ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของนักศึกษาพระอภิธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เรียงตามรหัสนักศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล นักศึกษาชั้น รายละเอียดส่วนตัว
๕๓ ๐๑ ๐๐๑ นาง กรรณิกา สีดาฟอง จูฬตรี ดู Profile PrCode1
๕๓ ๐๑ ๐๐๒ นางสาว กิ่งกาญจน์ อดุลย์ผดุงศักดิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode2
๕๓ ๐๑ ๐๐๓ นาง ขวัญพร นรวรคุณ จูฬตรี ดู Profile PrCode3
๕๓ ๐๑ ๐๐๔ นางสาว จันทร์จิรา โกศลสุวรรณ จูฬตรี ดู Profile PrCode4
๕๓ ๐๑ ๐๐๕ นาง ชลิดา โกศลสุวรรณ จูฬตรี ดู Profile PrCode5
๕๓ ๐๑ ๐๐๖ นางสาว โชติรส แซ่ลี้ จูฬตรี ดู Profile PrCode6
๕๓ ๐๑ ๐๐๗ นาย ณวรรธน์ ศิริบุรี จูฬตรี ดู Profile PrCode7
๕๓ ๐๑ ๐๐๘ นาย ณัฐวุฒิ มะลิวัลย์ จูฬตรี ดู Profile PrCode8
๕๓ ๐๑ ๐๐๙ นางสาว ธนกร เทียบแสง จูฬตรี ดู Profile PrCode9
๑๐ ๕๓ ๐๑ ๐๑๐ นาง นุชนาฏ วงค์พันธุ์รักษ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode10
๑๑ ๕๓ ๐๑ ๐๑๑ นาง ประภาพร วสันต์อุปโภคากร จูฬตรี ดู Profile PrCode11
๑๒ ๕๓ ๐๑ ๐๑๒ หมอ ปรีชา ปริญญาพงษ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode12
๑๓ ๕๓ ๐๑ ๐๑๓ นาย มานิตย์ โฮมลคร จูฬตรี ดู Profile PrCode13
๑๔ ๕๓ ๐๑ ๐๑๔ นาย มีเกียรติ อิสระชินารมย์ จูฬตรี ดู Profile PrCode14
๑๕ ๕๓ ๐๑ ๐๑๕ นาย วราชิต ชูส่งแสง จูฬตรี ดู Profile PrCode15
๑๖ ๕๓ ๐๑ ๐๑๖ นางสาว วาสนา กิจเกิดไพบูลย์ จูฬตรี ดู Profile PrCode16
๑๗ ๕๓ ๐๑ ๐๑๗ นาง วาสนา กรายแก้ว จูฬตรี ดู Profile PrCode17
๑๘ ๕๓ ๐๑ ๐๑๘ นางสาว สมบูรณ์ ดีสวัสดิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode18
๑๙ ๕๓ ๐๑ ๐๑๙ นาย สุกิจ โพธิ์จรัสแสงกุล จูฬตรี ดู Profile PrCode19
๒๐ ๕๓ ๐๑ ๐๒๐ นางสาว สุวรรณา ธัญญาวุฒิเลิศ จูฬตรี ดู Profile PrCode20
๒๑ ๕๓ ๐๑ ๐๒๑ นาย แสง วจิตรบรรจง จูฬตรี ดู Profile PrCode21
๒๒ ๕๓ ๐๑ ๐๒๒ นาง เหรียญ อินทร์แก้ว จูฬตรี ดู Profile PrCode22
๒๓ ๕๓ ๐๑ ๐๒๓ นาย อดิศร ศรแก้ว จูฬตรี ดู Profile PrCode23
๒๔ ๕๓ ๐๑ ๐๒๔ นาย อาทร สุขุม จูฬตรี ดู Profile PrCode24
๒๕ ๕๓ ๐๑ ๐๒๕ นาง มลิวัลลิ์ พบคีรี จูฬตรี ดู Profile PrCode25
๒๖ ๕๓ ๐๑ ๐๒๖ นาย เสกชัย สดใส จูฬตรี ดู Profile PrCode26
๒๗ ๕๓ ๐๑ ๐๒๗ แม่ชี อชิรญา จริงวาจา จูฬตรี ดู Profile PrCode27
๒๘ ๕๓ ๐๑ ๐๒๘ นางสาว จันทร์เพ็ญ โปร่งจิต จูฬตรี ดู Profile PrCode28
