ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรพีรพงษ์  - สอนสำเริง  17 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  60 ป.1-2  2554
2. พระศุภมิตร  โชติธมฺโม  ทุสาวุธ  30 6 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  36 ป.ธ.3  2554
3. สามเณรบุญเลิศ  - ภูเหม็น  16 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  37 ป.ธ.3  2554
4. พระเชวง  จรณธมฺโม  กันทะสมบัติ  35 3 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  773 ป.ธ.3  2554
5. พระมหาศรีธงชัย  อกิญฺจโน  แสงคำ  31 8 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  171 ป.ธ.5  2554
6. สามเณรลิขิต  - อินศรี  20 - พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  172 ป.ธ.5  2554
7. พระมหาสุภณ  สติสมฺปนฺโน  แก้วทองดี  43 14 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  20 ป.ธ.7  2554
8. พระมหาดวง  โชติญาโณ  แสงวิโรจน์  40 13 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  14 ป.ธ.8  2554
9. พระมหาวีระยุทธ  จิตฺตานุปสฺสี  ขันสิงห์  25 4 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  15 ป.ธ.8  2554

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๔
โปรดเลือกรายการ