ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระยุทธพงษ์  กิตฺติธโร  ชื่นชม  31 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 42 ป.1-2  2550
2. พระขวัญชัย  สุภาจาโร  สินนุภูมิ  26 6 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 43 ป.1-2  2550
3. สามเณรสดายุ  - มิตรสงเคราะห์  15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 44 ป.1-2  2550
4. สามเณรธงชัย  - จุมพรม  16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1206 ป.1-2  2550
5. สามเณรยศดนัย  - ลุจิตร  17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 27 ป.ธ.3  2550
6. สามเณรเอกชัย  - พลเดช  18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 571 ป.ธ.3  2550
7. พระมหาพีระยุทธ  เขมจารี  เย็นทรวง  25 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 28 ป.ธ.4  2550
8. สามเณรนภา  - แซ่กั๊ว  19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 29 ป.ธ.4  2550
9. สามเณรมังกร  - บัวทอง  18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 30 ป.ธ.4  2550
10. พระมหาจิรสิน  จนฺทสาโร  สุภัทรากร  38 16 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.ธ.6  2550
11. พระมหาสมหวัง  ฐิตสํวโร  บุญสา  34 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 56 ป.ธ.6  2550
12. พระมหาประกอบ  อินฺทปญฺโญ  แก้วคำ  29 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 57 ป.ธ.6  2550
13. พระมหาโชคชัย  อาภากโร  โค้คำหล้า  22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 58 ป.ธ.6  2550
14. สามเณรอาณัติ  - ผลกอง  19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 59 ป.ธ.6  2550
15. สามเณรธีรยุทธ  - จันทนะ  19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 60 ป.ธ.6  2550
16. สามเณรชาญวิทย์  - สว่างเนตร  18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 61 ป.ธ.6  2550
17. พระมหาเพชร  เตชพโล  สุกันทา  35 11 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 31 ป.ธ.7  2550
18. พระมหามงคลวัฒนา  อคฺคปญฺโญ  บุญเยี่ยม  20 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 32 ป.ธ.7  2550
19. สามเณรนิวัติ  - มีรอด  20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 33 ป.ธ.7  2550
20. พระมหาสุชาติ  สุเขสิโน  หล่อนิล  36 14 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 22 ป.ธ.8  2550
21. พระมหาสิน  เอกคฺคจิตฺโต  ผิดพันธุ์  35 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 23 ป.ธ.8  2550
22. สามเณรอนนท์  - สิงห์เล็ก  20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 24 ป.ธ.8  2550

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๐
โปรดเลือกรายการ