๒๙ ๕๓ ๐๑ ๐๒๙ นาย ดิลก จิตตเสนา จูฬตรี ดู Profile PrCode29
๓๐ ๕๓ ๐๑ ๐๓๐ นางสาว ปวิชญา ลิ้มทวีวัฒน์ จูฬตรี ดู Profile PrCode30
๓๑ ๕๓ ๐๑ ๐๓๑ นาย ประกิต เอกรัตน์ จูฬตรี ดู Profile PrCode31
๓๒ ๕๓ ๐๑ ๐๓๒ นาย ศิริศาสตร์ อ่อนละออ จูฬตรี ดู Profile PrCode32
๓๓ ๕๓ ๐๑ ๐๓๓ นาย สันติ กลิ่นจรุง จูฬตรี ดู Profile PrCode33
๓๔ ๕๓ ๐๑ ๐๓๔ นาย พิศิษร์ นววรคุณ จูฬตรี ดู Profile PrCode34
๓๕ ๕๓ ๐๑ ๐๓๕ นางสาว เขียวหวาน หลุ่มรื่นรมย์ จูฬตรี ดู Profile PrCode35
๓๖ ๕๓ ๐๑ ๐๓๖ นาย กฤษณ์ พบคีรี จูฬตรี ดู Profile PrCode36
๓๗ ๕๓ ๐๑ ๐๓๗ นาง จิราภา มาลีเลิก จูฬตรี ดู Profile PrCode37
๓๘ ๕๓ ๐๑ ๐๓๘ นางสาว ปราณี จิตต์อารีย์เทพ จูฬตรี ดู Profile PrCode38
๓๙ ๕๓ ๐๑ ๐๓๙ นาย ปรีดา รุ่งโรจน์จรัสสี จูฬตรี ดู Profile PrCode39
๔๐ ๕๓ ๐๑ ๐๔๐ นาย ประยุทธ นุ่มวงศ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode40
๔๑ ๕๓ ๐๑ ๐๔๑ นางสาว พัชรินทร์ ตงศิริ จูฬตรี ดู Profile PrCode41
๔๒ ๕๓ ๐๑ ๐๔๒ นาง ณัฏฐ์ชยธร ศิริลาสุตนันท์ จูฬตรี ดู Profile PrCode42
๔๓ ๕๓ ๐๑ ๐๔๓ นาง เพ็ญชาติ วิทูรัตน์ จูฬตรี ดู Profile PrCode43
๔๔ ๕๓ ๐๑ ๐๔๔ นาง วรรณา หรรษาเวก จูฬตรี ดู Profile PrCode44
๔๕ ๕๓ ๐๑ ๐๔๕ นาย สุรศักดิ์ ขำบัว จูฬตรี ดู Profile PrCode45
๔๖ ๕๓ ๐๒ ๐๐๑ นางสาว กัญญาพร เวธิตะ จูฬโท ดู Profile PrCode46
๔๗ ๕๓ ๐๒ ๐๐๒ นาง จิราภรณ์ เมนะพันธุ์ จูฬโท ดู Profile PrCode47
๔๘ ๕๓ ๐๒ ๐๐๓ นาง ดวงพร พิริยนนทกุล จูฬโท ดู Profile PrCode48
๔๙ ๕๓ ๐๒ ๐๐๔ นาย นิรันดร์ เมนะพันธุ์ จูฬโท ดู Profile PrCode49
๕๐ ๕๓ ๐๒ ๐๐๖ นาย วรวุธ บ่อทรัพย์ จูฬโท ดู Profile PrCode50
๕๑ ๕๓ ๐๒ ๐๐๗ นาง วฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์ จูฬโท ดู Profile PrCode51
๕๒ ๕๓ ๐๒ ๐๐๘ นาง สมปอง คำแฝง จูฬโท ดู Profile PrCode52
๕๓ ๕๓ ๐๒ ๐๐๙ นาย สาคร ตั้งชัยวัฒนา จูฬโท ดู Profile PrCode53
๕๔ ๕๓ ๐๒ ๐๑๐ นางสาว โสภิณ ลอยชื่น จูฬโท ดู Profile PrCode54
๕๕ ๕๓ ๐๒ ๐๑๑ นาย ไสว พุทธิดิลก จูฬโท ดู Profile PrCode55
๕๖ ๕๓ ๐๒ ๐๑๒ พ.จ.อ.หญิง อรอนงค์ ควรชม จูฬโท ดู Profile PrCode56
๕๗ ๕๓ ๐๓ ๐๐๑ นาง จารุวรรณ จงวณิช จูฬเอก ดู Profile PrCode57
๕๘ ๕๓ ๐๓ ๐๐๒ นาง ทัศณีย์ ทองอ่อน จูฬเอก ดู Profile PrCode58
๕๙ ๕๓ ๐๓ ๐๐๓ นาง ปราณี กล่ำคำ จูฬเอก ดู Profile PrCode59
๖๐ ๕๓ ๐๓ ๐๐๔ นางสาว วรทรัพย์ จิตต์ประเสริฐ จูฬเอก ดู Profile PrCode60
