ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระนริศ รตโน เมฆอรุณ 27 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 84 ป.1-2 2548
2. สามเณรเอกชัย - พลเดช 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 85 ป.1-2 2548
3. สามเณรแพน - บุญทีไธสง 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 86 ป.1-2 2548
4. สามเณรศุภฤกษ์ - พิศาลธุรกิจ 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 87 ป.1-2 2548
5. สามเณรอาทิตย์ - แซ่เล้า 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1569 ป.1-2 2548
6. พระสุภณ สติสมฺปนฺโน แก้วทองดี 36 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 61 ป.ธ.3 2548
7. สามเณรอโณทัย - พิมูลชาติ 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 948 ป.ธ.3 2548
8. พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ แก้วคำ 27 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 54 ป.ธ.4 2548
9. สามเณรธีรยุทธ - จันทนะ 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.ธ.4 2548
10. พระมหาจิรสิน จนฺทสาโร สุภัทรากร 36 14 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 67 ป.ธ.5 2548
11. พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา 33 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 68 ป.ธ.5 2548
12. พระมหาสยาม สุวณฺณโชตโย เชื้อทอง 22 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 69 ป.ธ.5 2548
13. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว แข้มแสง 22 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 70 ป.ธ.5 2548
14. พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธุ์ 33 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 62 ป.ธ.6 2548
15. พระมหาวิศิษฐ์ ปญฺญาธโร ปานจันทร์ 27 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 63 ป.ธ.6 2548
16. พระมหาวิจารณ์ สิริภูสิโต ถิ่นหนองแวง 24 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 64 ป.ธ.6 2548
17. สามเณรนิวัติ - มีรอด 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 65 ป.ธ.6 2548
18. สามเณรอนนท์ - สิงห์เล็ก 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 66 ป.ธ.6 2548
19. พระมหาสุชาติ สุเขสิโน หล่อนิล 34 13 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 37 ป.ธ.7 2548
20. สามเณรธีระวุฒิ - ภูแดนแก่ง 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 17 ป.ธ.9 2548

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๘
โปรดเลือกรายการ