ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระนโรดม  สุทฺธจิตฺโต  จุลกะรัตน์  29 4 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  74 ป.1-2  2553
2. พระสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน  ปัญญาธีรนันท์  63 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  75 ป.1-2  2553
3. สามเณรวรวัฒน์    เหมือยรินทร์  21   พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  76 ป.1-2  2553
4. สามเณรณรงค์    ศรีพันลม  17   พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  77 ป.1-2  2553
5. สามเณรทศพล    บุญไสว  17   พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  78 ป.1-2  2553
6. สามเณรบุญเลิศ    ภูเหม็น  16   พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  79 ป.1-2  2553
7. พระมหาศรีธงชัย  อกิญฺจโน  แสงคำ  29 6 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  25 ป.ธ.4  2553
8. พระมหายุทธพงษ์  กิตฺติธโร  ชื่นชม  34 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  300 ป.ธ.4  2553
9. พระมหาเฉลิมศักดิ์  ฐิตธมฺโม  พันธุ์  31 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  227 ป.ธ.5  2553
10. สามเณรศตสิณฑ์    ตันชาลี  20   พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  55 ป.ธ.6  2553
11. พระมหาอดิศักดิ์  อุปวฑฺฒโน  มีแก้ว  36 14 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  18 ป.ธ.8  2553
12. พระมหาสิน  เอกคฺคจิตฺโต  ผิดพันธุ์  38 12 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  11 ป.ธ.9  2553
13. พระมหาสมหวัง  ฐิตสํวโร  บุญสา  37 12 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน  12 ป.ธ.9  2553

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๓
โปรดเลือกรายการ