ประโยค ป.ธ.๙
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค เมฆเขียว ๔๘ ๒๘ ต.๖ ๐๘ ๖๘๒๑ ๗๗๑๔
พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา ๔๒ ๑๗ ต.๑๕ ๐๘ ๑๒๕๒ ๖๘๓๕
ประโยค ป.ธ.๘
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหากิตติศักดิ์ านวโร ไมตรีจิต ๕๐ ๓๐ ต.๒๗ ๐๘ ๙๖๗๑ ๕๙๒๘
พระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม ศุภมณี ๔๘ ๒๘ ต.๔ ๐๘ ๗๙๘๖ ๖๓๒๙
พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน แก้วทองดี ๔๕ ๑๖ น.๒๓ ๐๘ ๖๖๗๙ ๖๑๕๕
พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโ แก้วคำ ๓๖ ๑๕ น.๑๖ -
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว แข้มแสง ๓๑ ๑๐ ก.๑๓ ๐๘ ๗๙๒๖ ๘๖๗๘
พระมหาสุริยา ปญฺาวชิโร ดาทอง ๒๗ น.๒๓ ๐๘ ๖๕๕๐ ๘๒๔๕
พระมหาอาณัติ ณฏฺิโก ผลกอง ๒๖ น.๑ -
พระมหานิวัติ สุเมโธ มีรอด ๒๗ ก.๑๒ ๐๘ ๖๔๑๕ ๘๒๓๓
พระมหาคำหลู่ - คำแดง ๒๖ น.๑๕ -
ประโยค ป.ธ.๗
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์ ปภาโต ชิโนวรรณ ๓๖ น.๑๖ ๐๘ ๐๕๕๐ ๕๑๑๕
พระมหาศุภวัฒน์ านวุฑฺโฒ บุญทอง ๒๗ น.๒ ๐๘ ๙๕๒๙ ๗๔๐๔
พระมหานภา วชิรเมธี แซ่กั๊ว ๒๕ ก.๑๙ ๐๘ ๔๔๓๕ ๗๓๓๕
พระมหามังกร สิทฺธิเมธี บัวทอง ๒๔ ก.๒๘ ๐๘ ๔๘๗๙ ๙๓๑๒
สามเณรปานจิ่ง - คำสอน ๑๙ - ต.๒๔ -
ประโยค ป.ธ.๖
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหายุทธพงษ์ กิตฺติธโร ชื่นชม ๓๗ ๑๓ น.๑ ๐๘ ๕๒๐๕ ๒๐๔๕
พระมหาชูชัย ปนาโท อารยจินดา ๔๐ ๑๓ น.๑๗ ๐๘ ๖๘๔๑ ๔๗๐๑
พระมหาเฉลิมศักดิ์ ิตธมฺโม พันธุ์ ๓๔ ๑๐ น.๑๕ ๐๘ ๓๙๑๓ ๘๔๓๕
พระมหาอุดมศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม สุขสบาย ๓๔ น.๑๖ ๐๘ ๗๖๐๕ ๑๔๑๕
พระมหาลิขิต สิริมงฺคโล อินศรี ๒๒ ต.๒๕ ๐๘ ๗๑๒๓ ๓๐๕๔
พระมหานครินทร์ โสภณปญฺโ รุ่งมโน ๒๑ ก.๓๓ ๐๘ ๑๓๔๓ ๓๑๐๘
สามเณรบุญเลิศ - ภูเหม็น ๑๙ - ก.๑๓ ๐๘ ๔๔๖๒ ๗๓๖๘
ประโยค ป.ธ.๕
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหาเจษฎา อธิปุญฺโ พรหมประสิทธิ์ ๒๘ น.๑ -
