สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1 พระสินธร  ธมฺมรโส  วิวิธเกยูรวงศ์  48 5 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  101 ป.1-2  2557
2 พระนิรุตจ์  ฐานุตฺตโร  สุขประเสริฐ  23 3 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  102 ป.1-2  2557
3 สามเณรเอกอานนท์  สุขสบาย  16 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  103 ป.1-2  2557
4 สามเณรศักดิ์สิทธิ์  ตุ่นคำน้อย  15 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  104 ป.1-2  2557
5 พระวรเวธ ปิยวณฺโณ แป๊ะวัฒนา 25 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 2595 ป.1-2 2557ซ
6 พระพัชรพงศ์ กิตฺติภทฺโท ธรรมชาติ 30 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 950 ป.ธ.3 2557ซ
7 พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน เหมือยรินทร์ 24 4 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 951 ป.ธ.3 2557ซ
8 สามเณรมุ่งดา  รักษาชาวนาเขต  19 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  28 ป.ธ.4  2557
9 สามเณรศิริศักดิ์  ขวัญวิชิตไพร  18 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  29 ป.ธ.4  2557
10 พระมหาณัฐพงษ์ ปญฺญานนฺทเมธี สมปันวัง 22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 234 ป.ธ.5 2557ซ
11 พระมหายุทธพงษ์  กิตฺติธโร  ชื่นชม  38 15 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  39 ป.ธ.6  2557
12 พระมหาชูชัย  ปนาโท  อารยจินดา  41 15 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  40 ป.ธ.6  2557
13 พระมหาลิขิต  สิริมงฺคโล  อินศรี  23 3 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  41 ป.ธ.6  2557
14 สามเณรบุญเลิศ  ภู่เหม็น  20 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  42 ป.ธ.6  2557
15 พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์  ปภาโต  ชิโนวรรณ  36 8 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  24 ป.ธ.7  2557

 โปรดเลือกรายการ