การสอบบาลี ครั้งที่ ๑

การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๓-๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๐
โปรดเลือกรายการ