ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. พระยุทธพงษ์  กิตฺติธโร  ชื่นชม  32 9 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  26 ป.ธ.3  2551
2. พระเฉลิมศักดิ์  ฐิตธมฺโม  พันธุ์  29 4 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  414 ป.ธ.3  2551
3. สามเณรธงชัย    จุมพรม  17   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  415 ป.ธ.3  2551
4. สามเณรพัชตกร    พรบุญ  17   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  416 ป.ธ.3  2551
5. สามเณรวีรวุฒิ    เหล็กสี  17   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  417 ป.ธ.3  2551
6. สามเณรเอกชัย    พลเดช  19   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  375 ป.ธ.4  2551
7. พระมหาสุภณ  สติสมฺปนฺโน  แก้วทองดี  40 11 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  32 ป.ธ.5  2551
8. สามเณรนภา    แซ่กั๊ว  20   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  33 ป.ธ.5  2551
9. สามเณรมังกร    บัวทอง  19   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  284 ป.ธ.5  2551
10. พระมหาอดิศักดิ์  อุปวฑฺฒโน  มีแก้ว  34 12 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  34 ป.ธ.7  2551
11. พระมหาสมหวัง  ฐิตสํวโร  บุญสา  35 10 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  35 ป.ธ.7  2551
12. พระมหาประกอบ  อินฺทปญฺโญ  แก้วคำ  30 10 พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  36 ป.ธ.7  2551
13. สามเณรธีรยุทธ    จันทนะ  20   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  37 ป.ธ.7  2551
14. สามเณรอนนท์    สิงห์เล็ก  21   พระเชตุพน  วัดพระเชตุพน  4 ป.ธ.9  2551

 สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๕๑
โปรดเลือกรายการ