ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรพัฒน์พงษ์ - นนทวงค์ 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1777 ป.1-2 2543
2. สามเณรสยาม - เชื้อทอง 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.ธ.3 2543
3. สามเณรสมโภช - บานแย้ม 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 56 ป.ธ.3 2543
4. พระมหาทสันติ มหาลาโภ วรรณโภสพ 25 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 59 ป.ธ.4 2543
5. พระมหาบุญจง อภิปุญฺโญ โสประโคน 24 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 60 ป.ธ.4 2543
6. พระมหาเมธีวัฒน์ อตฺถเมธี มาลาย 23 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 61 ป.ธ.4 2543
7. พระมหาสุระพงษ์ สุรวํโส บัวตูม 22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 62 ป.ธ.4 2543
8. สามเณรปัญจภูมิ - หลาบคำ 22 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 56 ป.ธ.6 2543
9. สามเณรมณีโชติ - ศิริขวา 22 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 57 ป.ธ.6 2543
10. พระมหากิจจา กตกิจฺโจ ควรประกอบกิจ 30 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 17 ป.ธ.7 2543
11. พระมหาธีระพงษ์ ธีรวํโส แสงชีวงษ์ 33 13 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 14 ป.ธ.8 2543
12. พระมหาชาติชาย กลฺยาณธโร ใบทับทิม 30 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 15 ป.ธ.8 2543
13. พระมหาสมหวัง ปญฺญาวุโธ จันทราวุฒิกร 23 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 16 ป.ธ.8 2543

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๓
โปรดเลือกรายการ