ประโยค ป.ธ.๙
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค ป.ธ.๘
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
  ิ์            
ประโยค ป.ธ.๗
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
             
ประโยค ป.ธ.๖
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
             
ประโยค ป.ธ.๕
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
      ิ์        
ประโยค ป.ธ.๔
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค ป.ธ.๓
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค ๑-๒
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค บาลีไวยากรณ์
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค นักธรรมชั้นเอก
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
             
ประโยค นักธรรมชั้นโท
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
ประโยค นักธรรมชั้นตรี
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา กุฏิ เบอร์โทรศัพท์
               
               
จำนวนนักเรียนแผนกพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปีการศึกษา ๒๕
โปรดเลือกรายการ