เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 อำเภอ 1 กิ่ง 93 ตำบล 353 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอพนมสารคาม 64 24120 2406
2 อำเภอสนามชัยเขต 50 24160 2408
3 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 48 24000 2401
4 อำเภอท่าตะเกียบ 39 24160 2410
5 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 35 24150 2403
6 อำเภอบ้านโพธิ์ 28 24140 2405
7 อำเภอแปลงยาว 24 24190 2409
8 อำเภอบางปะกง 23 24130 2404
9 อำเภอบางคล้า 21 24110 2402
10 อำเภอราชสาส์น 11 24120 2407
11 กิ่งอำเภอคลองเขื่อน 10 24000 2411
รวม 353 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เทวารุทธาราม ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บ้านกล้วย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ดอนสนาม ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บางโรง ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 วังขอน ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สามร่ม ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เกาะกระทิง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 เทพพนาราม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 ป่าเขาน้อย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 ป่าเขาล้อม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 ป่าทุ่งส่าย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
16 กรอกสะแก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 เขากล้วยไม้ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เขาถ้ำแรต ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 เขาพริก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 เทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ไทรงาม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เนินสามทหาร ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ประชานิมิตร ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แปลงราษฎร์สามัคคี ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โพธิ์นิมิต ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ร่มโพธิ์ทอง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 วังหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีเจริญทอง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 หนองคอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หนองใหญ่ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ใหม่ชัยมงคล ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ป่าเขาหวาย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
36 เขาตลาด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เขาวงค์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 คลองตะเคียน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ท่ากลอย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ทุ่งยายดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 น้อยนาดี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 แปลงเสมา ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 วังวุ้ง ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 หนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองปรือน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 อ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 อ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หนองปลาตะเพียน ตำบลท่าทองหลวง อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
51 บางกระเจ็ด ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บางกระดาน ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
54 แจ้ง ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โพธิ์ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ใหม่บางคล้า ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
57 กกสับ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
59 มงคลเทพ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
61 สนามช้าง ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เสม็ดใต้ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
63 หัวสวน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
64 บางกระพ้อ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ศรีสุตาราม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เสม็ดเหนือ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ใหม่คูมอญ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
71 โพธิ์เฉลิมรักษ์ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ราษฎร์บำรุงศักดิ์ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
73 รามัญคลองสิบเจ็ด ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ธรรมยุต วัดราษฎร์
74 ตีตะเรด ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สุวรรณเตมีย์ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เกตุสโมสร ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
77 บางอ้อราษฎร์บำรุง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ประจำรัง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ประชาบำรุง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ปากคลองบางขนาก ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
81 บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
82 โพธิ์เย็น ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หอคอย ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บึงน้ำรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
85 วิเวกวนาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ญาณรังษาราม ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ตะพังคี ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
89 บางสาย ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
90 โพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ลาดบางกระเบน ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
92 คลองหกวา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บัวลิ้มราษฎร์บำรุง ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บางไทร ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บึงตาหอม ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
96 อาคมสิทธาภรณ์ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
97 คลองเจ้า ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
98 แครายวงศ์มณี ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
99 บึงทองหลาง ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ปากคลองหลวงแพ่ง ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ไผ่ดำเจริญศุข ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
102 สว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พุทธอุดมวิหาร ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
104 โพธิ์แสงกาญจนราษฏร์ ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
105 คลองสิบแปด ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ทองนพคุณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ท่าข้ามเจริญศรัทธา ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 บางเกลือ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ลาดยาว ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 กลางบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 คงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 บำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ใหม่สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 บางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 อุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 พิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง ธรรมยุต วัดราษฎร์
120 พิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สุนีย์ศรัทธาธรรม ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ไตรสรณาคม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 แสมขาวเจริญราษฎร์
ศรัทธาราม
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หงษ์ทอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สุขาราม ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 นฤภัยประชาบำรุง ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สุคันธศิลาราม(หอมสิน) ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หล่อเจริญราษฏร์วราราม ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 คลองสวน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 พนมพนาวาส ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ลาดบัว ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ลาดน้ำเค็ม ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ประเวศวัฒนาราม ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 เกาะชัน ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ประศาสน์โสภณ ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 กลางราษฎร์บำรุง ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เทพราชปวราราม(เทพราช) ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ผาณิตาราม ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 มงคลโสภิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 พิพิธประสาทสุนทร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 หัวเนิน ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 กระทุ่ม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ประชาบำรุงกิจ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 สมานสามัคคี ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 อินทาราม ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ดอนสีนนท์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 วังอู่ ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ศรีมงคล ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หนองกระสังสามัคคี ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 อรัญญิการาม ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 คลองหนึ่ง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ด่านเงิน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
159 เนินไร่ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
160 แปลงยาว ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ไผ่แก้ว ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สวรรค์นิมิต ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ป่าพรหมยาน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
164 ทุ่งสะเดา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ไทรทอง ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
166 วังกะจะ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
167 วังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองปรือไม้แก้ว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
169 หนองศิลาราม ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โกรกแก้ววงพระจันทร์ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เขาสะท้อน ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
172 หนองน้ำขาว ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
173 หนองปลาไหล ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
175 หนองสร้อยติ่ง ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ป่าบุญคุ้มเกล้า ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
177 เกาะลอย ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
178 นพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
180 อ่าวช้างไล่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เกาะมะม่วง ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ชายเคืองวนาราม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ดอนขี้เหล็ก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 นาน้อย ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 พงษาราม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 พนมชัย ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ไร่ดอน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หนองยี่โถน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 หนองเสือ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ห้วยพลู ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 หินดาษ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 เขาเจริญสุข ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
193 เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 คชวรรณวนาราม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ท่าไม้แดง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
197 บรรยงสุวรรณาราม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ลำมหาชัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หนองบอน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
201 หนองว่านเหลือง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
202 หนองแสง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
203 หนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
204 โคกหัวข้าว ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ดอนทอง ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ท่าลาดเหนือ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
207 พระพุทธทักษิณดิตถมงคล
(ท่าลาดใต้)
ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
208 หนองเค็ด ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
209 เกาะแก้วสุวรรณาราม ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เกาะไม้แดง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 แถวธาร ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ธารพูด ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
213 บ้านซ่อง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองสองห้อง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หัวกระสังข์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
217 เชียงใต้ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เตาเหล็ก ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
220 มหาเจดีย์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
221 เมืองกาย ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ราชฮ้วง ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
223 หนองรี ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
224 จอมมณี ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
225 จอมศรีมงคล ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
226 นาเหล่าน้ำ(สุวรรณรังสรรค์) ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บ้านเล้อ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
228 โพธิ์ใหญ่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เมืองแมด ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ต้นตาล ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
231 นาเหล่าบก ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
232 บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองปาตอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
235 แหลมไผ่ศรี ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
236 อ่าวสีเสียด ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
237 หนองปลิง ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 ดงยาง ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
239 บ่อเงินบ่อทอง ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
240 บึงกระจับ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
241 สระสองตอน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
242 สุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หนองบัว ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
245 จุกเฌอ ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ชนะสงสารพิทยาธร ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
247 คลองนา ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 พรหมสุวรรณ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
249 จรเข้น้อย ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
250 เปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
251 วีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
252 สุทธาวาส ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ขวัญสะอาด ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
254 คู้เกษมสโมสร ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ไชยธาราประชาบำรุง ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
256 สุวรรณมาตร ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ถวิลศิลามงคล ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
258 นิโครธาราม ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ประตูน้ำท่าไข่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
260 อุดมมงคล ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
261 นาคูโมทนามัยปุญญาราม ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บ้านนาเทพธาราม ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
263 สมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ธรรมยุต วัดราษฎร์
264 เกาะจันทาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
265 คลองวังอ้ายเนื้อ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
266 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สัมปทวน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
268 เที่ยงพิมลมุข ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ราษฏร์ศรัทธาทำ ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
270 วิเวกอาคม ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สุวรรณาราม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
272 บางปลานัก ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
273 แพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ราษฏร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ไชยภูมิธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
277 บางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
278 บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
279 โพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ไชยพฤฒาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
281 พยัคฆอินทาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
282 แหลมบน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
283 นครเนื่องเขต ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
284 แพรกวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หนามแดง ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
287 จีนประชาสโมสร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จีนนิกาย วัดราษฎร์
288 เทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ธรรมยุต วัดราษฎร์
289 ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย พระอารามหลวง
290 โสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย พระอารามหลวง
291 แหลมใต้ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มหานิกาย วัดราษฎร์
292 อุภัยภาติการาม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อนัมนิกาย วัดราษฎร์
293 เกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
294 น้ำฉ่า ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
295 สะแกงาม ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
296 หินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
297 จรเข้ตาย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
298 เตาอิฐ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
299 เกาะราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บางคา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ไผ่ขวาง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
302 เมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
303 แสนภุมราวาส ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ธรรมยุต วัดราษฎร์
305 สระไม้แดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ธรรมยุต วัดราษฎร์
306 ห้วยน้ำใส ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 ดอนท่านา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ท่าม่วง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
309 บางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
310 บางมะเฟือง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
311 บ้านหัวนา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
312 โพธิ์ทอง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
314 วังไทร ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
315 หนองยางโพธาราม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
316 อ่างทอง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
317 กระบกเตี้ย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
318 คลองเตย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ชำป่างาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ท้าวอู่ไท ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ทุ่งส่อหงษา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
323 นางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
324 นายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
325 เนินสว่างพัฒนา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
326 โนนสะอาด ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
327 โป่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
328 โปร่งเกตุ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สุ่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
330 หนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
331 หนองตานาค ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
332 หินแร่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
333 หนองย่ากล่อม ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต ธรรมยุต วัดราษฎร์
334 กระบกหวาน ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
335 คลองยายสร้อย ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
336 คลองอุดม ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
337 โคกตะเคียนงาม ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ป่าโคกผาสุก ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ป่าทุ่งวัว ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โป่งตาสา ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
341 มาบนาดี ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
342 วังคู ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
343 หนองใหญ่ราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
344 อ่างตะแบก ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ท่าซุง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ท่าซุงเก่า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
347 แปลงไผ่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
348 พัฒนาป่าไม้ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
350 วังน้ำใส ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ห้วยน้ำทรัพย์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
353 อัมพวัน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต มหานิกาย วัดราษฎร์
353 มหานิกาย 333
ธรรมยุต 18
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 351
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