๖๑ ๕๓ ๐๔ ๐๐๑ แม่ชี เกศริน ยิ้มหลั่งทรัพย์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode61
๖๒ ๕๓ ๐๔ ๐๐๒ นางสาว จรรยา แซ่อึ้ง มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode62
๖๓ ๕๓ ๐๔ ๐๐๓ นางสาว ไซเตียง แซ่โอ้ว มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode63
๖๔ ๕๓ ๐๔ ๐๐๔ นางสาว ธนภรณ์ ลิ้มตระกูล มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode64
๖๕ ๕๓ ๐๔ ๐๐๕ นาง มุทิตา สุขกนิษฐ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode65
๖๖ ๕๓ ๐๔ ๐๐๖ นางสาว วันดี สวัสดิ์พิมล มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode66
๖๗ ๕๓ ๐๔ ๐๐๗ นาง สุดาณี ไหมแพง มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode67
๖๘ ๕๓ ๐๔ ๐๐๘ นางสาว สุดารัตน์ สรวิสูตร มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode68
๖๙ ๕๓ ๐๔ ๐๐๙ นาง สุวรรณี มลาสานต์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode69
๗๐ ๕๓ ๐๔ ๐๑๐ นาย อนันต์ รุ่งเรืองตันติสุข มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode70
๗๑ ๕๓ ๐๔ ๐๑๑ นางสาว อักษรา วิเศษศรี มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode71
๗๒ ๕๓ ๐๔ ๐๑๒ นางสาว อัญชลี แซ่อึ้ง มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode72
๗๓ ๕๓ ๐๔ ๐๑๓ นาย อำพล หาญพานิช มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode73
๗๔ ๕๓ ๐๔ ๐๑๔ นางสาว จริยา จูงกลาง มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode74
๗๕ ๕๓ ๐๔ ๐๑๕ นางสาว เจริญรัตน์ ธนโชติกมลพัฒน์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode75
๗๖ ๕๓ ๐๔ ๐๑๖ นางสาว ฐิติมา ธรรมรุ่งเรือง มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode76
๗๗ ๕๓ ๐๔ ๐๑๗ นาย ทวีศักดิ์ นันทนิธิกร มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode77
๗๘ ๕๓ ๐๔ ๐๑๘ นางสาว ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode78
๗๙ ๕๓ ๐๔ ๐๑๙ นาง ทัศนีย์ บุญญาวัฒน์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode79
๘๐ ๕๓ ๐๔ ๐๒๐ นางสาว ทิพวรรณ สุวรรณวิทู มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode80
๘๑ ๕๓ ๐๔ ๐๒๑ แม่ชี นฤมล อดุลย์ผดุงศักดิ์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode81