สามเณรบุญยอด - นนท์ทอง ๒๑ - น.๑๕ ๐๘ ๙๒๗๐ ๙๕๐๖
สามเณรณัฐพงษ์ - สมปันวัง ๒๑ - - -
ประโยค ป.ธ.๔
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระมหาศุภมิตร โชติธมฺโม ทุสาวุธ ๓๓ น.๑๖ ๐๘ ๕๐๓๗ ๒๔๒๗
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ปัญญาธีรนันท์ ๖๖ ก.๓๒ ๐๘ ๔๙๓๐ ๗๑๔๗
สามเณรณรงค์ - ศรีพันลม ๒๐ - น.๑ -
สามเณรศิริศักดิ์ - ขวัญวิชิตไพร ๑๗ - น.๒ ๐๘ ๐๘๔๕ ๕๓๓๔
ประโยค ป.ธ.๓
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระปัญญา ธนปญฺโ บัวทอง ๕๖ ๒๗ ต.๒๗ ๐๘ ๒๕๖๓ ๐๘๐๖
พระศุภกร รวิวํโส อัมรนันทน์ ๕๕ น.๒๓ ๐๘ ๙๑๑๖ ๓๓๔๓
พระนโรดม สุทฺธจิตฺโต จุลกะรัตน์ ๓๒ ต.๓๐ -
พระพัชรพงษ์ กิตฺติภทฺโท ธรรมชาติ ๓๐ น.๑ ๐๘ ๑๐๘๖ ๔๐๑๒
พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน เหมือยรินทร์ ๒๓ ต.๑ ๐๘ ๐๐๗๗ ๒๑๘๐
พระอาคม อาสโภ สอนศิริ ๒๖ น.๑๙ ๐๘ ๘๔๕๓ ๒๖๗๓
พระจักรพันธ์ ภูริปญฺโ จันทร์สว่าง ๒๒ ต.๑ ๐๘ ๑๑๖๒ ๙๗๐๔
สามเณรกิตติ - เมฆโปธิ ๑๙ - ต.๑ ๐๘ ๘๔๑๐ ๔๕๘๐
สามเณรณัฐวุฒิ - เพ็งพา ๑๗ - ก.๒๙ ๐๘ ๘๑๒๘ ๓๔๗๙
๑๐ สามเณรวีระพงษ์ - ลาลุน ๑๖ - ก.๒๙ ๐๙ ๐๖๒๑ ๘๙๙๗
๑๑ สามเณรศุภณัฐ - ทองเทพ ๑๕ - ก.๑๓ ๐๘ ๓๑๓๖ ๖๒๙๔
ประโยค ๑-๒
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระสินธร ธมฺมรโส วิวิธเกยูรวงศ์ ๔๙ น.๒๓ ๐๘ ๖๕๑๖ ๓๖๑๕
พระวรเวช ปิยวณฺโณ แป๊ะวัฒนา ๒๖ น.๑ ๐๘ ๗๐๔๓ ๒๘๘๑
พระวิชัย วิชโย บุญรอด ๒๕ น.๑ ๐๘ ๗๐๕๒ ๕๘๙๔
พระนิรุตจ์ านุตฺตโร สุขประเสริฐ ๒๓ น.๔ ๐๘ ๔๖๒๐ ๕๘๑๔
สามเณรคงพัฒน์ - ใจหมั้น ๒๒ - ต.๑ -
สามเณรชัยพร - เชิดชู ๑๙ - ต.๖ ๐๘ ๗๘๓๓ ๔๐๗๒
สามเณรธรรมวุฒิ - แซ่เฮ่อ ๑๙ - ต.๓๐ -
สามเณรเอกอานนท์ - สุขสบาย ๑๗ - น.๑ ๐๘ ๒๖๔๔ ๑๔๙๓
สามเณรกังวาล - ตาละก๋า ๑๖ - ก.๒๐ -
๑๐ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ - ตุ่นคำน้อย ๑๕ - ก.๒๐ -
๑๑ สามเณรนิพิฐพนษ์ - ตุ่นคำน้อย ๑๕ - ก.๓๘ ๐๘ ๑๓๑๑ ๙๖๐๒
ประโยค บาลีไวยากรณ์
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระณัทจพงศ์ กิตฺติปาโล มนุญากร ๓๗ ต.๑ ๐๘ ๖๖๘๖ ๐๒๓๒
