ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรสมศักดิ์ - ทองประสาท 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.1-2 2541
2. สามเณรเมธีวัฒน์ - มาลาย 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 37 ป.ธ.3 2541
3. สามเณรวิศิษฐ์ - ปานจันทร์ 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 38 ป.ธ.3 2541
4. สามเณรประยูร - ศิริคุณ 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 44 ป.ธ.4 2541
5. สามเณรสกุล - ต้ายไธสง 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 45 ป.ธ.4 2541
6. สามเณรอุดม - แก้วชูซอง 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 46 ป.ธ.4 2541
7. พระมหาสมบุญ ถาวโร พันธ์สุข 29 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 40 ป.ธ.5 2541
8. พระมหากิจจา กตกิจฺโจ ควรประกอบกิจ 28 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 41 ป.ธ.5 2541
9. พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 29 6 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 42 ป.ธ.5 2541
10. พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท พรหมกล่อม 35 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 13 ป.ธ.6 2541
11. สามเณรอุดม - จันทิมา 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 14 ป.ธ.6 2541
12. พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค เมฆเขียว 33 13 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 35 ป.ธ.7 2541
13. พระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม ศุภมณี 33 13 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 36 ป.ธ.7 2541
14. พระมหาชาญชาติ ชาติวุฑฺโฒ ถนอมตน 23 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 37 ป.ธ.7 2541
15. สามเณรนพดล - พลเยี่ยม 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 13 ป.ธ.8 2541

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๑
โปรดเลือกรายการ