๘๒ ๕๓ ๐๔ ๐๒๒ นาง นิตยา เลี่ยงสมบูรณ์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode82
๘๓ ๕๓ ๐๔ ๐๒๓ นางสาว เบญญาภา รุ่งสุขใส มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode83
๘๔ ๕๓ ๐๔ ๐๒๔ นาง ปณิญา พัฒนโก มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode84
๘๕ ๕๓ ๐๔ ๐๒๕ นาง พณศร ภัทรธวัลศร มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode85
๘๖ ๕๓ ๐๔ ๐๒๖ นาง พึงพิศ สาลียล มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode86
๘๗ ๕๓ ๐๔ ๐๒๗ นางสาว รภัทร แสงน้ำไทย มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode87
๘๘ ๕๓ ๐๔ ๐๒๘ นางสาว วรญา อัมรานนท์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode88
๘๙ ๕๓ ๐๔ ๐๒๙ นาย วิฑูรย์ เรืองดำรงค์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode89
๙๐ ๕๓ ๐๔ ๐๓๐ นางสาว วิไล สุปัญญากร มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode90
๙๑ ๕๓ ๐๔ ๐๓๑ นางสาว ศิโรวัลลิ์ เพ็ชร์อินทร์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode91
๙๒ ๕๓ ๐๕ ๐๐๑ นางสาว กัญญา ดำรงค์คงชัย มัชฌิมโท ดู Profile PrCode92
๙๓ ๕๓ ๐๕ ๐๐๒ นางสาว ฐิติรัตน์ ภัทรพันธุ์มณี มัชฌิมโท ดู Profile PrCode93
๙๔ ๕๓ ๐๕ ๐๐๓ นาง นวลศรี วิจารณ์ มัชฌิมโท ดู Profile PrCode94
๙๕ ๕๓ ๐๕ ๐๐๔ นาง ประวิสสร โหสกุล มัชฌิมโท ดู Profile PrCode95
๙๖ ๕๓ ๐๕ ๐๐๕ นาง มณทิพย์ อาทรธุระสุข มัชฌิมโท ดู Profile PrCode96
๙๗ ๕๓ ๐๕ ๐๐๖ นาง เมธาวี ภัทรทิพาพร มัชฌิมโท ดู Profile PrCode97
๙๘ ๕๓ ๐๕ ๐๐๗ นางสาว สุนันทา พงษากิจ มัชฌิมโท ดู Profile PrCode98
๙๙ ๕๓ ๐๖ ๐๐๑ นางสาว กมลพร ตระการเจริญสุข มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode99
๑๐๐ ๕๓ ๐๖ ๐๐๒ นาย ณรงค์ ศุภเทวีกิจเจริญ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode100
๑๐๑ ๕๓ ๐๖ ๐๐๓ นาง นิภา เวชนุเคราะห์ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode101
๑๐๒ ๕๓ ๐๖ ๐๐๔ น.อ. บุญส่ง จุ้ยกล่อม มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode102
๑๐๓ ๕๓ ๐๖ ๐๐๕ แม่ชี ปิยพร บัวชุม มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode103
๑๐๔ ๕๓ ๐๖ ๐๐๖ นาย ไพโรจน์ เชื้อชม มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode104
๑๐๕ ๕๓ ๐๖ ๐๐๗ นาง มะลุลี โศภิษฐพงศ์ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode105
