การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๒๗ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๒๕๗๓
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๗๓)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๗๓
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๗๓
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๗๓
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๗๓
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๗๓)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๗๓
โปรดเลือกรายการ