เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัีดกระบี่ 8 อำเภอ 53 ตำบล 81 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองกระบี่ 18 81000 8101
2 อำเภอปลายพระยา 15 81160 8106
3 อำเภอเขาพนม 14 81140 8102
4 อำเภออ่าวลึก 13 81110 8105
5 อำเภอคลองท่อม 9 81120 8104
6 อำเภอเหนือคลอง 9 81130 8108
7 อำเภอลำทับ 2 81190 8107
8 อำเภอเกาะลันตา 1 81150 8103
รวม 81 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เฉลิมพนมเขต ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ภูมิบรรพต ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เขาพนม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านน้ำขาว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
6 โพธิ์เลื่อน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
7 โพธิ์พัฒนา ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ทุ่งปรือ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
9 พรุเตียว ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ควนไทรทอง ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โพธิ์แก้วประสิทธิ์ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
12 มะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
14 คงคาสุทธาวาส ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ถ้ำโกบ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
16 คลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
18 คลองพน ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
19 คลองแรด ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ควนใหม่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
23 พรุเตย ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เพหลา ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
25 เขาหัวสิงห์ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ช่องแบก ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
27 นิคมราษฎร์พัฒนา ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บ้านตัวอย่าง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ้านทะเลหอย ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 เขาต่อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บ้านนา ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โคกแซะ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ถ้ำวารีริน ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สหกรณ์ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ถ้ำปราสาทนาฬาคิริง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ถ้ำสายชล ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 นทีมุขาราม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 บางเงิน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 บางเหียน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 กระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 โพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 สุวรรณธาราราม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ควนสบาย ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 โภคาจุฑามาตย์ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เขาคราม ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ทุ่งสันติธรรม ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 หนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 คลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ทับปริก ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 แก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย พระอารามหลวง
55 ปานุราชประชาสรรค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 คลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เจริญทรวงศ์ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 คลองขนาน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 โคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บางผึ้ง ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ธรรมวุชสรณาราม ตำบลปกาสัย(ไส) อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ปกาสัย ตำบลปกาสัย(ไส) อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โคกเคี่ยม ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ห้วยคราม ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ท่านุ่น ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 พานิชรัตนานุกูล ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เขาล่อม ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ไพรสณฑ์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เจริญราษฎร์ศรัทธา ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
72 นิคมวราราม ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
73 นาเหนือ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
74 มหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ป่าศิลาสวัสดิ์ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สถิตโพธาราม ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
77 แหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ชมพูศรีรัตนบรรพต ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
79 ถ้ำทิพย์ปรีดาราม ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
81 อ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก มหานิกาย วัดราษฎร์
81 มหานิกาย 80
ธรรมยุต 1
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 80
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