๑๐๖ ๕๓ ๐๖ ๐๐๘ นางสาว รัชนี กีรติกานนท์ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode106
๑๐๗ ๕๓ ๐๖ ๐๐๙ นางสาว เรไร แหวนเกตุ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode107
๑๐๘ ๕๓ ๐๖ ๐๑๐ นางสาว วิลาวัณย์ สุอุทัย มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode108
๑๐๙ ๕๓ ๐๖ ๐๑๑ นาง สงวนวงค์ เธียรถาวร มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode109
๑๑๐ ๕๓ ๐๖ ๐๑๒ นาง สุนัฐชา ฉายาวัฒนะ มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode110
๑๑๑ ๕๔ ๐๑ ๐๐๑ นาง กรณรัสย์ เครือใจวัง จูฬตรี ดู Profile PrCode111
๑๑๒ ๕๔ ๐๑ ๐๐๒ นาง กลอยใจ นาควิเชตร จูฬตรี ดู Profile PrCode112
๑๑๓ ๕๔ ๐๑ ๐๐๓ นาย ขรรค์ชัย อรวัฒนพันธุ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode113
๑๑๔ ๕๔ ๐๑ ๐๐๔ นาง ชญาภา สมศิริวัฒนา จูฬตรี ดู Profile PrCode114
๑๑๕ ๕๔ ๐๑ ๐๐๕ นางสาว ณัฐิมา ภัทรพงศ์ไพบูลย์ จูฬตรี ดู Profile PrCode115
๑๑๖ ๕๔ ๐๑ ๐๐๖ นางสาว ดารณี มณีวงศ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode116
๑๑๗ ๕๔ ๐๑ ๐๐๗ นางสาว ดารณี แซ่ลิ้ม จูฬตรี ดู Profile PrCode117
๑๑๘ ๕๔ ๐๑ ๐๐๘ นางสาว นลิตา เทียนขำ จูฬตรี ดู Profile PrCode118
๑๑๙ ๕๔ ๐๑ ๐๐๙ นาง บังอร สุวรรณสัมฤทธิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode119
๑๒๐ ๕๔ ๐๑ ๐๑๐ นาง ประทินทิพย์ ไพศาลศรี จูฬตรี ดู Profile PrCode120
๑๒๑ ๕๔ ๐๑ ๐๑๑ นาย พิชัย เนียนทะศาสตร์ จูฬตรี ดู Profile PrCode121
๑๒๒ ๕๔ ๐๑ ๐๑๒ นางสาว เย็นจิตต์ ทองสมบุญ จูฬตรี ดู Profile PrCode122
๑๒๓ ๕๔ ๐๑ ๐๑๓ นาง เยาวลักษณ์ อัคนิบุตร จูฬตรี ดู Profile PrCode123
๑๒๔ ๕๔ ๐๑ ๐๑๔ ร.อ. วรพจน์ ไชยปัญญา จูฬตรี ดู Profile PrCode124
๑๒๕ ๕๔ ๐๑ ๐๑๕ นาง สาคร บุญธรรม จูฬตรี ดู Profile PrCode125
๑๒๖ ๕๔ ๐๑ ๐๑๖ นาย สิทธิชัย สุวรรณสัมฤทธิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode126
๑๒๗ ๕๔ ๐๑ ๐๑๗ แม่ชี สุชาดา แสงทอง จูฬตรี ดู Profile PrCode127
๑๒๘ ๕๔ ๐๑ ๐๑๘ นาง สุรัสวดี เทียนเจริญ จูฬตรี ดู Profile PrCode128
๑๒๙ ๕๔ ๐๑ ๐๑๙ นาง อัมพร คงกระพันธ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode129
๑๓๐ ๕๔ ๐๑ ๐๒๐ นาย สมเกียรติ ดวงทิพยเนตร จูฬตรี ดู Profile PrCode130
๑๓๑ ๕๔ ๐๒ ๐๐๑ แม่ชี ทองหล่อ รอดแก้ว จูฬตรี ดู Profile PrCode131
