เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสุโขทัย 9 อำเภอ 86 ตำบล 353 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอศรีสัชนาลัย 61 64130 6405
2 อำเภอสวรรคโลก 55 64110 6407
3 อำเภอเมืองสุโขทัย 45 64000 6401
4 อำเภอศรีสำโรง 45 64120 6406
5 อำเภอกงไกรลาศ 44 64170 6404
6 อำเภอทุ่งเสลี่ยม 36 64150 6409
7 อำเภอคีรีมาศ 31 64160 6403
8 อำเภอบ้านด่านลานหอย 23 64140 6402
9 อำเภอศรีนคร 13 64180 6408
รวม 353 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กกแรต ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองตะเข้ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ปรักรัก ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ป่ารัง ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 สิงห์ทอง ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 กงไกรลาศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ท่าทราย ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 เนินหว้า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สงฆาราม ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ดอนประดู่ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ดอนสัก ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ศรีเมือง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 คุ้งยาง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ดอนแค ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 โบสถ์ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เกาะ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ตระพังละมุด ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ประกาย ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ป่ามะม่วง ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ป่ารัง ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 เสาหิน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หนองบัว ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ดงเดือย ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ดงยาง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 โพธิ์หอม ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ข่อมตาล ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 น้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ปทุมวนาราม ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 เสาหิน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หนองบัว ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 หางตลาด ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ขวาง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เกตุวนาราม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บึงครอบศรัทธาราม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 เต่าทอง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ทุ่งเนินพยอม ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 เนินกระชาย ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ใหม่ไทยบำรุง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 อินทรีศรีสังวร ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 หนองตูม ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ธรรมปัญญาราม ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 วาลุการาม ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองกก ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ทุ่งยั้งเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ดุสิตดาราม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 บึง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 บึงภูเต่า ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 เชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 นากาหลง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หมอสามัคคีธรรม ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 น้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 วังเงิน ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 นาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 นาสระลอย ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เนินยาง ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 เขาลานพระวนาราม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ศรีคีรีสุวรรณาราม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 วังกร่าง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 สามพวง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 หนองแหวน ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ภาวนาราม ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บึงสนมเสนาราม ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 มุจลินทาราม ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 หนองสะแกทอง ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 อู่สำเภาทอง ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 กลางดง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ชัยอุดม ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เชิงผา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
79 บึงบอน ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
80 โป่งฝาง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ม่อนจำศีล ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
82 แม่บ่อทอง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ใหม่ดอนสว่าง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ม่อนศรีสมบุรณาราม ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เขาแร่ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
88 โซกม่วงวนาราม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เทพนม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
92 พิพัฒน์มงคล ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ม่อนหินขาว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
94 วังธาร ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
95 เหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
96 เด่นดีหมี ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 ป่าเขาน้อย ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 คลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ท่าต้นธงชัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ธารชะอม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
102 แม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เขาแก้วชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
105 โค้งเจริญ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
107 วิเศษสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
108 สามหลัง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
109 แสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองตาเพ็ง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม มหานิกาย วัดราษฎร์
112 คลองไผ่งาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
115 วังไทรย้อยพัฒนาราม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
116 วังลึก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
117 วังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หัวฝาย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
119 วังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สังฆาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
121 เชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ป่าวิปัสสนา ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ป่าบนเนิน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
126 ปากคลองร่วมศรัทธาธรรม ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
127 หนองไม้กอง ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
128 วังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ใหม่คลองอุดม ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
131 คลองเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
132 วังตะคร้อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองจิกตีนเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ขุนช้าง ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ตาลเตี้ย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 คูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ศรีเสวตวนาราม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 กำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
143 นาโพธิ์ทอง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
144 บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
145 พลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ศรีโพธิ์งาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ป่านาบุญ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 คลองตะเคียน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 คุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ฉุน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 บึง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ป่าเรไร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หัวฝาย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 กระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ราชพฤกษ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
158 วังแดง ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
160 บางคลอง ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
162 คงคามาลัย ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
163 จอมสังข์ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โซกเป็ด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ปากคลอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
169 พระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
170 มนต์คีรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
171 วังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
172 วิเวกวนาราม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ศรีชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ยางซ้าย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
175 วังสวรรค์ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
176 วังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สำนัก ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ศรีสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศิริบูรณาราม ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
183 หนองบัว ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
184 จันวนาประชากร ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
185 บึงสวย ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ปัจจันตคารามวาสี ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
187 น้ำขุม ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บ้านคลอง ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ใหม่คลองต่าง ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
190 บ่อทองอุดมธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
191 บ้านเหมือง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร มหานิกาย พระอารามหลวง
193 ดงคู่ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ห้วยไคร้ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ห้วยติ่ง ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
196 เขาอินทร์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ชัยสิทธาราม ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ดงพริกแจว ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ศาลาไก่ฟุบ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
201 บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ป่าบ้านลำโชค ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ศรีสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
205 จอมแจ้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ต้นสนโพธาราม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
207 นาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ปลายนา ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ม่อนแก้ว ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ศรีเชลียง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ใหม่แสงทอง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ดอยไก่แก้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ดอยรัตนมณี ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ทุ่งพล้อ ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
216 แม่ราก ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
217 วังค่า ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เกาะระเบียง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ดอนระเบียง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ตอสัก ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ถาวรโพธิการาม ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ธรรมิการาม ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
224 บานชื่น ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
225 แม่สำเหนือ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
226 โป่งวัว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ผาคำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
228 พงเสลียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
229 แม่เทินใต้ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
230 แม่เทินเหนือ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
231 แม่ฮู้ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สุเม่น ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ห้วยโป้ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
234 เชิงคีรี ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
236 พระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย พระอารามหลวง
237 สิริเขตคีรี ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
238 โบราณหลวง ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
239 โพธิยาราม ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
240 สารจิตร ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
241 แสนตอ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
242 เกาะน้อยตะวันตก ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
243 เกาะน้อยตะวันออก ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ดงยาง ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ทะเลลอย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ป่ายาง ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
249 บ้านใหม่ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ภูธาตุเจดีย์ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
252 หาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มหานิกาย วัดราษฎร์
254 คลองเขนง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 วงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 หนองกระดี่ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ฉิมพลี ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 โพธาราม ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ศรีนิโครธาราม ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 หนองรั้งเหนือ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 เกาะวงษ์เกียรติ์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เตว็ดกลาง(เตว็ดนอก) ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ทับผึ้ง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศรีสังวร ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 เขาดินไพรวัน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 โซกเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ถ้ำระฆัง ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 นาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 วังไฟไหม้ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 วังสมบูรณ์ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 สันติสุข ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เขานกยูง ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง ธรรมยุต วัดราษฎร์
275 บ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ปากคลองแดน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ศรีสำราญ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 โคกกระทือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ดอนจันทร์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 หนองเรียง ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ขุนตาลด ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ราวต้นจันทน์ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สิริมานนท์ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง ธรรมยุต วัดราษฎร์
285 วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 เกาะไม้แดง ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 วังลึก ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หนองรั้งใต้ ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 เตว็ดใน ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ราษฎร์บำรุง ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 เกาะ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หนองฝาด ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองแหน ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 คลองโป่ง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 นิคมศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 บ้านกรุ ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 โสภาราม ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 กรงทอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
300 คลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
301 คลองปู ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
302 คลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
303 คลองวังทอง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โป่งมะขาม ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
306 วังถ้ำคูหาสวรรค์ ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หัวเขา ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หนองชุมแสง ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
309 หนองป่าตอสามัคคีธรรม ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
310 โบสถ์โพธิ์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โพธิ์ทอง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
312 มงคลนิมิตร ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
313 คลองพระรอด ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
314 เจ็ดธรรมาสน์ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
315 เด่นกระต่าย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
316 บ่อแปดร้อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
317 แม่น้ำเก่า ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
318 หนองเรียง ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ใหม่คลองหอม ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
320 เกาะ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
322 มาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
323 คุ้งยาง ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ท่าเกย ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
325 โพธิ์งาม ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
326 วังหว้า ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
327 เกาะหินตั้ง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
329 คลองแห้ง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ไทรงาม ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
331 โบสถ์ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ปากคลองช้าง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีคงคาราม ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ท่าทอง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
336 บางยมอุดมธรรม ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย พระอารามหลวง
338 สวรรคาราม ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
339 สวัสติการาม ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
340 สว่างอารมณ์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย พระอารามหลวง
341 คุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ท่าช้าง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ไทรย้อย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
345 เวฬุวนาราม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หนองวังวน ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
347 อัมพวนาราม ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
348 จันทโรภาส ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าข่อย ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าถ่อน ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ใหม่ศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก มหานิกาย วัดราษฎร์
353 มหานิกาย 347
ธรรมยุต 6
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 349
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