การสอบบาลี ครั้งที่ ๑
การสอบ ประโยค วันขึ้น / แรม วันที่ / เดือน / พ.ศ.
ครั้งแรก ป.ธ. ๖ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
ป.ธ. ๗ ขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
ป.ธ. ๘ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
ป.ธ. ๙ ขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
 
ครั้งหลัง ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๗๐
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๗๐)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ ๒
(สอบซ่อม) ป. ๑-๒ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๓ แรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๔ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๗๐
ป.ธ. ๕ แรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๗๐
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๗๐)
       

 

กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๗๐
โปรดเลือกรายการ