เปรียญธรรม 9 ประโยค (ชื่อย่อ ป.ธ.9)
เป็นระดับชั้นสูงสุด ของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย
ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าระดับปริญญาตรี
คณะสงฆ์เคยมีการขอให้ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ชั้นนี้ให้เทียบเท่าระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง
แต่เปรียญธรรม 9 ประโยค ก็ยังคงเป็นที่นับถือกันโดยพฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทย
ว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็น "ปริญญาเอก" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับคฤหัสถ์ผู้ไล่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของฝ่ายฆราวาสพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้ว จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ
จัดเจ้าพนักงานขับรถหลวง ส่งถึงยังอาราม ส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี
จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โปรดให้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
โดยได้รับพระราชทานเครื่องอัฏฐบริขาร ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศล
บรรพชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี หรือเรียกว่าทรงรับเป็น นาคหลวงนั่นเอง
(นาคหลวงสายเปรียญธรรม)

พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทานพัดยศเปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ 9 ประโยค" มีศักดิ์และสิทธิ์ เทียบเท่าผู้สอบได้ปริญญาตรี ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง 2 แห่ง
ตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรด้วยพระองค์เอง ณ พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงตั้งเปรียญ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ก่อนวันวิสาขบูชา ๑ วัน
(พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา) เป็นประจำทุกปี

พระเปรียญธรรม 9 ประโยค มีสมณศักดิ์อันดับในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี
เหนือกว่า พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จล.ชท.)

ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นพัดหน้านาง ประโยค ป.ธ. 9
พื้นสักหลาดสีเหลืองด้ามสีขาว ปักดิ้นเลื่อมตรงกลางว่าง ไม่มีเลข

 

สถิติผู้สอบ ป.ธ.๙ ได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดเลือกรายการ