การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๕ มีนาคม ๒๕
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๖ มีนาคม ๒๕
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๕ มีนาคม ๒๕
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๕ มีนาคม ๒๕
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๗)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๗)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗
โปรดเลือกรายการ