน ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 น้ำซับ ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 แมดนอก ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 แมดใน ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เหล่าฝ้ายน้อย ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ป่าหนองยศ ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ ธรรมยุต วัดราษฎร์
271 นาดี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 นาล้อม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 นาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 เหล่าเลิง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ยางช้า ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หนองไผ่ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองหิ้ง ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 อำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 โคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
282 นาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
283 โนนสูง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ห่องเตย ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 โป่งหิน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
286 โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
287 หนองโน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
288 อินทราราม ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
289 คึมชาติ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โคกสะอาด ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
291 นาหนองใหญ่ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ไร่สีสุก ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ป่าธรรมรังสี ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
294 คึมข่า ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
295 เดื่อน้อย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ตาลเลียน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
297 นาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
298 นาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ป่านาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
300 โพธาราม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ศรีใคร ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หนองคล้า ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
304 เกาะแก้ว ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
305 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่านรารักษ์ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 สว่างเนินกุง ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
308 โนนม่วง ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
309 โนนสวาท ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
310 บ้านดอนหมู ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
311 หนองมะเสี่ยง ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
312 หนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
313 นาอุดม ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
314 ไชยคำ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
315 นาโนน ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
316 โนนหนามแท่ง ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
318 บุบผามาลา ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โพธิ์ศรี ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ศรีบุญเรือง ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ศรีมงคล ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
322 เค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ้านชาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
324 บ้านดู่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บ้านเป้า ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หนองงูเหลือม ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หัวดง ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
328 หัวดง ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ป่าบึงศิลาราม ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
330 ป่าภิรมย์คำไหล ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
331 ป่าอนาลโย ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
332 ดู่ใน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
333 โนนผักหวาน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
334 โพธิ์ศรี ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โพนขวาว ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
336 หนองเทา ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หนองยอ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ขุมเหล็ก ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ชะแงะ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
341 โพนเมืองน้อย ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
342 เวียงหลวง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
343 หนองจอก ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
344 หนองแอวมอง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
345 เหล่าขวาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สันติวนาราม ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 บูรพา ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
348 รัตนวารี ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
349 สระรังษี ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
350 หนองแสง ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
351 อัมพวัน ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ปัญจสมณาราม ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 คำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
354 คำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
355 คึมน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
356 โนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ป่าหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ศรีคุณคันธรส ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ศรีทอง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
361 สร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ดงใหญ่แก้ววิไล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
363 โคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
364 โนนค้อน้อย ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
365 บ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
366 บ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
367 หนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
368 เก่ากุง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
369 คำแหลม ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ดอนว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
371 พระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สวนสวรรค์ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สิทธิยาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 มหานิกาย 326
ธรรมยุต 47
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 372
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