พระสิริวิชญ์ วชิราโณ เลิศนุกูลไพศาล ๒๕ น.๑ ๐๘ ๕๒๓๗ ๔๗๕๔
พระธีระ อภินนฺโท งามเพ็ง ๒๙ - ต.๑ ๐๙ ๐๔๘๗ ๖๖๙๖
สามเณรสุรเดช - บุญเรือง ๒๑ - ต.๑ -
สามเณรสุกิจ - หยวกเดช ๑๘ - ก.๓๒ ๐๙ ๐๖๙๔ ๖๕๙๑
สามเณรวีระพงษ์ - ลาลุน ๑๖ - ก.๒๙ ๐๙ ๐๖๒๑ ๘๙๙๗
สามเณรศุภวิชญ์ - สินเอี่ยม ๑๓ - น.๑ -
ประโยค นักธรรมชั้นเอก
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระพัชรพงษ์ กิตฺติภทฺโท ธรรมชาติ ๓๐ น.๑ ๐๘ ๑๐๘๖ ๔๐๑๒
สามเณรชัยพร - เชิดชู ๒๐ - ต.๖ ๐๘ ๗๘๓๓ ๔๐๗๒
สามเณรสุรเดช - บุญเรือง ๒๐ - ต.๑ -
สามเณรศักดิ์ดา - แก้วสม ๑๙ - ต.๑ -
สามเณรศิริศักดิ์ - ขวัญวิชิตไพร ๑๗ - น.๒ ๐๘ ๐๘๔๕ ๕๓๓๔
สามเณรวีระพงษ์ - ลาลุน ๑๖ - ก.๒๙ ๐๙ ๐๖๒๑ ๘๙๙๗
สามเณรศุภณัฐ - ทองเทพ ๑๕ - ก.๑๓ ๐๘ ๓๑๓๖ ๖๒๙๔
สามเณรณัฐวุฒิ - สุวรรณ์ ๑๕ - น.๑๘ ๐๘ ๐๐๕๑ ๘๗๓๑
ประโยค นักธรรมชั้นโท
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระศตวรรษ อุทโย เติมโชค ๒๕ น.๑ ๐๘ ๖๘๑๔ ๙๕๗๓
พระนิรุตจ์ านุตฺตโร สุขประเสริฐ ๒๓ น.๔ ๐๘ ๔๖๒๐ ๕๘๑๔
พระณัทจพงศ์ กิตฺติปาโล มนุญากร ๓๗ ต.๑ ๐๘ ๖๖๘๖ ๐๒๓๒
พระสิริวิชญ์ วชิราโณ เลิศนุกูลไพศาล ๒๕ - น.๑ ๐๘ ๕๒๓๗ ๔๗๕๔
สามเณรอนุชา - บุบผาสุข ๑๗ - ก.๑๒ ๐๘ ๐๙๓๔ ๒๒๗๓
สามเณรเอกอานนท์ - สุขสบาย ๑๗ - น.๑ ๐๘ ๒๖๔๔ ๑๔๙๓
สามเณรชนะชัย - จันทร์ดิษฐ์ ๑๖ - ก.๓๒ -
สามเณรธนากร - จันทร์ธิยะ ๑๕ - น.๑๘ -
ประโยค นักธรรมชั้นตรี
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
พระธีระ อภินนฺโท งามเพ็ง ๒๙ - ต.๑ ๐๙ ๐๔๒๗ ๖๖๙๖
สามเณรชนานันท - วาทหงษ์ ๑๔ - น.๑๙ ๐๘ ๘๑๗๖ ๔๕๓๖
สามเณรจิรายุทธ - จันทร์ธิยะ ๑๔ - น.๑๘ ๐๘ ๗๑๘๘ ๐๐๔๐
สามเณรศุภวิชญ์ - สินเอี่ยม ๑๓ - น.๑ -
สามเณรอนุพงษ์ - สุขจิตร ๑๓ - ต.๑ ๐๘ ๘๘๔๕ ๕๕๘๑
สามเณรสุเทพ - อ่อนทา ๑๒ - ต.๑ ๐๘ ๐๐๐๔ ๑๗๐๘
สามเณรวัฒนากร - สมเช้า ๑๒ - ต.๑ ๐๘ ๕๙๖๒ ๕๕๖๑
สามเณรวรายุทธ - โคตศิริ ๑๒ - ต.๑ ๐๙ ๕๔๑๘ ๐๘๙

 

จำนวนนักเรียนแผนกพระปริยัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โปรดเลือกรายการ