ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรกฤษฎา - บุญยะรัง 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 52 ป.1-2 2549
2. สามเณรบัญญัติ - อุไชย 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 53 ป.1-2 2549
3. สามเณรปฐมพร - เทียมทองใบ 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 54 ป.1-2 2549
4. สามเณรพัชตกร - พรบุญ 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.1-2 2549
5. พระเฉลิมศักดิ์ ฐิตธมฺโม พันธ์ 27 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1615 ป.1-2 2549
6. สามเณรยศดนัย - ลุจิตร 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1616 ป.1-2 2549
7. สามเณรจักรกฤษณ์ - พลศรีดา 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1617 ป.1-2 2549
8. สามเณรวีรวุฒิ - เหล็กสี 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1618 ป.1-2 2549
9. สามเณรศักดิ์ดา - ยนต์ชัย 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1619 ป.1-2 2549
10. สามเณรกัมพล - เตียนคำ 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 60 ป.ธ.3 2549
11. สามเณรมังกร - บัวทอง 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 61 ป.ธ.3 2549
12. สามเณรศุภฤกษ์ - พิศาลธุรกิจ 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 62 ป.ธ.3 2549
13. สามเณรกมล - แสงศรี 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 771 ป.ธ.3 2549
14. สามเณรสมชาย - วีรเสนีย์ 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 772 ป.ธ.3 2549
15. สามเณรนภา - แซ่กั๊ว 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 773 ป.ธ.3 2549
16. สามเณรแพน - บุญทีไธสง 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 774 ป.ธ.3 2549
17. พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน แก้วทองดี 38 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 619 ป.ธ.4 2549
18. พระมหาราชัญ ติกฺขวีโร มีสุข 24 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 620 ป.ธ.4 2549
19. สามเณรอาณัติ - ผลกอง 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 369 ป.ธ.5 2549
20. พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ แก้วคำ 28 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 49 ป.ธ.5 2549
21. สามเณรธีรยุทธ - จันทนะ 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 50 ป.ธ.5 2549
22. พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา 34 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 42 ป.ธ.6 2549
23. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว แย้มแสง 23 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 43 ป.ธ.6 2549
24. พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธุ์ 34 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 22 ป.ธ.7 2549
25. สามเณรชัยวัฒน์ - ใจดี 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 23 ป.ธ.7 2549
26. สามเณรอนนท์ - สิงห์เล็ก 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 24 ป.ธ.7 2549
27. พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค เมฆเขียว 41 21 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 15 ป.ธ.8 2549
28. พระมหากิจจา กตกิจฺโจ ควรประกอบกิจ 36 16 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 16 ป.ธ.8 2549

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๙
โปรดเลือกรายการ