ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรลาชัญ - มีสุข 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 87 ป.1-2 2545
2. สามเณรวิจารณ์ - ถิ่นหนองแวง 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 73 ป.ธ.3 2545
3. สามเณรศรีธน - หงษ์ฟ้า 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 74 ป.ธ.3 2545
4. สามเณรนิวัติ - มีรอด 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 75 ป.ธ.3 2545
5. สามเณรกิตติพงษ์ - อุตมูล 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 76 ป.ธ.3 2545
6. สามเณรมิตร - พิลา 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 41 ป.ธ.4 2545
7. สามเณรสมโภช - บานแย้ม 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 42 ป.ธ.4 2545
8. พระมหาจารึก ปภาโส อินทร์แก้ว 26 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 54 ป.ธ.5 2545
9. พระมหาทสันติ มหาลาโภ วรรณโภสพ 26 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.ธ.5 2545
10. พระมหาวิศิษฐ์ ปญฺญาธโร ปานจันทร์ 24 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 56 ป.ธ.5 2545
11. พระมหาวิจารณ์ จนฺทวํโส จันทร์สันต์ 39 12 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 49 ป.ธ.6 2545
12. พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 32 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 14 ป.ธ.8 2545
13. พระมหาเดชะ ติสรโณ ผลชูศรี 45 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 15 ป.ธ.8 2545

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๕
โปรดเลือกรายการ