เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี 20 อำเภอ 5 กิ่ง 219 ตำบล 1711 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอตระการพืชผล 152 34130 3410
2 อำเภอเดชอุดม 151 34160 3406
3 อำเภอพิบูลมังสาหาร 133 34110 3414
4 อำเภอเขื่องใน 131 34150 3404
5 อำเภอม่วงสามสิบ 118 34140 3412
6 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 116 34000 3401
7 อำเภอวารินชำราบ 112 34190 3413
8 อำเภอศรีเมืองใหม่ 73 34250 3402
9 อำเภอเขมราฐ 69 34170 3405
10 อำเภอบุณฑริก 66 34230 3409
11 อำเภอสำโรง 64 34360 3417
12 อำเภอสิรินธร 62 34350 3419
13 อำเภอกุดข้าวปุ้น 50 34270 3411
14 อำเภอนาจะหลวย 47 34280 3407
15 กิ่งอำเภอนาตาล 41 34170 3422
16 กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 38 34000 3423
17 อำเภอตาลสุม 38 34330 3415
18 อำเภอน้ำยืน 37 34260 3408
19 อำเภอโพธิ์ไทร 37 34340 3416
20 อำเภอโขงเจียม 35 34220 3403
21 กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 33 34190 3424
22 อำเภอดอนมดแดง 31 34000 3418
23 อำเภอทุ่งศรีอุดม 31 34160 3420
24 กิ่งอำเภอน้ำขุ่น 28 34260 3425
25 กิ่งอำเภอนาเยีย 18 34160 3421
รวม 1711 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ไชยธราวาส ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
2 นาสะแบง ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บ้านก่อ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
5 สุมานาราม ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
6 อินทาราม ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
7 แก้งกกก่อ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
9 นทีศรัทธาวาส ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
10 บ้านตาดโตน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โพนไพศาล ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ศรีบัวไข ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ศรีสว่างวนาราม ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สว่างอารมณ์ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สายคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองบัว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองลุมพุก ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โกศรีวนาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
19 คันธวารี ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
20 โคกกลาง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ดอนเจริญ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ธัญญุตตมาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
23 บ้านตาดแต้ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บุรีรมย์ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ป่านาสีดา ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าศิลาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
27 วังนอง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ศรีบุญเรือง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
29 อรัญญวาสี ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
30 อาทิตย์อุทัย ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
31 อาภาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ป่าภูกระแต ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น ธรรมยุต วัดราษฎร์
33 โคกสว่าง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ฉันทาราม ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ไชยชนะ ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ้านคำแม่มุ่ย ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ราษฎร์บำรุง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศรีสว่าง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
39 สมสนุก ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
40 หนองหว้า ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
41 อุดรภาราม ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ฐิตาราม ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บ้านชาติ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บุบผาราม ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ปฐมวัน ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
46 รวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศรีเชียงใหม่ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีสมบูรณ์แหลมทอง ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สองคอน ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
50 แสนอุดม ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
51 นาน้ำคำ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 นาแมด ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 นาหนองทุ่ง ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บ้านนาขนัน
(สว่างอารมณ์)
ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 พิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ห่องไผ่ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 นาเจริญ
(ปทุมพัฒนาราม)
ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 นานกเขียน ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 โนนแดงจันทราวาส ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บูรพา ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ป่าแสนสำราญ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 โพธิ์ศรี ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ลัฏฐยาวาส ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ศรีบุญนาค ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ชัยภูมิการาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ดงน้อยนาสนาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 นาสนาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บ้านไทรย้อย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บ้านบุ่งซวย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 โพธิ์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ภูหินฮาว ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศรีสมบูรณ์วราราม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สนามชัย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ห้วยยาง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 อูบมุง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ประชาเกษม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ ธรรมยุต วัดราษฎร์
79 ภูลอมข้าว ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ ธรรมยุต วัดราษฎร์
80 ดอนติ้ว ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โพธิ์พฤกษาราม ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 สว่างอารุณ ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 อรุณธราราม ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โขงเจียมปุราณวาส ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 นาสะอาด ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 โบกม่วง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ป่าบำเพ็ญธรรม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โพธิ์เมืองวนาราม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 โพธิ์ศรี ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 อรุณวนาราม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 คีรีบรรพต ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 นาสะแบง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 นาฬิกาวาส ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 เภาชมภู ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สุธรรมาราม ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองแฝก ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โคกสว่างวนาราม ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 นาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บ๋าพอก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 บ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สระบัว ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 อรุณสวัสดิ์ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 นาหว้า ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ป่งคอมสามัคคี ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 วังม่วง ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 หนองโพนเพ็ง ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ป่าเทพนิมิต ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 โคกสว่าง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ดาวคะนองพุทธาราม ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ตาดภูขาม ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 บ้านตาแหลว ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 บูรพา ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ยางเครือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 สังขะเสนาราม ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 อ่างศิลาราม ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 กลางน้อย ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
121 บ้านโคก ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 บ้านสวน ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 บึงเขาหลวง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โพธิ์ศรีบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศรีธาตุ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ทุ่งสว่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
128 นามน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โนนโพธิ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บ้านก่อ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 บ้านท่าลาด ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 บ้านพับ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ป่าจันทราวาส ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ป่าบ้านโนนเก่า ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ศรีจุมพลโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 กวางคำ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 กุดกะเสียน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เขื่องใน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 จานเขื่อง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 บ้านนาดูน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 สว่างอารมณ์ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ป่าเวฬุวันอรัญญวาสี ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
146 ป่าศิลาเลข ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 กุดผักตบ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 แก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
149 นาโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
150 บ้านกลาง(กลางน้อย) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ป่าโนนสูงสุปัฎนาราม ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
152 เป้าหัวทุ่ง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ส้มป่อย ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองขุ่น ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ธาตุสวนตาล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
157 บ้านท่าศาลาฅ
(อัมพวันนาราม)
ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
158 บ้านหวาง ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศรีธาตุ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ศรีนวล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
161 หนองโน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ป่าพรหมาวาส ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
164 ป่าหนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 แดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
166 บ้านทุ่ง ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านบุตร ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ป่าดงใหญ่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ท่าค้อ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โนนจาน ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บ้านโนนจานใหม่ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
173 สว่างสายชล ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หนองแสง ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ป่าดงเสาธง ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
176 คำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ดินดำ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ป่าข่า ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 แสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
183 นาซาว ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
184 โนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 บ้านขวาว ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 บ้านนาผาย(นาผาย) ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 นาแก้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ป่านาเหล่า ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ป่าเรไรรัตนาราม ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 เก่าหนองบัว ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โนนดู่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 บ้านชาติ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บ้านไทย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่า ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 หอไตร ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ก่อน้อย ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 คำสมอ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ใต้ยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ป่าหนองสองพี่น้อง ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 โพนสิม ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 เหนือยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ดงไม้แดง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ดู่น้อย ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ทุ่งกว้าง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 นาศรีนวล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 บ้านเค็ง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 บ้านนาดี ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ป่าดงมะขาม ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองกวาง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองห้าง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่าศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
217 ป่าศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
218 กุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ขามป้อม ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ดอนเชียงโท ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ปลาฝา ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 รังแร้ง ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 สร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองเซือมใต้ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หนองเซือมเหนือ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 หนองหล่ม ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ป่าศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
229 ธาตุกลาง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ธาตุเทิง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ธาตุลุ่ม(เจริญชัย) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โนนกอก ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
234 คำหมี ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
235 คูขาด ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
236 โนนศรีวิไล ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ป่าก่อ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ป่ามงคลญาณ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
239 โพนเมือง ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
240 หนองบักเล ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
243 บ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
244 บ้านวังถ้ำ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
245 บ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
246 วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
247 สา ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หัวดูน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ป่าหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 โขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ถ้ำคูหาสวรรค์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
254 บุปผาวัน ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
255 สว่างวารี ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ห้วยสะคาม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
257 หัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หัวเห่วพัฒนา ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
260 นาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
261 บ้านชะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บุญธิศาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
263 โพธาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
264 แสนสำราญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ภูอานนท์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ธรรมยุต วัดราษฎร์
266 กุดเรือคำ ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ดอนมณี ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
268 วังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
269 สว่างคงคา ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สว่างดงเย็น ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สว่างหนองแสง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ถ้ำค้อธรรมาราม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ถ้ำป่อง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เวฬุวัน(สว่างเวฬุวัน) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สว่างท่ากุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ดงแถบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
278 บรมคงคา ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
279 บ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ป่าดงเย็น ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
281 โพนแพง ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
282 สว่างสมดี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
283 หนองฮี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 เหล่าเจริญ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 คำอ้อ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 คำไฮใหญ่ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 แสงสว่าง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 หนองแล้ง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 กุดกั่ว ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ดงบังใต้ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ดงบังเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 นอก ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 โนนยาง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 บ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ป่าเทพนิมิตร ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ยางวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 วังพระ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 แก่งตอย ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ชลธาร ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 โนนสวาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 บ้านนาดี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บ้านโอด ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่าหนองไฮ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ยางกระเดา ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 สว่าง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 กระบูน ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ท่าลาด ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 บ้านค้อ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 บ้านแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 บูรพา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 หนองหล่ม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 เหล่าแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 โนนคำกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
318 โนนโพธิ์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โนนสวรรค์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โนนสุขสันต์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
321 โนนใหญ่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
322 บัวเทียม ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
324 บ้านบก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บ้านเม็กใหญ่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ป่าหมากมาย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
327 เม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
328 หมากมาย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
329 หลุบเลา ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
330 กุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
331 คำนาแซง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ดอนม่วย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
333 โนนกอย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
334 โนนขาม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โนนเค็ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
336 โนนบก ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ป่าคำนาแซง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ป่าสุธรรมรังษี ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ศรีสว่างวนาราม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
340 สุขสมบูรณ์ ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
341 แสนสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
342 หนองคู ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
343 หนองแวง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
344 อุดมสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
345 บ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
346 บ้านยาง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
347 บุ่งคล้า ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ประหูต ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าดงหอย ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ไฮตาก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
353 คำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ดอนชี ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
355 นาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
356 นาสมบูรณ์ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ป่าพุทธญาณ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
358 คำตาว ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
359 คำสำราญ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ไทยบุญมี ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
361 โนนกาเร็น ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
362 โนนเกษม ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
363 โนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
364 โนนแคน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
365 โนนสนาม ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
366 โนนแสนสุข ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
367 บ้านไผ่ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
368 บ้านพันโต ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
369 บ้านสองคอน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
370 โพธิ์ไทร ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
371 โพนดวน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สองคอน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
373 เสาเล้า ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ธาตุทองหลาง ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
376 โนนธาตุ ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
377 โนนหลี่ ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
378 โพธิ์สง่า ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
379 อีสาณสามัคคี ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
381 โนนจันทร์ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
382 โนนทอง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บ้านโนน ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ป่าหนองขี้เห็นใหญ่ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
386 หนองยาว ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ไทยพัฒนา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
388 นากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
389 นากระแซงใต้ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
390 บ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ป่าไทรทอง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หนองแต้ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
394 หนองไฮ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
395 หม้อทอง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
396 นาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
397 โนนสวาง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
398 บ้านห่องคำ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ป่าหนองบัวแดง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ป่าห่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ศิริมงคล ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 สังฆระเวกกุลสิงห์ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
403 นาส่วงใต้ ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
404 นาส่วงเหนือ ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
405 นาห้วยแคน ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ขนวน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ทันเวลาสามัคคี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
409 นาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
410 นาอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
411 โนนงาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
412 โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ป่านาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
414 สวนสวรรค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
416 โคกพัฒนา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
417 จันทร์ทุมมาวาส ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ดอนชี ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ดอนชีปทุมมาวาส ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
420 นาเลิง ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
421 โนนแฝกใหญ่ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
422 บัวทอง ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ราษฎร์สามัคคี ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
424 หนองสนม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
425 อุดมชาติ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
426 คำกลาง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ป่าโมงใหญ่ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
428 คำสำราญ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ท่าเจริญ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
430 โนนสว่าง ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ป่าตรัยรัตนาราม ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ป่าโนนแสงธรรม ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ป่าโนนหนองค้า ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ป่าหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
435 อุดมพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ป่าคำสมบูรณ์ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
437 กุดหวาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
438 แขมเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
439 โคกเถื่อนช้าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
440 แจ้งสว่าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ชัยอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
442 เทพเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ภูกระแต ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
445 เวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
446 เวียงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ศิริสารคุณ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
448 สมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
449 แสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หลวง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ห้วยไผ่เจริญธรรม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
452 เหล่าเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ชัยมงคล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
454 ดอนเสาโฮง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
455 โนนทรัพย์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
456 โนนเปือย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
457 เมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
458 หนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
459 ท่าหลวง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
460 นาคำ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
461 นาดี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
462 โนนสนาม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
463 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ราษฎร์สำราญ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
465 สมสะอาด ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
466 สวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
467 หนองบัวหลวง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
468 นาหว้า(ภาราวาส) ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ศรีสุมังคลาราม ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
471 สระบัว ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
472 สุขาวาส ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
473 การุณญาวาส ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
474 จันทนที ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
475 บ้านไผ่ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
476 เวฬุวัน ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สว่างอารมย์ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
478 ไชยมงคล ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ไชยรักษ์ ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
480 โนนกระโจม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
481 บุรีรัฐ ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
482 บูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
483 โพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
484 มุจจลินทาราม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ราษฎร์สมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ศรีสุการาม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
487 กึ่งพุทธกาล ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
488 เกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
489 นิคมเกษม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
490 พนานิวาส ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
491 รุกขาวาส ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
492 เวฬุวนาราม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ศรีดาวเรือง ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
494 สิงหาญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
495 สุนันทาวาส ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
496 สุวรรณาวาส ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
497 อุดมธัญญาหาร ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ท่าบ่อแบง ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
499 นาตาหมุด ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ป่าเชือกธรรม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ภูมิภาค ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ศรีลำดวน ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
503 สวนตาล ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
504 สะอาด ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
505 แสนสนุก ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
506 อัมพวัน ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
507 อุตตมผลาราม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
508 กุญชราราม ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
509 พระบรมธาตุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
510 โพนสูง ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ศรีตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
513 สิทธิทนนชัย ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
514 นาคำ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ป่าหนองบัว ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
516 โป่งน้อย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ศรีบูรพา ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ศรีอุดร ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ห้วยหวาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
520 หัวสะพาน ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
521 อัมพวัน ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ชุมแสง ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
523 บ้านดอนมากมาย ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ป่าศรีทองวนาราม ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
525 เวินไชย ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ศรีบุญเรือง ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
527 สุขเกษม ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
528 เอี่ยมวนาราม ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
529 จอมศรี ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
530 นาตาล ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
531 โนนสว่าง ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
532 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ปติฏฐาราม ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ใหญ่ไชยมงคล ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
535 อภัยคีรี ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
536 จิกสูง ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
537 นรากุมภกาวาส ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ป่าดอนบาก ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
539 มณีจันทร์ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
540 อันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
541 แก่งหอไตร ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
542 จอมศรีมณีวรรณ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ไชยมงคล ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
544 สังฆนิวาส ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
545 อำพาพล ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
546 คำปะโอะ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
547 บ้านหนองขุ่น ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ไผ่ล้อม ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ศรีตัสสาราม ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
550 กันตะภาราม ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ถ้ำเต่า ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
552 โนนสำราญ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
553 บ้านบ๋าหอย ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
554 ศรีลาราม ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ห้วยทีเหนือ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
556 โนนสมบูรณ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
557 หนองบัว ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
558 แก้งอะฮวน ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล ธรรมยุต วัดราษฎร์
559 คัมภีราวาส ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ธชาวาส ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
561 โนนฮาง ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
562 พาราณสี ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
563 โพธาราม ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ราษฎร์อำนวย ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
565 สว่างอารมณ์ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
566 คำผักแว่น ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
567 บ้านสมบูรณ์ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ปัจฉิมมณีวัน ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ศิริธรรมวนาราม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
570 สุวรรณาราม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
571 อโนดาษ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
572 อุทกวารี ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
573 กุศลศรีสวัสดิ์ ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
574 น้ำคำ ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
575 บ้านพัฒนา ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ป่านาบุญ ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ร่องหมู ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ศรีพลแพง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ศรีลาลัย ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
581 โนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โนนโพธิ์ ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
583 มะลิวัลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
584 แสงอุทัย ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
585 อุดมธัญญาวาส ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ฉิมพลี ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ป่าดอนบาก ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
588 ป่าสันติมงคล ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ปุญญานิวาส ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
590 วนวาสี ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ศรีไสยาวาส ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ฉิมพลี ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ทุ่งศรี ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
594 บูรพา ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
595 โพนไพร ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ศรีชมภู ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ศรีสุมังค์ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
598 สิงหาญ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ธัมมปติฏฐาราม ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
600 ป่าเขืองน้อย ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
601 เรืองบุญ ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
603 แหลไหล่ ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ใหม่ศรีทอง ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ชัยวนาราม ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ดอนก่อ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
607 นาดอกไม้ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ร่องสมบูรณ์ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
610 อโศการาม ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
611 จุฬามณี ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
612 ดงไม้งาม ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
613 บูรพา ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
614 พุทธนิมิต ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ม่วงงาม ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
616 มูลผลาวาส ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
617 วุฒิวาส ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
618 สิทธิวราราม ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
619 เสลาวาส ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล มหานิกาย วัดราษฎร์
620 คำหว้า ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
621 โคกกลางแสนสุข ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
622 นาทมใต้ ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
623 นาอุดม ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ห้วยดู่ ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
625 ค้อโคน ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
626 จิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
627 เชียงแก้ว ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
628 ดอนยูง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
629 บ้านดอนโด่(ดอนโด่) ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
630 บูรพา ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ปัจฉิมวาส ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
632 แก่งกบ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ดอนตะลี ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
634 ดอนพันชาด ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
635 ดอนรังกา ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
636 นามน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
637 นามนใต้ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
638 นาห้วยแคน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
639 โนนงาม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ป่าอัมพวันสุทธาวาส ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
641 ม่วงโคน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
642 คำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
643 ดอนขวาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
644 ดอนหวาย ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
645 โนนจิก ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
646 บ้านโนนยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ศรีชมภู ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
648 หนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
649 ป่าสำโรงใต้ ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
650 สำโรงใต้ ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
651 สำโรงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
652 หนองโน ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
653 คำแคน ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
654 คำเตยใต้ ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
655 ป่าหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
656 หนองกุงน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
657 หนองกุงใหญ่
(สระปทุมมาลัย)
ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม มหานิกาย วัดราษฎร์
658 กุดแก ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
659 กุดปลาตอง ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
660 กุดเรือ ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
661 ซำงู ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
662 ทุ่งช้าง ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ซำงู ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
664 โคกชำแระ ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
665 โนนดู่ ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หนองสนม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
667 ป่าบ้านคำกลาง ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
