การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓
โปรดเลือกรายการ