การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๒๙-๑ มี.ค.-เมย. ๒๕๖๒
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒
โปรดเลือกรายการ