668 น้อยพัฒนา ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
669 โนนกลาง ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
670 โนนสนาม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
671 โนนใหญ่ ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ป่าทุ่งศรีอุดม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ป่านาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ตาโท ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
675 โนนจาน ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
676 บ้านนาห่อม ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
677 ป่าหนองหิน ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
678 หนองจิก ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
679 หนองน้ำขุ่น ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หนองบัวอารีย์ ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
681 หนองหิน ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
682 ป่านาห่อม ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม ธรรมยุต วัดราษฎร์
683 ทองสวัสดิ์ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
684 บ้านโนนรัง ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
685 บ้านเบญจ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
686 หนองขี้เห็น ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
687 หนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
688 อารีย์ประชาสรรค์ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม มหานิกาย วัดราษฎร์
689 แก้งขี้เหล็ก ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
690 แก้งเรือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
691 คำโทน ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
692 โคกใหญ่ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ดงขวาง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
694 ทองมา ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
695 ท่าก่อ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
696 นาจะหลวย
(เทพศรีวิไล)
ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ป่านาจะหลวย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ภูพลานสูง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
699 ศรีพรหม ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
700 ห้วยชันเหนือ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
701 กวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
702 โคกเทียม
(บ้านโคกเทียม)
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
703 โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ป่าก้าว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
705 ป่าพอก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
706 แสนสุข ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
707 แก้งกกไฮ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
708 คำอุดม ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
709 โนนป่ารัง ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
710 ปัจฉิม ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
711 พรสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
712 หนองบัวฮี ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
713 คำบอน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
714 โคกน้อย ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ดอนยาว ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ทุ่งเงิน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
717 โนนเจริญ ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
718 โนนแดง ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
719 บ้านตูม ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ป่าแก้วบัวสาย ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
721 ป่าสันติธรรม ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
722 แก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
723 บ้านคุ้ม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
724 บ้านบุ่งคำ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
725 บ้านม่วง ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
726 ฝั่งเพ(บ้านโนนสวาง) ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
727 ฝั่งเพใน ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
728 แสนชะนี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
729 คำม่วง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
730 ทับไฮ(บ้านทับไฮ) ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ทุ่งเพียง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
732 โนนสว่าง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ป่าไร่ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
734 โพนแอวขัน ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
735 โสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย มหานิกาย วัดราษฎร์
736 ค้อน้อย ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ไตรมิตรสงเคราะห์ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
739 โนนสำราญ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
740 บ้านกองโพน
(สว่างอารมณ์)
ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
741 ศรีบุญเรือง ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ศรีมงคล ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
743 ศรีสว่าง ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
744 สมสะอาด ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
745 ชัยมงคล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
746 ดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
747 นาสะตัง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
748 โนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
749 โนนสูง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
750 บ้านโนนเจริญ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
751 บ้านโนนตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
752 บูรพา ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ป่าลุมพุก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ศรีธาตุ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ศรีโพธิ์ไทร ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
756 ศรีมงคล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
757 สว่าง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ทุ่งเกลี้ยง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
759 บ้านพลาน
(ศรีโพธิ์ไทร)
ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
760 พระโต ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ศรีจันทร์ ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
762 สวนธรรม ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
763 หนองบัวภูถ้ำทอง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ใหม่สำราญรมย์ ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
765 โอภาสธรรมธาราม ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
766 ด่านหม่วน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
767 นาเวียง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
768 โนนตูม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
769 โนนวัฒนาราม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
770 โนนสว่าง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ยุทธิการาม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
772 ศรีบุญเรือง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
773 ศรีรัตนะ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
774 สระเมือง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
775 สิงห์ทองสุภารักษ์ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
776 หนองหอย ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ขี้เหล็ก ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
778 นาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
779 นาดู่ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
780 โพธิญาณวนาราม ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
781 หนองแปนสุทธาวาส ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ป่าดอนยู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ธรรมยุต วัดราษฎร์
783 ป่าโนนสุขสันต์ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ธรรมยุต วัดราษฎร์
784 ป่าห้วยยาง ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ธรรมยุต วัดราษฎร์
785 นาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
786 นาประชุม ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
787 นาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ป่านาเจริญ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ป่านาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
790 อุดมวนาสันติ์ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
791 นาเรือง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
792 โนนม่วง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
793 หนองกระบือ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
794 หินลาด ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
796 ตาโอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
797 โนนสวรรค์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
798 ภูวิไล ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
799 หนองขอน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
800 หนองมูลเหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
801 หนองแสง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
802 ห้วยเสลา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
803 โคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
804 โนนยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
805 โนนสง่า ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
806 โนนหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ห้วยยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
808 ซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
809 ตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
810 น้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
811 บ้านตาโกย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ราษฎร์บำเพ็ญ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
813 รุ่งแสงจันทร์ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
814 หมากแหน่ง ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
815 ดอนเจริญ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
816 ดอนโมกข์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
817 โนนสว่าง ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ป่าศรีอุดม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ไพบูลย์วนาราม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
820 แสนถาวร ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
821 หนองดุม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
822 หนองโด ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
823 เก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
824 คำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
825 บ้านโนนสูง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
826 หนองทัพ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
827 โซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ตาโม ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
829 น้อยรัตนมงคล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
830 น้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
831 ป่าตาโม ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
832 แข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
833 ค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
834 โนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
835 โพนทอง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
836 หนองขอน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
837 หนองโพด ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ป่าหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
839 เกษตรสมบูรณ์ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
840 แก้งโตน ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
841 บุเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
842 ป่าค้อเจริญธรรม ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
843 เปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
844 โนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
845 ปลาขาว ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
846 ป่าจันทรังษี ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
847 ป่ายางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
848 ยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
849 หนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
850 คำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
851 ดงกระชู ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
852 บ้านโนนสวาง ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
853 ยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
854 สวายน้อย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
855 ซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
856 ถ้ำน้ำทิพย์ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
857 นาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
858 โนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
859 วารีอุดม ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
860 ดงเมย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
861 โนนสวาสดิ์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
862 โนนสำราญ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ป่าแขม ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
864 สว่างวินัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
865 สามัคคีธรรม ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
866 ห้วยทราย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ป่าดงเมย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก ธรรมยุต วัดราษฎร์
868 ดอนตะโน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
869 โนนเกษม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
870 โพธาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ศรีเจริญ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
872 โนนนิวาส ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
873 โนนสว่าง ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
874 โนนหมากเดือย ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
875 หนองยู ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
