ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อำเภอ จังหวัด สม ชั้น เลขที่นักธรรม วัด สนร./คณะจว. เลขที่บาลี วัด สนร./คณะจว. สมัครสอบชั้น
พระปัญญา ธนปญฺโญ บัวทอง ๕๖ ๒๗ พระเชตุพน พระนคร กรุงเทพ - - น.ธ.เอก รบ ๘๒/๒๕๓๒ โชติทายการาม ราชบุรี ป.๑-๒ รบ ๒๘๗๐/๒๕๓๕ โชติทายการาม ราชบุรี ประโยค ป.ธ.๓

 รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ บาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕
โปรดเลือกรายการ