การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๗๔
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๗๔
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๗๔
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๗๔
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๔
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๔
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๔
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๔
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๗๔)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๗๔
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๗๔
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๗๔
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๗๔
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๓๐ เมษายน ๒๕๗๔)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๗๔
โปรดเลือกรายการ