ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระศุภกร  รวิวํโส  อัมรนันทน์  53 5 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  85 ป.1-2  2555
2. สามเณรวิชาญ  - อรุณปิติชัย  17 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  2081 ป.1-2  2555
3. สามเณรณรงค์  - ศรีพันลม  19 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  692 ป.ธ.3  2555
4. สามเณรบุญเลิศ  - ภูเหม็น  17 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  24 ป.ธ.4  2555
5. พระมหายุทธพงษ์  กิตฺติธโร  ชื่นชม  36 13 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  19 ป.ธ.5  2555
6. พระมหาชูชัย  ปนาโท  อารยจินดา  39 13 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  194 ป.ธ.5  2555
7. พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์  ปภาโต  ชิโนวรรณ  34 6 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  20 ป.ธ.5  2555
8. พระมหานพรัตน์  อภิชฺชโว  แย้มแสง  29 8 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  16 ป.ธ.7  2555
9. พระมหาชัยฤทธิ์  อิทฺธิญาโน  ประภากร  66 7 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  17 ป.ธ.7  2555
10. พระมหาวีระยุทธ  จิตฺตานุปสฺสี  ขันสิงห์  26 5 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  16 ป.ธ.9  2555

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๕
โปรดเลือกรายการ