876 หนองศิลา ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
877 บัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ป่าสร้างถ่อ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
879 ป่าหัวแข้เจริญธรรม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
880 ศรีสุนทร ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
881 สว่างอารมณ์ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
882 ห้วยปอ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
883 ห้วยปอเจริญ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
884 อมรินทราราม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
885 บุณฑริการาม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก ธรรมยุต วัดราษฎร์
886 เขมาราม ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
887 คูหาสวรรค์ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
888 โนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
889 บ้านบกเจริญ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
890 ป่าโนนแท่นเทพนิมิต ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
891 เมตตาราม ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
892 โกศลนิวาส ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
893 โนนน้อย ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
894 โนนศิลาราม ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
895 โนนสูง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
896 ป่าเตี้ย ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
897 ศรีมงคล ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
898 สันติสุข ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
899 หนองแสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
900 กรุงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
901 จงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
902 โนนธรรม ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
903 บ้านโนนจิก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
904 บูรพาราม ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
905 ม่วงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ศรีสุทธาวาส ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
907 สมพรรัตนาราม ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
908 ส้มเสี้ยว ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
909 หนองม่วง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
910 ใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
911 อัมพวัน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
912 อัมพวัน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
913 อุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
914 เก่ากลาง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
915 แก้งสมบูรณ์ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
916 แก้งสว่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
917 คำบาก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
918 ธรรมิกาวาส ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
919 บกมันแกว ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
920 สุคันธาราม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
921 สุวรรณาราม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
922 โสกก่อ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
923 หนองแปก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
924 หนองแปน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
925 หนองเหนี่ยว ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก มหานิกาย วัดราษฎร์
926 แก่งเจริญทัศน์ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
927 แก่งศิลา ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
928 คำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
929 โชคอำนวย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
931 โนนจิก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
932 ผาสุการาม ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
933 พุทธรักษา ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
934 วังดู่ทรงธรรม ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
935 วิหารเจดีย์ศรีชมพู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
936 สระปทุมมาลัย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
937 ห้วยกว้าง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
938 ห้วยไผ่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
939 ใหม่นาคลอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
940 อัมพวัน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
941 โนนโพธิ์ทอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
942 ดอนใหญ่ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ทุ่งแสงตะวัน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
944 เทพนิมิต ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
945 นาเจริญนอก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ป่าดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
947 ป่าทุ่งเทวา ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ป่าเทพบูรมย์ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
949 ม่วงงาม ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
950 มุจลินทวราราม ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
951 เลียบมงคล ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
952 เลียบวิสัย ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
953 เวฬุวัน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
954 ศรีนวนลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
955 ศรีมงคล ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
956 ศิริวรรณ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
957 สว่างอัมพา ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
958 หนองแสง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
959 อัมพามงคล ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
960 แก่งเจริญสุข ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
961 กุดน้ำเที่ยง ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
962 บ้านชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
963 โพธาราม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
964 ศรีลาวิลัย ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
965 สว่างอัมพวัน ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
966 สว่างอารมณ์ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
967 ดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
968 ชุมพลรัตนาวัน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
969 ป่าโพธิ์สุวรรณ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
970 ป่าศรีอุดมธรรม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
971 มงคลไชยศรี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
972 ศรีมงคล ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
973 สว่างมงคล ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
974 อรุณวดี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
975 อัมพามงคล ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
976 บูรพาราม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
977 ป่าหนองไฮเจริญธรรม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ศรีสำราญ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
979 ศิลาไหล ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
980 สว่าง(รัตนาราม) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
981 หนองมะเกลือ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
982 แก่งดูกใส ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
983 บุปผาราม ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
984 ป่าก้าว ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
985 ราชพฤกษ์ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
986 แสงเกษม ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
987 หนองคู ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
988 แขมใต้(บ้านแขมใต้) ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
989 แขมเหนือ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
990 ดอนนาเยีย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
991 นาชุม ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
992 โนนสวรรค์ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
993 หนองคูณ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
994 หนองสำราญ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
995 อ่างหินน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
996 กลาง ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
997 โพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
998 สวนสวรรค์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
999 หลวง ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 ภูเขาแก้ว ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1001 สระแก้ว ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1002 คำยาง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 เดื่อโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 ถิ่นสำราญ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 ทรัพย์เจริญ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 ท่าช้าง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 ทุ่งสว่าง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 ปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 โพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 วังแคน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 สนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 สร้างแก้วใต้ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 สร้างแก้วเหนือ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 สะพานโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 ป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1016 ค้อใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 นาเจริญ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 โนนเจริญ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 โนนยาง ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 ป่าภาวนาสามัคคี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 โพธิ์ศรีใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1022 โพธิ์ศรีเหนือ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 วารีอุดม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 สะพือใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 สะพือเหนือ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 หนองอุดม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 ท่าค้อ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1028 กิตติราชเจริญศรี ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 นาจาน(ศรีคูณเมือง) ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 ป่าภูกระต่าย ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 ระเว ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 วาลุการาม ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 ศรีคุณเมือง ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 สุวรรณาราม ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1035 แก่งสว่าง ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 แก่งอำนวย ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 เจริญศรีสุข ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 ชมภูรัตนาราม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 ทุ่งสว่าง ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 ศรีสว่าง ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 ป่าสุคะโต ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1042 โนนยานาง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 บัวขาว ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 บัวแดง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 บัวทอง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 บูรพา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 ป่านาหว้า ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 สว่างวงค์ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 สามัคคีธรรม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 หนองกอก ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 หนองสองห้อง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 ดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 โนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 ป่าอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 ราษฏร์เจริญ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 ศรีวิสุทธาราม ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 ศรีนวล ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1059 ดุสิตาราม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 บ้านนาขาม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 บุญศรีมณีโคตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 ศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 ศรีมงคล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1064 สว่างวนาราม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 ป่าสันติวนาราม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1066 ภูคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1067 จันทร์หอม ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 โนนสว่าง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 มัชฌิมาวาส ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 สร้างสะแบง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 สิงห์ทอง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 สิงหาร ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 จอมปลวกสูง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 นาพะเนียงออ ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 โนนสวาสดิ์ ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 โนนสะอาด ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 โปร่งเจริญ ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 คำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 พะลอง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 โพธิ์ไทร ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 รมณีย์กุฏาราม ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 ลาดสามัคคี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 สามแยกโพธาราม ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 สารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 เสนาสนาราม ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 หินห่อม ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 ดอยมณี ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 ท่าวารี ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 ร่องคันแยงน้อย ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1090 ร่องคันแยงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 สำโรงพัฒนาราม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 รัตนสามัคคี ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 ศรีไคลมังคลาราม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 หนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 อฏวีวนาราม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 ดงยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 ดุมใหญ่ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1098 ท่าลาด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 บัวยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 ป่าโพนเพ็ก ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 หนองแสง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1102 อัมพาวัน ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1103 ฮ่องไผ่ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 คำเกิ่ง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 นายูง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 น้ำคำแดงใต้ ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 น้ำคำแดงเหนือ
