ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระอาคม  อาสโภ  สอนศิริ  25 2 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  92 ป.1-2  2556
2. พระสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน  ปัญญาธีรนันท์  65 5 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  558 ป.ธ.3  2556
3. พระมหาเจษฎา อธิปุญฺโญ พรหมประสิทธิ์ 28 8 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  442 ป.ธ.4  2556
4. พระมหาอุดมศักดิ์  รกฺขิตธมฺโม  สุขสบาย  34 8 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  18 ป.ธ.5  2556
5. สามเณรบุญเลิศ - ภูเหม็น 19 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  160 ป.ธ.5  2556
6. พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์  ปภาโต  ชิโนวรรณ  35 7 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  22 ป.ธ.6  2556
7. สามเณรปานจิ่ง  - คำสอน  19 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  23 ป.ธ.6  2556
8. พระมหาสุริยา  ปญฺญาวชิโร  ดาทอง  26 6 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  26 ป.ธ.7  2556
9. พระมหาเพชร  เตชพโล  สุกันทา  41 17 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  7 ป.ธ.8  2556
10. พระมหาอดิศักดิ์  อุปวฑฺฒโน  มีแก้ว  39 16 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  18 ป.ธ.9  2556
11. พระมหาดวง  โชติญาโณ  แสงวิโรจน์  41 14 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  19 ป.ธ.9  2556

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๖
โปรดเลือกรายการ