ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรเอกลักษณ์ - เวชกามา 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 97 ป.1-2 2544
2. สามเณรนิวัติ - มีรอด 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 98 ป.1-2 2544
3. สามเณรวิจารณ์ - ถิ่นหนองแวง 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 99 ป.1-2 2544
4. สามเณรวีรพล - รัตนะ 19 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 100 ป.1-2 2544
5. สามเณรพรชาย - อุปกาละ 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 45 ป.ธ.4 2544
6. พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 31 9 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 32 ป.ธ.7 2544
7. พระมหาเดชะ ติสรโณ ผลชูศรี 42 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 33 ป.ธ.7 2544
8. พระมหาพิศาล ชยวีโร เทพธานี 23 2 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 34 ป.ธ.7 2544
9. พระมหามณีโชติ อินฺทริยคุตฺโต ศิริขวา 23 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 35 ป.ธ.7 2544
10. พระมหาสุชาติ สุชาโต สมมาตร 22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 36 ป.ธ.7 2544
11. สามเณรนพดล - พลเยี่ยม 23 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 13 ป.ธ.9 2544

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๔
โปรดเลือกรายการ