(พระสังกัจจายณ์)
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 น้ำคำน้อย ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 โนนขวาว ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1110 บ้านเตย ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1111 ป่าน้ำคำเกิ่ง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 ป่าหนองจิก ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1113 ผาสุก ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 หนองเค็ม ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 หนองซองแมว ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 ผาสุกวนาราม ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1117 ดอนส้มป่อย ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 ทุ่งมณี ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 นาเลิง ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1120 หนองบัว ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 หนองผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1122 ป่านาเลิง ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1123 ป่าบ้านผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1124 ดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1125 โนนรังใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1126 เวฬุวัน ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1127 สว่างวนาราม ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1128 สิงห์ทอง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1129 แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1130 หนองมะทอ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1131 เหล่าค้อ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1132 ป่าเหล่าสูง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1133 ชักแล่น ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1134 โพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 ศรีบุญเรือง ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 หนองเป็ด(บ้านเป็ด) ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 จันทาวาส ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1138 ตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1139 เทพา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1140 โนนค้อ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 ป่าวิเวก ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 ม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 หนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 หนองหัวลิง ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 เหล่าข้าว ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 น้ำอ้อม ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 โนนรังน้อย ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 โนนสีมา ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 ป่าโพธิศรี ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 ผักกะย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1151 ยางโยภาพ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1152 ศรีโพธิ์ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1153 หนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 หนองผำ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 หนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1156 นาหนองล้ำ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1157 บ้านแคน ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 บ้านดอนก่อ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 บ้านนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 บ้านยางเทิง ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1161 ป่าวิสุทธิมงคล ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1162 ยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1163 ยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1164 สุภัททมงคล ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 หนองบัวแดง ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 หนองแฝก ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 บุญจิราธร ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1168 บ้านก่อ ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 บ้านบก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1170 หนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1171 หนองยอ ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 ป่าหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1173 พระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 ไพบูลย์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 โภคการาม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 ศรีจันทร์ธรรมาภาส ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 ศรีพิทยาคม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 ศรีสุพนอาราม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ป่าหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1180 ดอนสว่าง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 นาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 บ้านคึห์ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1183 สร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 สวนงัว ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 หนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 ใหม่หนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1187 ป่าโสภณาราม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1188 ทุ่งใต้ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 บูรพา ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 ป่าดงโขง ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1192 ยางธาตุ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 เลียบ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 วังมน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1195 วังสี ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1196 หนองดูน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1197 หนองไม้ตาย ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1198 หนองหล่ม ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 ดอนประทาย ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 นาดี ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 นาดีนาฮ่อม ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 หนองคู ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 หนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 เหล่าบาก ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 ป่าหนองสุ่ม ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1207 ขมิ้น ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1208 โนนชาติ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1209 ยางน้อย ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1210 ยูงน้อย ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1211 สงยาง ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 หนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 สุมังคลาราม ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1214 กระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 นางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 นาใต้ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 บ่อหวาย ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1218 บ้านเค็ง ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1219 บ้านดอน ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 บ้านดอนนกชุม ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 หมากมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 กุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 นาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 นิคมกิตติยาราม ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 บ้านค้อ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 ปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 ผาแก้วน้อย ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 ผาแก้วใหญ่ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 หนองมะนาว ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1230 ก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1231 ขามเทิง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1232 ขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 ดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 ด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 บ้านนาคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 บ้านหนองหว้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 ป่าศรีโชคเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 ป่าแสงธรรม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1239 หนองปลาปาก ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1240 หัวคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1241 หนองเค็ง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1242 ขี้เหล็กนอก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1243 ขี้เหล็กใน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 ทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 นาไหทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 ป่าประชาศรัทธาธรรม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 หนองควายน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 หนองตอแก้ว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 หนองแต้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 เกาะแก้วคูณดี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 คูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1252 ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 ป่าดงปอ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1254 ป่าแสนอุดม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1255 หนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1256 หนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1257 หนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 หนองจาน ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1259 หนองช้างทอง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1260 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1261 กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1262 กุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 แจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 ทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 ท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1266 ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1267 นาควาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1268 ปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1269 พลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 มณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1271 มหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย พระอารามหลวง
1272 ศรีประดู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 ศรีแสงทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 สว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 สารพัดนึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1276 หนองมะนาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 หลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1278 ไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1279 ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1280 เลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1281 ศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต พระอารามหลวง
1282 สุทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1283 สุปัฏนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต พระอารามหลวง
1284 หนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1285 มงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1286 บูรพาราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1287 ข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1288 ดอนชี ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1289 บูรพา ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1290 ปะอาวเหนือ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1291 เรียบปะอาวใต้
(ปะอาวใต้)
ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1292 หนองช้าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1293 ดอนบาก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1294 ตำแย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1295 ทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1296 นามึน ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1297 โนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1298 ปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1299 โพธิ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1300 ยางเทิง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1301 ยางลุ่ม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1302 ไร่น้อย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1303 สระประสานสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1304 ทุ่งขุนใหญ่ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1305 บ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1306 ป่านาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1307 สิริจันโท ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1308 หนองขอน ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1309 หนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1310 หนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1311 บ้านจานไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1312 ป่าโพนพระ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1313 จานตะโนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1314 ดงบัง ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1315 ท่าสนามชัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1316 บูรพาพิสัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1317 โพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1318 มะเขือ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1319 สระบัว ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1320 สำลาก ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1321 ทุ่งขามเหนือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1322 ทุ่งเศรษฐี ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1323 ทุ่งหนองพอก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1324 สำราญ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1325 หนองจิก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1326 หนองมุก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1327 หนองเม็ก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1328 หนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1329 หัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
1330 เกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1331 คำขวาง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1332 โนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1333 บ้านแค ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1334 บ้านแต้ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1335 บ้านแฮ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1336 ป่าเกษตร ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1337 สวนสวรรค์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1338 อาศรมสันติวัน ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1339 คำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1340 ช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1341 บ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1342 ท่าหลวง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1343 โนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1344 ป่าโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1345 ศรีษะกระบือ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1346 ห้วยข้าวสารเจริญธรรม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1347 ศรีดอนผอุง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1348 สุภรัตนาราม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1349 ท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1350 โนนเกษม ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1351 โนนทราย ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1352 บ้านถ่อน ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1353 ราษฏร์สำราญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1354 หนองกินปลา ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1355 เก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1356 จังกาจิตต์ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1357 บ้านดอนกลาง ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1358 บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1359 ศรีประดู่วนาราม ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1360 หนองสองห้อง ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1361 ป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้า
ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1362 ทุ่งเกษม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1363 ศรีจันทราราม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1364 สมบูรณาราม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1365 สุเนตตาราม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1366 หนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1367 บ้านผึ้ง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1368 คอนสาย ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1369 นาโหนนน้อย ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1370 บูรพาราม ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1371 ป่าหนองคู ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1372 ศรีบุญเรือง ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1373 ศิริวัฒนาราม ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1374 หนองคู ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1375 ดอนชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1376 ท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1377 ทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1378 โนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1379 โนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1380 บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1381 บุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1382 ป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1383 ป่าหนองหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1384 วังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1385 ห่องชัน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1386 ป่ามงคล ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1387 กุดปลาขาว ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1388 กุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1389 บ้านยาง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1390 ป่าเทพประทานพร ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1391 วังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1392 บ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1393 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1394 โพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1395 สร้างขุนศรี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1396 สร้างเม็ก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1397 แสงสว่าง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1398 หนองไข่นก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1399 ป่าคงลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1400 บ้านแขม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1401 บ้านแมด ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1402 มดง่าม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1403 ศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1404 อุดมชาติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1405 ดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1406 ผาสุการาม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1407 วรรณวารี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1408 วารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1409 หาดสวนสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1410 ประชาพิทักษ์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1411 เสนาวงศ์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1412 แสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1413 โคกเซบูรณ์สามัคคี ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1414 ดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1415 นาชุม ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1416 นาพิมาน ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1417 โนนยาง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1418 โนนใหญ่ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1419 สระสมิง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1420 หนองตาปู่ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1421 หนองบัว ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1422 บ้านก่อนอก ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1423 บ้านธาตุ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1424 บ้านไม้ค้าง ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1425 ศรีสง่าวนาราม ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1426 ใหม่ทองสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1427 แสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1428 กุดชุม ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1429 ขัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1430 คูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1431 ทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1432 นาสะแบง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1433 ปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1434 หนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1435 หนองกินเพลใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1436 ป่าพูนสิน ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1437 ท่าเมืองใหม่ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1438 น้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1439 ป่าน้ำคำ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1440 ป่าหนองเม็ก ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1441 ห้วยขะยุง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
1442 จอมศรี ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1443 ไชยมงคล ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1444 ทุ่งสว่าง ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1445 นาโพธิ์น้อย ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1446 อัมพวัน ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1447 แก่งจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1448 คลองสำราญ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1449 ดอนสุวรรณ์ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1450 ธรรมรังษี ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1451 ธาตุรังษี ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1452 สว่างอารมณ์ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1453 หนองแสงน้อย ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1454 ห้วยหมากน้อย ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1455 แก้วมงคล ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1456 แก้วรังษี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1457 ป่าบ้านทุ่งขุน ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1458 อรุณวนาราม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1459 ทุ่งสว่าง ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1460 บ้านตาแหลว ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1461 บ้านหินโงม ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1462 บูรพา ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1463 ศรีธาตุ ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1464 ศรีมงคล ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1465 อัมพวัน ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1466 โคกสว่าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1467 แจ้งสว่าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1468 ดอนโปง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1469 ดอนสว่าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1470 นาเวียง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1471 โนนกุง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1472 โนนสวาง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1473 ป่าทุ่งบุญ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1474 ป่าศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1475 โพธิ์ตาก ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1476 ศรีบุญเรือง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1477 ศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1478 ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1479 ไชยมงคล ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1480 เที่ยงประดิษฐ์ ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1481 สุวรรณวงศาราม ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1482 ขวัญมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1483 โนนคูณ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1484 บ้านหนองหอย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1485 ป่าห้วยโสกช้าง ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1486 มิ่งมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1487 ศรีมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1488 สระปทุม ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1489 ดอยมณี ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1490 นาบะหว้า ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1491 บ้านสิม ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1492 บ้านหนองไผ่ ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1493 โป่งเป้า ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1494 โพธาราม ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1495 เวฬุวัน ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1496 ศรีบุญเรือง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1497 ภูจันแดงภาวนาราม ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1498 ภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1499 โชติการาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1500 นาทอย ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1501 ราชวงศาราม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1502 ศรีดงบาก ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1503 สร้างถ่อพัฒนาราม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1504 สวนหินผานางคอย ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1505 สว่างวงเจียม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1506 หนามแท่งน้อย ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1507 บ้านพะเนียด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1508 กุดวารี ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1509 ฉิมพลี ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1510 โนนเจริญ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1511 บ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1512 โพนงาม ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1513 มงคลสวรรค์ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1514 สมสนุก ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1515 แก่งโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1516 ทุ่งศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1517 เที่ยงธรรมวนาราม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1518 ป่าคำกลาง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1519 ผึ้งโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1520 ศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1521 ป่าสว่างวีรวงศ์ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1522 กุญชรดิตถาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1523 คำโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1524 ท่าช้างน้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1525 ท่าช้างใหญ่ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1526 ทุ่งนาใน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1527 บัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1528 หนองแคนพัฒนา ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1529 หนองสะโน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1530 ใหม่สารภี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1531 ดอนดู่ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1532 ดอนพอก ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1533 บุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1534 บุ่งมะแลงน้อย ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1535 ป่าข่า ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1536 ศรีประดู่ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1537 ศรีมงคล ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1538 สุขสมบูรณ์ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1539 หวายยาว ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1540 คำข่า ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1541 คำสมิง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1542 ทุ่งเพียง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1543 บ้านแพง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1544 ป่าสว่างบุญ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1545 สว่าง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1546 สำโรง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1547 สว่างพิมพ์ธรรม ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1548 ขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1549 โนนแคน ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1550 กระแอกน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1551 ค้อน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1552 คำสว่าง ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1553 ทรายโหง่น ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1554 โนนสูงสุทธาวาส ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1555 โนนหล่อง ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1556 ประชาสามัคคี ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1557 ศิลาดล ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1558 สร้างแก้ว ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1559 เหล่ากลาง ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1560 อาเลา ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1561 แกนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1562 โคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1563 นาเรือง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1564 โนนสูง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1565 บ้านผำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1566 หนองจำนัก ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1567 หนองจิก ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1568 โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1569 บ้านกะแอก ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1570 บ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1571 ป่าบ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1572 ป่ามณีรัตน์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1573 สระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1574 ป่าวังคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1575 อูบมุง ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1576 โคกสว่าง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1577 โนนสัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1578 ป่าพหิทธานุกร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1579 หนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1580 หนองหิน ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1581 ห่องแดง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1582 น้ำเที่ยง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1583 โนนกาเล็น ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1584 บ้านดอนผึ้ง(ดอนผึ้ง) ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1585 บ้านบุ่ง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1586 บ้านเปือย(ป่าศรีนวล) ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1587 บ้านสว่าง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1588 ป่าศรีมงคล ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1589 โพนงาม ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1590 โพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1591 บ้านค้อบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1592 บ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1593 บ้านห่องยูง ตำบลบอน อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1594 หนองหัวงัว ตำบลบอน อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1595 ห่องขอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1596 โนนยาง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1597 โนนสวน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1598 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1599 บ้านหว้าน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1600 ผับแล้ง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1601 หนองเทา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1602 หนองสองห้อง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1603 กุดอุดมสมบูรณ์ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1604 นาแก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1605 นานวล ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1606 น้ำเกลี้ยง ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1607 ป่าสุธรรมาราม ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1608 ป่าสุภัททเจดีย์ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1609 สร้างโหง่น ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1610 หนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
1611 ป่าพุทโธวาท ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1612 โคกเที่ยง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1613 โชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1614 ดอนชี ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1615 ทุ่งเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1616 ทุ่งศรีวิไล ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1617 นาเจริญใน ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1618 บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1619 ผาสุขนาราม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1620 ราษฏร์ศรัทธา ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1621 ศรีทาวนาราม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1622 สุ่งช้าง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1623 หนองโดน ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1624 หนองนกเขียน ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1625 ห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1626 ภูทอง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1627 คันเปือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1628 คำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1629 โนนสมบูรณ์ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1630 มาลาวนาราม ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1631 สระแก้วรังษี ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1632 สว่างอารมณ์ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1633 ห้วยไฮ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1634 หัวสะพาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1635 ใหม่นาคำ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1636 อวดคงคา ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1637 ด่านเม่น ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1638 ทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1639 ป่าโพธิญาณ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1640 โพธิ์สว่าง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1641 สามัคคีสังฆาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1642 หนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1643 ห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1644 หินสูง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1645 ช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1646 ป่าถ้ำค้อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1647 สิรินธรวรารามภูพร้าว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1648 คำกลาง ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1649 คำเจริญสุข ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1650 คำน้ำแซบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1651 คำม่วง ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1652 คำวังยาง ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1653 นิคมสังฆสามัคคี ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1654 โนนหินกอง ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1655 โนนหินสูง ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1656 ศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1657 สุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1658 แก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1659 ดอกคำใต้ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1660 โนนก่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1661 บากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1662 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1663 ป่าโนนก่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1664 ป่าเลา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1665 พลาญชัย ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1666 ภูไทพัฒนา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1667 ภูปอ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1668 เหล่าคำ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1669 แหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1670 ป่าเหล่าคำ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
1671 เจริญทัศน์ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1672 โนนจิกน้อย ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1673 สิทธิอุดม ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร มหานิกาย วัดราษฎร์
1674 บ้านจิก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1675 บ้านแดง ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1676 บ้านบากนาเจริญ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1677 บ้านแพง ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1678 บ้านแสง ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1679 สัลเลขธรรม ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1680 หนองดินจี่ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1681 บ้านโคกสะอาด ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1682 ขามน้อย ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1683 คำไหล ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1684 ธรรมละ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1685 โนนแคน ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1686 โนนสว่าง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1687 บ้านหาด ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1688 ป่าบ้านดง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1689 โพนเมือง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1690 รังแร้ง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1691 สร้างถ่อ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1692 หนองมะแซว ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1693 ดอนสะแบง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1694 แต้เก่า ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1695 แต้ใหม่ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1696 นาขมิ้น ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1697 บ้านดูน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1698 ป่าคำไฮน้อย ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1699 ป่าธรรมโกศล ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1700 สระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1701 หนองบก ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1702 นาไผ่ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1703 บ้านเป้า ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1704 ป่าพระพุทธบาท ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1705 มงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1706 มงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1707 หนองเป็ด ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1708 หัวขัว ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1709 เหล่าคำ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1710 เหล่าแค ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก มหานิกาย วัดราษฎร์
1711 สามัคคีชัย
(ป่าสามัคคีชัย)
ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1,711 มหานิกาย 1612
ธรรมยุต 99
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1708
พระอารามหลวง     3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