การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๒๕๖๔)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔
โปรดเลือกรายการ