สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร สอบคัดเลือกเข้าสังกัดวัดพระเชตุพน
เพื่อศึกษานักธรรม-บาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
แผนกนักธรรม จำนวนที่รับ แผนกบาลี จำนวนที่รับ
นักธรรมชั้นตรี 15 รูป ชั้นบาลีไวยากรณ์ 15 รูป
นักธรรมชั้นโท 10 รูป ชั้นประโยค 1-2 10 รูป
นักธรรมชั้นเอก 10 รูป ชั้นประโยค ป.ธ. 3 10 รูป
รวมทั้งสิ้น 35 รูป ชั้นประโยค ป.ธ. 4 5 รูป
ชั้นประโยค ป.ธ. 5 5 รูป
ชั้นประโยค ป.ธ. 6 5 รูป
ชั้นประโยค ป.ธ. 7 5 รูป
ชั้นประโยค ป.ธ. 8 5 รูป
ชั้นประโยค ป.ธ. 9 5 รูป
รวมทั้งสิ้น 65 รูป
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 10 พฤษภาคม 2560
พระภิกษุ-สามเณรรูปใดสนใจที่จะเข้ามาศึกษานักธรรมและบาลี
ติดต่อสอบถามได้ที่ 08 9671 5928 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : จะรับเฉพาะผู้ที่เข้ามาเพื่อศึกษานักธรรมและบาลีเท่านั้น
     สำหรับผู้ที่มาเพื่อที่จะเรียนบาลีสาธิต บาลีเตรียม หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "ไม่รับ"
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครเรียนนักธรรม คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครเรียนบาลี คลิกที่นี่
รายนามผู้อุปถัมภ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดเลือกรายการ