เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดศรีษะเกษ 20 อำเภอ 2 กิ่ง 206 ตำบล 1279 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอกันทรลักษ์ 196 33110 3304
2 อำเภออุทุมพรพิสัย 127 33120 3310
3 อำเภอกันทรารมย์ 105 33130 3303
4 อำเภอเมืองศรีสะเกษ 102 33000 3301
5 อำเภอขุขันธ์ 89 33140 3305
6 อำเภอราษีไศล 84 33160 3309
7 อำเภอขุนหาญ 68 33150 3308
8 อำเภอปรางค์กู่ 61 33170 3307
9 อำเภอวังหิน 49 33270 3316
10 อำเภอเบญจลักษ์ 45 33110 3319
11 อำเภอศรีรัตนะ 39 33240 3314
12 อำเภอห้วยทับทัน 39 33210 3312
13 อำเภอน้ำเกลี้ยง 38 33130 3315
14 อำเภอไพรบึง 37 33180 3306
15 อำเภอโนนคูณ 33 33250 3313
16 อำเภอภูสิงห์ 32 33140 3317
17 อำเภอพยุห์ 31 33230 3320
18 กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 28 33120 3321
19 อำเภอยางชุมน้อย 28 33190 3302
20 กิ่งอำเภอศิลาลาด 25 33160 3322
21 อำเภอเมืองจันทร์ 12 33120 3318
22 อำเภอบึงบูรพ์ 11 33220 3311
รวม 1279 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กระแชงพัฒนา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 กระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 จำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โนนสูง ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านกอก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บ้านเขวา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 บ้านโนนจิก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บ้านไฮ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 พระใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ระโยง ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 หนองทา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ป่าโนนสมประสงค์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 ป่าโนนแสงธรรม ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 ป่าวิสุทธิธรรม ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
16 กันจาน ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 กุดเสลา ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ซะวาซอ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ทุ่งสว่าง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 นารังกาวราราม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โนนงามสามัคคี ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ป่าบึงระนาม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 สามแยกพัฒนาราม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หนองขวาง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หินกองพันธรังษี ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ตาเครือ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โตนด ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 นาขนวน ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 โนนสมบูรณ์ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 บ้านขนุน ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ป่าโตนด ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ป่าธรรมวิเวก ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ศิริโตนด ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองผักกรูด ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองหัวช้าง ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ป่าปทุมทิพย์ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
37 จานคุณาราม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ชำโพธิ์ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 โนนกางของ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ้านตาเกษ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านเหรียญทอง ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ป่ามหาราช ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีตาลอย ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองคัน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
47 ญาณสามัคคี ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บ้านชำ ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โพธิ์มูลธรรม ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 อัมพวนาราม ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 ชำแสง ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ตระกาจ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บ้านโคก ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บ้านบก ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 บ้านบุเดื่อ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บ้านม่วง ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ป่าซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 พวงพยอม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 กระมอล ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ทุ่งประทาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ทุ่งสว่าง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บ้านตาซุน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บ้านม่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ผือเก่าธรรมาราม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ร่องธรรมาราม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 อินทาราม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ป่าโคกใต้พัฒนา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 ขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ขนาวนาวราราม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 คล้อเกตุศิริ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 น้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 โนนสำเริง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ป่าดอนเย็น ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ป่าเทพพิทักษ์ธรรม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 จันทน์หอมวนาราม ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ธรรมสำเริงพุทธศิริ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โนนเหลื่อม ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ป่าโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 รุ่งอรุณ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ท่าสว่างสามัคคี ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
88 ป่าหนองติม ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
89 น้ำขวบ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 โนนดู่พัฒนาราม ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 โนนศิริ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โนนแสนคำ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บ้านโนนเปือย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บ้านโนนเยาะ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 บึงมะลู ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ศรีลำดวน ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองตลาดราษฎร์บำรุง ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ใหม่บึงมะลู ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่าอริยธรรม ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 หนองศาลา ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
102 ซำผักแว่น ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ตูมน้อย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ท่าพระ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 บ้านนา ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บ้านนาชำ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 บ้านหิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ป่าโมง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ไพรงาม ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ภูคำ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สันติสุข ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หนองกระทิง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองตระกาศ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ป่าศรีสมบูรณ์ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 ด่านใต้พัฒนาราม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บ้านด่านศรัทธาอุดม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 โศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ป่าก่อเจริญธรรม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 ป่าภูผาหมอก ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
122 จานเลียว ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 โนนธรรมาวาส ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โนนใหญ่ ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บ้านน้ำเย็น ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 บ้านผือใหม่ ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 หนองเดียงน้อย ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หนองตอนาเจริญ ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 หัวสะพานทางโค้ง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ชัยมงคล ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โดนเอาว์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 บ้านตาทวด ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บ้านรุง ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้านสมบูรณ์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองอุดมวนาราม ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ห้วยทิพย์ธรรมวิเวก ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ป่าพลานอุดมธรรม ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
138 ป่าหนองโปร่งใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
139 พลาญจำปา ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 บ้านทุ่งยาว ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บูรณ์ชัยรัตน์ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ศรีมงคล ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สามโคกพัฒนาราม ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 จันทอง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 เดียงทรงธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 นาตาล ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 วังชมภู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เดียงตะวันออก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
149 หนองแกศรีมงคล ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 กัททลิวัน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 จำนัน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 โนนเรือ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 โนนสะแบง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 บ้านคำบอน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บ้านซำเม็ง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 บ้านภูมิซรอล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ศิริมงคล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศิริมงคล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ศิลาวราราม ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สวนสวรรค์ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
163 เขื่อนช้าง ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 เดียงตะวันตก ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ตาเหมา ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ทุ่งโพธิ์ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 นากันตม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 โนนกลาง ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โนนคำแก้ว ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โนนสะอาด ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โนนสำราญ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 โนนเสนสุข ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โนนแสนสุข ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บ้านสำโรง ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สร้างศาลา ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สวนอ้อย ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สังเม็ก ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ไหล่ดุม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ป่าร่มโพธิ์ธรรม ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
180 ป่าสังเม็กตะวันตก ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 บ้านหัวทด ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 พรทิพยาราม ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 เสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 หนองเม็กราษฎร์บำรุง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ห้วยน้ำใส ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ป่าบึงบัวทอง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
188 ป่าพระแก้วจอมทอง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
189 กระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ดงก่อเจริญธรรม ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โนนม่วง ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ป่าไม้พัฒนา ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ศรีเจริญ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าดำรงพุทธธรรม ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 หนองหญ้าลาด ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
197 นางกว่าง ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 มะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 สุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หนองทามใหญ่ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โนนเปือย ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 บ้านผักบุ้ง ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 บูรพา ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 พะแนง ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เวฬุวนาราม ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 อาลัย ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 บ้านคล้อ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 บ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 หนองถ่ม ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 หนองม่วง ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 กันทรารมณ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 คำบอน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ้านดูน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 บ้านสิม ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ศรีสุมังคลาราม ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ศิริราษฎร์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 หนองบอน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หนองบอน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ประชารังสฤษฎิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 กุดเตอะ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 บ้านเจี่ย ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 บ้านทาม ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 บ้านหมัด ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 บูรพา ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 สระสิม ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 น้อยโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 โนนผึ้ง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 โนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ป่าขี้เหล็ก ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 หนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หนองหวาย ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หัวสะพาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ป่าโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 บ้านเกาะเหล็ก ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 บ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 บ้านบัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 บ้านหนองแสง ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 พันลำ ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หนองแวง ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 นาดี ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 โนนสว่าง ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 บกบ่าง ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 บ้านเกาะ ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่าหนองแคนรัตนาราม ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ผักแพว ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 สวนฝ้าย ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สวนอ้อย ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 หนองขอน ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 หนองม่วง ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 โนนสวน ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 เมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 หนองเทา ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 หนองน้ำเต้า ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 หนองมุกข์ ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ป่าเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
259 โนนแดง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 บ้านกล้วย ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 บ้านโคก ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 โพธิ์ลังกา ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 สร้างเหล่า ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 หนองกก ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 บ้านกอก ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 บ้านเขวา ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 บ้านเหม้า ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 บ้านโอ้น ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หนองเรือ ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 จำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 โพธิ์ศรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สระบัว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 สว่างวราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ขามป้อม ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 โนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 โพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 แดงน้อยพัฒนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 บ้านหนามแท่ง(สระพังทอง) ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ป่าหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 แสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 ทุ่งพาย ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
288 บกขี้ยาง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ป่าคำเจริญ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ป่าเลิงแฝก ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ร่องน้ำคำ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ลือชัย ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หนองดุม ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองถ่มธรรมาวาส ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หนองม่วง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
296 หนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หว้าพัฒนา ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ป่าศรีรัตนาราม ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 ทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
301 หนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
302 กฤษณา ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
303 สวัสดี ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หนองเข็ง ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ฮ่องธาตุ ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
306 โคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
307 โคกสูง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
308 บ่อทอง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
309 โสภณวิหาร ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
310 โคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โนนสำราญ ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ภูมิศาลา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 เสลา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 เสลาเหนือ ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 จะกง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ตะเคียนน้อย ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ตาสุด ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ไลย์ชัยมงคล ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ใจดี ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ทะลอก ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ลำภู ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 กระโพธิ์ช่างหม้อ ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 กันจาน ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ดองกำเม็ด ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ้านบึง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 กะกำ ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ศรีโกธาราราม ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 กวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ค่ายนิคม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 จันทราปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 โคกตาล ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ตาเบ๊าะเกษมงคล ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 โนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ป่าเสรีธรรม ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โพธิ์สว่าง ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ถ้ำสระพงษ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
342 จันลม ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านกลาง ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 บ้านอาทิ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ศรีตระกูล ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หนองกาด ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 เคาะ ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ทุ่งบังอิงวิหาร ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ศรีสะอาด ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 เขวิก ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 บ้านติมรัตนาราม ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 สำโรงสูง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 กระโพธิ์เริงรมย์ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 บ้านโนนสาย ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 บ้านเริงรมย์ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 บ้านศาลา ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 สระบานสนวน ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 สำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 อำนาจเจริญ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ขนุน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 นาเจริญพัฒนา ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 สนามสามัคคี ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 โสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 หนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 หนองคล้าใต้ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 อาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ป่าหนองโพธิ์ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 นิคมสายเอก ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 บ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ตาดม ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 บ้านแขว ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ปราสาทใต้ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 คะนาสามัคคี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 บ้านแทรง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ราษีพัฒนา ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 เสลานาก้อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 กลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 เขียนบูรพาราม ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 เจ็กโพธิพฤกษ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 เจ๊กโพธิ์พฤกษ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ชำแระกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ไทยเทพนิมิต ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บกจันทร์นคร ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 สะอาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 คลองสุด ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 บ้านสวงษ์(สวงษ์) ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ประปุนราษฎร์บำรุง ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ห้วยสระภูมิ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 กระเบาเดื่อ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 กระหวัน ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 กันจด ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 จะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
395 บ้านเดื่อ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 โพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ระหาร ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ห้วยชัยมงคล ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 กันทรอมใต้ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 กันทรอมน้อย ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 กันทรอมอุดม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ตาเอก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ขุนหาร ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โคกระเวียง ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
405 โนนใหญ่ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 บ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 กระเบากันตรวจ ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 โนนสูงวนาราม ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
409 บ้านด่าน ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 บ้านนา ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 วังวิวัฒน์ ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองบัว ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ป่าบ้านด่าน ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
414 ตาปรก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
415 น้ำมุดพัฒนาราม ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
416 บักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ปราสาทศรี ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ป่าขุนหาญ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ศรีตระกูลชัย ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สำโรงเก่า ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หลักหิน ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ทับทิมสยาม ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
424 ป่าถ้ำผาเพียง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
425 ซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ทุ่งเลน ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ม่วงแยก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ศรีโนนแฝก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีมงคลหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 สุพรรณรัตน์(พราน) ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
433 ป่าอารางใหม่พัฒนา ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
434 โคกพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ไตรราษฎร์สามัคคี ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 บ้านหนองคู ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 พอกประดิษฐาราม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 โพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 สะดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 หนองขนาน ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 กระมัล ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 กระมัลพัฒนา ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 บ้านตาหมื่น ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 โพธิ์วงศ์ ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ชำเขียน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 บ้านปุน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 บ้านพอก ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 บ้านไพร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 อรุณสว่าง ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 กุดนาแก้ว ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 บ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 บ้านหนองจิก ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 กระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 บ้านสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ศรีขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ศิวาลัย ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 กันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 บ้านหนองผือ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ตะเคียนทอง ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
460 โนนสว่าง ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
461 โนนหนองสิม ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
462 บ้านเขิน ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ป่าดงบก ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ป่าศรีอรุณ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โนนชมพู ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
466 บ้านคูบ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
467 สะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สะพุง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
469 หนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ตองปิด ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
471 บัวระรมย์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
472 บ้านกะวัน ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
473 บ้านงิ้ว ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
474 บ้านบาก ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ยางน้อย ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ลุมพุก ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สวนกล้วย ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
478 น้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ลุมภู ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ศรีหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
481 สว่างวารีรัตนาราม ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
482 หนองนาเวียง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
483 หนองแวง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
484 จินดาราม ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
485 โนนงาม ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
486 โนนไชยงาม ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
487 บ้านรุ่ง ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
488 บ้านสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
489 หนองพะแนง ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
490 หนองแลง ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ป่าแสนสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ธรรมยุต วัดราษฎร์
492 ขี้เหล็ก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
493 เตาเหล็ก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ทุ่งสว่าง ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
495 บ้านแวด ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
496 ละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ทักษิณธรรมนิเวศน์ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 บ้านโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 บ้านหนองจิก ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 บ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ป่าพุทธศิลา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 หนองสามขา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 หนองสำราญ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บ้านแดง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 บ้านบก ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 บ้านโปร่ง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 บ้านเหล่าเสน ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ผักขย่าน้อย ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 หนองดินดำ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 หัวเหล่า ตำบลบก อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 บ้านปลาข่อ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 บ้านผักขย่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 บ้านหนองปลาเข็ง ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
516 โนนดู่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 บ้านก้อนเส้า ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
519 บ้านโคกสะอาด
(สระบัวโคกสะอาด)
ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 บ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 บ้านหนองแวง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ป่าสันติสุข ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 หนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 บ้านเวาะ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 บ้านหนองสนม ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 บ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ป่านาม่อง ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ใหม่บูรพา ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
530 ป่าสุขวราราม ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 วิสุทธิโสภณ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ศรีบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 โนนลาน ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 บ้านค้อ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 บ้านหาด ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ม่วง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
537 หนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 หมากยาง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ป่าเนรัญชรา ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
540 ป่าสันตินิมิต ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
541 คำกลางหนองคับคา ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
542 คำสะอาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ท่าคล้อ ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
544 โนนสำโรง ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
545 บ้านดอนเขียว ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
546 ป่าพรหมณี ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
547 หนองคับคา ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
548 หนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
549 หนองยาว ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
550 ป่าท่าคล้อสามัคคีธรรม ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 โนนไหล่ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 บ้านแดง ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ป่าเบญจลักษ์ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เสียว ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 หนองปลาซิว ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 หนองเลิง ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 โนนหว้านไฟ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
558 ป่าโนนใหญ่ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
559 ป่าประชานิมิตร ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
560 เขวาธะนัง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 หนองงูเหลือมใต้ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 หนองงูเหลือมเหนือ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 หนองนกเขียน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ป่าโนนจักจั่น ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
565 ป่าห้วยเสียว ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
566 จันทรังษี ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 จันทรังษี ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 โนนคำตื้อ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 โนนคูณน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 โนนเชียงสี ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
571 บ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ป่ากุดสมิง ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ป่าเลา ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
574 เสรีพัฒนา ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 หนองบัวใหญ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ป่าเพ็กน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
577 กุดผักหนาม ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ไผ่หนองแคน ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 โพธิ์ราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 รุ่งแก้ว ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 หนองตอ ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 หนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ป่านาคำไชยมงคล ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
584 ป่าวังทอง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
585 ป่าหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
586 เกาะกระโพธิ์ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 บ้านกะดึ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 บ้านพอก ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 บ้านสามขา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 บ้านหว้า ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 โสนโพธาราม ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 โนนดู่ ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 หนองคูอาวอย ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 หนองหิน ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ตูมสามัคคี ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 นาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 บ้านบึง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 พิมาย ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 สนาย ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 บ้านโป่ง ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 บ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 โพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ศรีปรางค์กู่ ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 กอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 โคกสูง ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 นาดี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 นาวา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 บ้านสนวน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 โพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ศรีประชาสามัคคี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 หนองตลาด ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 กระต่ายด่อน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 จานโง ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 โนนสำโรง ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 บ้านหนองนกทา ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ปราสาททามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ระหาร ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 สมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 ท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ป่ากุญชรวนาราม ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 สวาย ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 ขอนแต้ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 บ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 โพธิ์ศรีสมโภช ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 สำโรงปราสาท ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 หนองแคน ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 หนองนา ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
634 หนองนา ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
635 กำแมด ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 บ้านบ่อ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 บ้านเพ็ก ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ป่ากระโดน ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 มัดกา ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ศาลา ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 ศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
642 แสงจันทร์ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
643 หนองคูขาม ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
644 หนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
645 หนองระนาม ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ มหานิกาย วัดราษฎร์
646 บ้านแขม ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
647 กระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
648 บ้านหัวขัว ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
649 สันติสุข ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
650 เสมอใจ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
651 หนองเม็ก ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
652 เกษหงษ์ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
653 โนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
654 บ้านค้อ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
655 บ้านบก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ศรีกรุง ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
657 สำโรง ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
658 หนองจิก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
659 หนองจิก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
660 คูเมือง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
661 โคกเพ็ก ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
662 โนนพยอม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
663 พยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
664 หนองแต้ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
665 หนองทุ่ม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หนองรัง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
667 หนองหว้า ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ร่องสะอาด ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
669 หนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
670 หนองโสน ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
671 โนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
672 ป่าร่มโพธิ์แก้ว ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
673 ตำแย ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ป่าหนองแฮด ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
675 โพธิ์น้อย ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
676 โพธิ์ศรี ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
677 หนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
678 กลางประชาสรรค์ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
679 บ้านโดด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
680 บ้านผักแว่น ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ปลาเดิด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
682 หนองกกยูง ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
683 หนองหงอก ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
684 หนองเหล็ก ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
685 หนองเหล็ก ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
686 บ้านเดื่อ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
687 บ้านผือ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
688 พระธาตุศรีโสภณ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
689 สายตะคลอง ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
690 หนองแปน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ป่ายางบอน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
692 บ้านแก่น ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
693 บ้านสามขา ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
694 บ้านเสียว ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
695 บ้านเสียว ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
696 บ้านหนองผือ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ป่าเจริญธรรม ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ป่าไผ่สามัคคี ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
699 ป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หนองผือ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
701 โซงเลง ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
702 บ้านจาน ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
703 หนองม้า ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
704 บ้านเปลือย ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
705 บ้านอีเซ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ศิลาวราราม ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
708 หนองอารีย์ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
709 อาหวดประชาสามัคคี ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
710 กันตรวจหนองสำราญ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
711 โคนแดง ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ตาเจาโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
713 หนองระเยียว ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
714 คูสี่แจ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ประอาง ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ปราสาทเยอใต้ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
718 หนองพังสามัคคี ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
719 จังกระดาน ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
720 บ้านคอก ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
721 บ้านติ้ว ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
722 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
723 บ้านโพง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
724 ไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
725 มะขาม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
726 มะขามภูมิ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
727 สวาย ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
728 พรานวนาราม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
729 ชำแระ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
730 บ้านตาจวน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
731 บ้านไทร ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
732 บ้านสะเดาน้อย ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ป่าตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
734 ปุดเนียม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
735 สำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
736 สิเรียมพุทธาราม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ฮ่องสามัคคี ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
738 พะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
739 โพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ศรีสุขสวัสดิ์ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สลักใด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
742 หนองอิไทย ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
743 บ้านศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
744 เรือทอง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
745 ป่าถ้ำสิงห์คู่ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
746 แซร์สะโบว์ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ป่าบ้านกลาง ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
748 ตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ระเบาะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
750 นาตำบล ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
751 พนมสิงหวาส ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
752 วนาสวรรค์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ป่าโคกชาติ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
754 ป่าผลาญเพชร ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
755 ไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
756 โกแดงพัฒนาราม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
757 จันทร์นคร ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
758 โพธิ์เงิน ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
760 อัมพวันธราราม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ป่าโคกแก้ว ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
762 บ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
763 บ้านทำนบ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ป่าภูดิน ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ห้วยตามอญ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
766 บ้านหนองเขียน ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
767 ป่าบ้านตามอญ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
768 โคกเจริญ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
769 โคกทะลอกพัฒนาราม ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
770 นกยูง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
771 บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
772 ป่าภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
773 โพธิ์คำ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
774 โพธิ์ทองวนาราม ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
775 จันดาทอน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
776 ตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
777 บ้านแดง ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
778 เก็บงา ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
779 บ้านทุ่ม ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ป่าสุธรรมรังษี ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
781 เมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
782 หนองแคนใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
783 โนนสูง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
784 บ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
786 หนองดุมวนาวาส ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
787 คูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
788 โนนทราย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
789 บ้านแดง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
790 บ้านเวาะ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
791 สว่างอารมณ์ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
792 สิมเก่า ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
793 ดงบัง ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
794 บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
795 หนองคู ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
796 หนองตะเคียน ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
797 เหล่ายอด ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
798 ฮ่องขาดพัฒนาราม ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
799 บ้านแดง ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
800 บ้านซำ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
801 บ้านแทง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
802 บ้านโพธิ์ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
803 บ้านโพธิ์ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
804 บ้านเวียง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
805 บ้านหลุบ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
806 หนองแคน ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
808 นาสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
809 บ้านเปือย ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
810 โพธิ์งาม ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
811 หนองแคน ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
812 หนองเทา ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
813 ขมิ้น ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
814 ทุ่ม ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
815 โนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
816 หนองม่วง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
817 หนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
818 หางว่าว ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ขามทอง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
820 น้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
821 บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
822 ประชาสามัคคี ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
823 ป่าดอนจันทร์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
824 พระธาตุสุพรรณหงส์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
825 สว่างอารมณ์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
826 สุขสวาทอารมณ์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
827 แสงอรุณ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
828 หนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
829 หนองโน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
830 หัวนา ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
831 กลางสุนทราวาส ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
832 เฉลิมกาญจนาราม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
833 โนนจาน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
834 บ้านโนนแค ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
835 พานทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
836 โพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ศรีมิ่งเมือง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
838 หนองตะมะ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
839 ป่าโนนทราย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
840 กุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
841 บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
842 บ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
843 ป่าคำบอน ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
844 โพนข่า ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
845 ดอนโสภณ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
846 บ้านกอก ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
847 ป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
848 โพนเขวา ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
849 หนองเข็ง(หนองแข็ง) ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
850 หนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
851 เหล่าแค ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
852 โพนค้อ ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
853 เจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย พระอารามหลวง
854 เลียบบูรพาราม
(เลียบบุรพาราม)
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
855 หลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต พระอารามหลวง
856 มหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย พระอารามหลวง
857 โนนแย้ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
858 โนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
859 บ้านเอก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
860 วังไฮ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
861 สร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
862 หญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
863 โนนดั่ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
864 โนนอีปัง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
865 บัวเตย ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
866 บ้านโพนงัว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
867 สำโรง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
868 หนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
869 หนองหว้า ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
870 คูเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ศรีเกษตรพัฒนาราม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
872 หนองกิโล ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
873 หนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
874 หนองสองห้อง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
875 หนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
876 ป่าศรีสำราญ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ ธรรมยุต วัดราษฎร์
877 บ้านหอย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
878 เพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
879 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
880 บ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
881 โพนแดง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
882 หนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
883 ก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
884 นิคมศิลาราม ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
885 บ้านกลาง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
886 ยางกุด ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
887 หนองหัวลิง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
888 หมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มหานิกาย วัดราษฎร์
889 กุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
890 บ้านแก้ง ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
891 ยางเครือ ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
892 เหมือดแอ่ ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
893 ค้อทอง ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
894 คอนกาม ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
895 คอนกาม ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
896 ดอนขะยอม ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
897 โนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
898 โนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
899 โนนดู่ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
900 โนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ศรีสว่าง ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
902 หนองนางหลง ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
903 หนองหอย ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
904 จอมพระ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
905 ธาตุบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
906 โนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
907 บ้านเขือง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
908 บ้านจอม ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
909 เขวาน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
910 ยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
912 ดินดำ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
913 ผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ป่าดินดำ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
916 ป่าลิ้นฟ้าพัฒนาราม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
917 จิกสังข์ทอง ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
918 โจดนาลือ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
919 บ้านเชือก ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
920 มะฟัก ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
921 สะคาม ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
922 สะแบงตาก ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
923 ดงแดง ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
924 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
925 หนองบ่อ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
926 หลักด่าน ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
927 ป่าหนองซำไฮ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล ธรรมยุต วัดราษฎร์
928 กระเดา(บ้านกระเดา) ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
929 ดอนขี้มอด ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ดอนม่วง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
931 แตงแซง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
932 บ้านกอย ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
933 บ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
934 บ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
935 สุขเกษม ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
936 บัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
937 บ้านกอก ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
938 บ้านหนองกก ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
939 บ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
940 โพธิ์ศรีหนองกก ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
941 ศรีสุมังบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
942 แสนสุขโนนตุ่น ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
943 หัวขัว ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
944 อีหนา ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
945 คูสระ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
946 บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
947 บ้านเมี่ยง ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ป่าไผ่สามัคคีธรรม ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
949 หนองดุม ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
950 หนองยาง ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
951 ป่าหนองสาลี ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล ธรรมยุต วัดราษฎร์
952 กลาง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
953 กัลยาโฆสิตาราม ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
954 ใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
955 เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
956 ป่าเวียงคำ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล ธรรมยุต วัดราษฎร์
957 ดวนน้อย ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
958 บ้านแสง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
959 เมืองแคนน้อย ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
960 เมืองแคนใหญ่ ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
961 ยางใหญ่ ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
962 หนองปลาดุก ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
963 ท่าสว่างอารมณ์ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
964 โนนศิลป์ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
965 บ้านโก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
966 บ้านโง้ง ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
967 บึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
968 ส้มป่อยน้อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
969 ส้มป่อยใหญ่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
970 บ้านด่าน ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
971 สร้างแก้ว ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
972 สร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
973 หนองศาลา ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
974 หนองสรวง ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
975 ดอนงูเหลือม ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
976 บ้านตัง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
977 บ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ปลาขาว ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
979 เพียมาตร ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
980 มะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
981 หนองแค ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
982 เหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
983 คอนไม้งาม ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
984 น้ำอ้อมน้อย ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
985 บ้านหว้าน ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
986 หัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
987 เห็ดผึ่งหนองก่าม ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
988 โกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
989 โต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
990 นาแปะ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
991 บ้านขาม ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
992 บ้านเปือย ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
993 โพธิพัฒนาราม ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
994 ฮ่องข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
995 ป่าบ้านบาก ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล ธรรมยุต วัดราษฎร์
996 พระธาตุกู่แก้ว ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
997 แสนแก้ว ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
998 หนองโง้ง ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
999 หนองปะอุง ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 หนองหมี ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 ดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 นิวาสสุวรรณราม ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 ศิริโภคาราม ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 หนองนาโพธิ์ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 เจ้าทุ่ง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 ทางสาย ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 โนนสำโรง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 บ้านน้ำท่วม ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 บ้านเฟือยพุ่ม ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 ป่าดู่ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 ป่าใต้พัฒนา ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 สว่างศิริสำราญ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 หนองหมากแซว ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 ดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1016 บ้านหนองคู ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 บ้านหนองอีโต่ง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 หนองกันจอ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 หนองโตน ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 นิคมซอย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 นิคมห้วยคล้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1022 บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 หนองแคน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 หนองแคน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 หนองไผ่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 กะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 ขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1028 บวกแต้สุทธาราม ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 บ้านนากกเขียบ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 บ้านบุสูง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 บ้านหัววัว ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 โพธิ์สว่าง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 ศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 หนองแคน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1035 ป่าแดง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 ป่าทวีธรรม ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 โพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 ราษฏร์ทรงธรรม ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 หนองคู ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 เห็นอ้ม ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 บ้านทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 บ้านสมัด ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 ป่าพรหมนิมิต ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 วารีศิลาราม ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 หนองพะตา ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 ป่าหนองไผ่ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1047 กบิลนิมิตร ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 หนองทุ่ม ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 หนองสังข์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 โนนสะอาด ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 บ้านไฮ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 จันทาราม ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 บ้านตระกวน ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 โพธิ์พระองค์ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 ศรีรัตนาราม ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 เกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 บ้านตาแบน ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1059 ศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 ศรีตระกาจ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 สำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 หนองแคน ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 หนองบัว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1064 ตาเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 โนนแก ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 โนนงาม ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 โนนหนองบัว ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 หนองรุง ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 อุภัยคาม ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 บ้านตาไทย ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1071 ตายู ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 บ้านขนาด ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 สระเยาว์ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 สลับ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 หนองบัวทอง ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 หนองบัวใหญ่ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 จีเนียว ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 ทุ่งสว่าง ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 บ้านจอก ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 บ้านปละ ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 ไผ่งามสามัคคี ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 สะพุง ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 กระหวัน ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 จานบัว ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 โนนแสนคำ ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 เสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 หนองกระแซง ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 หนองปิงโปง ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 บ้านกุง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1090 บ้านเกิ้ง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 บ้านซ่ง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 บ้านแต้ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 ป่านาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 มะหลี่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 เมืองเก่า ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 สงยาง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 ป่าศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
1098 แคนใหญ่ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 โจดนาห่อม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 ดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 บ้านเดื่อ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1102 บ้านโพธิ์ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1103 ศรีมงคล(ศรีมงคลบ้านคลีกลิ้ง) ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 บ้านชาดโง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 โพธาราม ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 สันติสุขธรรมาราม ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 ทับส่วย ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 บ้านดงเค็ง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 หนองจอก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1110 หนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1111 หนองพอก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 ป่าศรีบัวทอง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
1113 อีเซ ม.5 อำเภอศิลาลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 กล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 ขามใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 บุยาว ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1117 พอกนาดี ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 ไพรพะยอม ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 ไฮใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1120 จานแสนไชย ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 นานวน ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1122 บ้านผือ ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1123 พะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1124 หนองแคน ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1125 ป่าพงสิม ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1126 บ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1127 ปะโด๊ะ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1128 หว้าระหุ่ง ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1129 ขะยูง ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1130 บ้านหนองฮะ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1131 ป่าหนองอาคูณ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1132 กระสังข์ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1133 นาทุ่ง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1134 บ้านชาติ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 บ้านหาด ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 ผักไหมใหญ่ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 ไพรพะเนาว์ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1138 ป่านาทุ่งเหนือ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1139 ป่าผักไหมน้อย ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1140 ชัยสว่าง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 บ้านโทะ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 บ้านอ้อ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 เมืองน้อย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 เมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 หนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 ห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 ปราสาท ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 ศรีห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 สร้างเรือ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 หนองสิมน้อย ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
1151 ประชารังสรรค์ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1152 หนองสิมใหญ่ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1153 กงพาน ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 ขนวน ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 ธาตุน้อย ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1156 โพธิ์ศรีก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1157 ศรีแก้ว ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 หนองเหล็ก ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 อ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 สระภู ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1161 สร้างเรือ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1162 หนองเต่า ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1163 ประชานิมิต ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1164 กระเบา ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 ขะยูง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 เทพปราสาท ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 บ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1168 บ้านเนียม ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 โพนเมือง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1170 หนองแคน ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1171 หนองยาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 โนนกลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1173 บ้านแข้ ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 บ้านโนน ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 บ้านโนนเปือย ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 เวฬุวัน ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 อะลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 จำปาโนนสูง ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ทองเทพ ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1180 โนนสาย ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 บ้านโนน ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 บ้านเหงียง ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1183 โพนทอง ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 สุทธิเทพวราราม ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 หนองใหญ่ศิลาราม ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 ป่าเทพนิมิต ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1187 บ้านยาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1188 ป่าหนองหวาย ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 โพธิ์ศรีโคกจาน ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 แสนคูณ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 ศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1192 โคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 โนนน้อย ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 บ้านกระจ๊ะ ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1195 บ้านแสง ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1196 บ้านเหงี่ยง ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1197 นานวน ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1198 เกษมสุข ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 ทุ่งสว่าง ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 ยางน้อย ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 หนองลุง ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 หนองเหล็ก ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 บ้านแต้ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 บ้านม่วง ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 ม่วง ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 หนองหยอด ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1207 ทุ่งไชย(ชัยมงคล) ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1208 บ้านเขวา ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1209 บ้านโคก ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1210 หนองแต้ ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1211 ซุงงู ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 บ้านกอก ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 บ้านดู่ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1214 บ้านปะหละ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 บ้านฝาง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 บ้านพลับ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 บ้านห่อง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1218 ปะอาว ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1219 โนนใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 บ้านดง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 บ้านโต๊ะ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 บ้านบอน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 บ้านสมอ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 โพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 สะเดา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 ขี้เหล็ก ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 ไตรมาศ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 บ้านค้อ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 บ้านชำ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1230 บ้านนกเจ่า ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1231 บ้านโนน ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1232 บ้านผือมอญ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 บ้านเพ็ก ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 รังแร้ง ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 ธรรมมะประชาสันติ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 ธรรมะประชาสันติ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 บ้านค้อ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 สระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1239 สุเทพนิมิต ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1240 หนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1241 บ้านตลาด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1242 ป่าบ้านแก ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1243 ยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 ศรีอุทุมพร ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 ส้มป่อยน้อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 สวนฝ้าย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 สำโรงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 เจริญธรรม ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 เจียงวงษ์ ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 พงพรต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 สำโรงน้อย ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1252 หนองบัว ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1254 หนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1255 ป่าพุทธนิมิต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1256 นาโนน ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1257 โนนเค็ง ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 บ้านก่อหนองหว้า ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1259 บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1260 หนองดีปลี ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1261 บ้านกอก ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1262 บ้านหอย ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 สำโรงน้อย ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 หนองหว้า ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 หัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1266 ค้อยางหล่อ ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1267 บ้านกุง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1268 ป่าบ้านกลาง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1269 โคกกลาง ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 โนนดู่ ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1271 โนนเปือย ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1272 โนนยาง ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 บ้านโคกกลางน้อย ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 บ้านจิก ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 บ้านโนนสูง ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1276 โพธิ์ศรีสุธาราม ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 สร้างแก้ว ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1278 หนองเหล็ก ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1279 อี่หล่ำ ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1,279 มหานิกาย 1173
ธรรมยุต 106
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1276
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