ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1 สามเณรบุญเลิศ ภูเหม็น 21 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 21 ป.ธ.7 2558
2 พระมหาอุดมศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม สุขสบาย 34 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 25 ป.ธ.6 2558
3 สามเณรมุ่งดา รักษาวนาเขต 20 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 17 ป.ธ.5 2558
4 พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ทองแย้ม 48 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 35 ป.ธ.4 2558
5 พระมหาจีรชัย จิรชโย ละมลเทียร 25 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 36 ป.ธ.4 2558
6 พระมหาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน เหมือยรินทร์ 23 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน x ป.ธ.4 2558
7 สามเณรพิชญุตม์ สินเอี่ยม 13 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน x ป.1-2 2558
                     

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๘
โปรดเลือกรายการ