ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรศักดิ์ดา    ยนต์ชัย  18   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  30 ป.ธ.3  2552
2. สามเณรพัชตกร    พรบุญ  17   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  31 ป.ธ.4  2552
3. พระมหาเฉลิมศักดิ์  ฐิตธมฺโม  พันธุ์  30 4 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  403 ป.ธ.4  2552
4. พระมหาราชัญ  ติกฺขวีโร  มีสุข  27 4 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  185 ป.ธ.5  2552
5. พระมหาสุภณ  สติสมฺปนฺโน  แก้วทองดี  41 12 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  36 ป.ธ.6  2552
6. สามเณรศุภวัฒน์    บุญทอง  21   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  37 ป.ธ.6  2552
7. สามเณรนภา    แซ่กั๊ว  21   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  38 ป.ธ.6  2552
8. สามเณรมังกร    บัวทอง  20   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  39 ป.ธ.6  2552
9. พระมหาอาณัติ  ณฏฺฐิโก  ผลกอง  21 1 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  31 ป.ธ.7  2552
10. สามเณรคำหลู่    คำแดง  22   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  32 ป.ธ.7  2552
11. พระมหาสมหวัง  ฐิตสํวโร  บุญสา  36 11 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  22 ป.ธ.8  2552

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๒
โปรดเลือกรายการ