ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระฉัตรชัย วชิรสิทฺธิ วชิรสิทธิ์เสถียร 26 3 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 103 ป.1-2 2547
2. สามเณรประจักษ์ - สมานมิตร 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 104 ป.1-2 2547
3. สามเณรภูษิต - เข็มประโคน 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 105 ป.1-2 2547
4. สามเณรบุญถิ่น - บุญมี 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 106 ป.1-2 2547
5. พระณภัทร กิตฺติญาโณ ใยโฉม 25 4 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 76 ป.ธ.3 2547
6. สามเณรพีระยุทธ - เย็นทรวง 22 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 77 ป.ธ.3 2547
7. สามเณรราชัญ - มีสุข 22 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 78 ป.ธ.3 2547
8. สามเณรธีรยุทธ - จันทนะ 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 79 ป.ธ.3 2547
9. พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา 32 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 53 ป.ธ.4 2547
10. สามเณรอาณัติ - ผลกอง 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 54 ป.ธ.4 2547
11. พระมหาวิจารณ์ สิริภูสิโต ถิ่นหนองแวง 23 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 63 ป.ธ.5 2547
12. สามเณรนิวัติ - มีรอด 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 64 ป.ธ.5 2547
13. พระมหาทสันติ มหาลาโภ วรรณโภสพ 28 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 40 ป.ธ.6 2547
14. สามเณรประพัฒน์ - ผ่องแผ้ว 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 41 ป.ธ.6 2547
15. สามเณรธีระวุฒิ - ภูแดนแก่ง 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 27 ป.ธ.8 2547
16. พระมหาธีระพงษ์ ธีรวํโส แสงชีวงษ์ 37 17 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 10 ป.ธ.9 2547
17. พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 35 12 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 11 ป.ธ.9 2547

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๗
โปรดเลือกรายการ