ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระมหานิวัตร์ วิสุทฺโธ มีแก้ว 26 5 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 54 ป.ธ.4 2542
2. สามเณรวิศิษฐ์ - ปานจันทร์ 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 55 ป.ธ.4 2542
3. พระมหากิจจา กตกิจฺโจ ควรประกอบกิจ 29 8 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 34 ป.ธ.6 2542
4. พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 30 7 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 35 ป.ธ.6 2542
5. พระมหาพิศาล ชยธีโร เทพธานี 22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 36 ป.ธ.6 2542
6. สามเณรสุชาติ - สมมาตร 20 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 37 ป.ธ.6 2542
7. พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท พรหมกล่อม 36 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 15 ป.ธ.7 2542
8. พระมหาจำลอง ติกฺขปญฺโญ บุตรโคตร 31 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 16 ป.ธ.7 2542
9. พระมหาประเสริฐ ปญฺญาวโร รุนรา 21 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 17 ป.ธ.7 2542
10. พระมหาอุดม อุตฺตมธีโร จันทิมา 21 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 18 ป.ธ.7 2542

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๒
โปรดเลือกรายการ