๑๓๒ ๕๔ ๐๓ ๐๐๑ พระ ณัฐพล นัดพ่วง จูฬเอก ดู Profile PrCode132
๑๓๓ ๕๔ ๐๓ ๐๐๒ นางสาว ฐิติชญา หิรัญศุภโชติ จูฬเอก ดู Profile PrCode133
๑๓๔ ๕๔ ๐๔ ๐๐๑ นาง ธนชานันท์ ทรรศนียพงษ์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode134
๑๓๕ ๕๔ ๐๖ ๐๐๑ นางสาว วันดี แซ่อึ้ง มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode135
๑๓๖ ๕๔ ๐๖ ๐๐๒ นาง อ่อนจิตต์ ขมเล็ก มัชฌิมเอก ดู Profile PrCode136
๑๓๗ ๕๕ ๐๑ ๐๐๑ นางสาว คริษฐา ชื่นชมสกุลชัย จูฬตรี ดู Profile PrCode137
๑๓๘ ๕๕ ๐๑ ๐๐๒ นางสาว ฉัตรภรณ์ ชื่นชมสกุลชัย จูฬตรี ดู Profile PrCode138
๑๓๙ ๕๕ ๐๑ ๐๐๓ นางสาว ชมกัญจน์ อุทธาสิน จูฬตรี ดู Profile PrCode139
๑๔๐ ๕๕ ๐๑ ๐๐๔ นาง ดนิตา คิดประเสริฐ จูฬตรี ดู Profile PrCode140
๑๔๑ ๕๕ ๐๑ ๐๐๕ ว่าที่ ร.ต. ดุลยวิทย์ นาคอุไรรัตน์ จูฬตรี ดู Profile PrCode141
๑๔๒ ๕๕ ๐๑ ๐๐๖ นาง ตวงพร ศรีสวัสดิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode142
๑๔๓ ๕๕ ๐๑ ๐๐๗ นาย ทวีชัย รุ่งวาณิชสุขานนท์ จูฬตรี ดู Profile PrCode143
๑๔๔ ๕๕ ๐๑ ๐๐๘ นางสาว ทัศนีย์ โชติสถิตชัย จูฬตรี ดู Profile PrCode144
๑๔๕ ๕๕ ๐๑ ๐๐๙ นาย ทิพชัย กิติวัลย์กุล จูฬตรี ดู Profile PrCode145
๑๔๖ ๕๕ ๐๑ ๐๑๐ นาง ธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode146
๑๔๗ ๕๕ ๐๑ ๐๑๑ นาย ธีรธัช นิธิโรจนารักษ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode147
๑๔๘ ๕๕ ๐๑ ๐๑๒ นาง นันทิยา คำภา จูฬตรี ดู Profile PrCode148
๑๔๙ ๕๕ ๐๑ ๐๑๓ นาง บุษกร บำรุงทรัพย์จิระ จูฬตรี ดู Profile PrCode149
๑๕๐ ๕๕ ๐๑ ๐๑๔ นาง ประภาสิริ ถำวาปี จูฬตรี ดู Profile PrCode150
๑๕๑ ๕๕ ๐๑ ๐๑๕ ร.ต.อ. ประสาท อยู่ไสว จูฬตรี ดู Profile PrCode151
๑๕๒ ๕๕ ๐๑ ๐๑๖ นางสาว พัชรี อัสสธีรนุวัฒน์ จูฬตรี ดู Profile PrCode152
๑๕๓ ๕๕ ๐๑ ๐๑๗ นางสาว พัฒนาวดี ตันธนปาละ จูฬตรี ดู Profile PrCode153
๑๕๔ ๕๕ ๐๑ ๐๑๘ นางสาว พัทธวรรณ กลกานนท์ จูฬตรี ดู Profile PrCode154
๑๕๕ ๕๕ ๐๑ ๐๑๙ นาย พิษณุ ปิติฤกษ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode155
๑๕๖ ๕๕ ๐๑ ๐๒๐ นาง เพ็ญศรี กระหม่อมทอง จูฬตรี ดู Profile PrCode156
๑๕๗ ๕๕ ๐๑ ๐๒๑ นางสาว ไพลิน เลิศเสรี จูฬตรี ดู Profile PrCode157
๑๕๘ ๕๕ ๐๑ ๐๒๒ นางสาว วาลวิชนี แย้มสรวล จูฬตรี ดู Profile PrCode158
๑๕๙ ๕๕ ๐๑ ๐๒๓ นางสาว เวสารัช เชื้อพันธ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode159
๑๖๐ ๕๕ ๐๑ ๐๒๔ นางสาว ศศิการ กรกีรติวาณิช จูฬตรี ดู Profile PrCode160
๑๖๑ ๕๕ ๐๑ ๐๒๕ แม่ชี สมจิตร นิ่มพันธ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode161
๑๖๒ ๕๕ ๐๑ ๐๒๖ นางสาว สุภิลักษณ์ พวงราช จูฬตรี ดู Profile PrCode162
๑๖๓ ๕๕ ๐๓ ๐๐๑ นาย สมชัย ธรรมนิรมิต จูฬเอก ดู Profile PrCode163
๑๖๔ ๕๕ ๐๔ ๐๐๑ นางสาว พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode164
๑๖๕ ๕๕ ๐๘ ๐๐๑ นาง อภิญญา อยู่ยืน มหาโท ดู Profile PrCode165
๑๖๖ ๕๖ ๐๑ ๐๐๑ นางสาว กชานิภา ศรีนวล จูฬตรี ดู Profile PrCode166
๑๖๗ ๕๖ ๐๑ ๐๐๒ นางสาว จรวยรส ทับสุข จูฬตรี ดู Profile PrCode167
๑๖๘ ๕๖ ๐๑ ๐๐๓ นางสาว จิรดี ประดิษฐเวคิน จูฬตรี ดู Profile PrCode168
๑๖๙ ๕๖ ๐๑ ๐๐๔ นางสาว ฐิตารีย์ นิธิธนไมตรี จูฬตรี ดู Profile PrCode169
๑๗๐ ๕๖ ๐๑ ๐๐๕ นาย ธนิต ธนะฉัตรชัยรัตนะ  จูฬตรี ดู Profile PrCode170
๑๗๑ ๕๖ ๐๑ ๐๐๖ นาง นพรัตน์ ผลิตากุล จูฬตรี ดู Profile PrCode171
๑๗๒ ๕๖ ๐๑ ๐๐๗ นางสาว นันทมล พูลสวัสดิ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode172
๑๗๓ ๕๖ ๐๑ ๐๐๘ นาง ประสบพร น้อยสุวรรณา จูฬตรี ดู Profile PrCode173
๑๗๔ ๕๖ ๐๑ ๐๐๙ นางสาว ผกามาศ แป้นเขียว จูฬตรี ดู Profile PrCode174
๑๗๕ ๕๖ ๐๑ ๐๑๐ นางสาว พรไพลิน น้อยสุวรรณา จูฬตรี ดู Profile PrCode175
๑๗๖ ๕๖ ๐๑ ๐๑๑ นางสาว พัชรีพร ประดิษฐเวคิน จูฬตรี ดู Profile PrCode176
๑๗๗ ๕๖ ๐๑ ๐๑๒ นาง ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode177
๑๗๘ ๕๖ ๐๑ ๐๑๓ นางสาว สมศรี บุญทวี  จูฬตรี ดู Profile PrCode178
๑๗๙ ๕๖ ๐๑ ๐๑๔ นางสาว สุจินดา เลิศลักขณวงศ์ จูฬตรี ดู Profile PrCode179
๑๘๐ ๕๖ ๐๑ ๐๑๕ เด็กหญิง สุพรรณิการ์ สระแก้ว จูฬตรี ดู Profile PrCode180
๑๘๑ ๕๖ ๐๑ ๐๑๖ นาง แสงเดือน ทับสุข  จูฬตรี ดู Profile PrCode181
๑๘๒ ๕๖ ๐๑ ๐๑๗ นาง อัจฉรีย์ แขวงโสภา จูฬตรี ดู Profile PrCode182
๑๘๓ ๕๖ ๐๑ ๐๑๘ นางสาว อัมพร ทวีวัฒนะกิจบวร จูฬตรี ดู Profile PrCode183
๑๘๔ ๕๖ ๐๓ ๐๐๑ นาง ปภัชญา บุญโตสิตระกูล จูฬเอก ดู Profile PrCode184
๑๘๕ ๕๖ ๐๔ ๐๐๑ นาง จิตราภรณ์ เลิศสิทธิชัย มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode185
๑๘๖ ๕๖ ๐๔ ๐๐๒ นาย สมศักดิ์ เลิศสิทธิชัย มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode186
๑๘๗ ๕๖ ๐๔ ๐๐๓ นางสาว สุมนมาล กนิฏฐพงษ์รัตน์ มัชฌิมตรี ดู Profile PrCode187
๑๘๘ ๕๖ ๐๙ ๐๐๑ แม่ชี สมเด็จ ชาญเดช มหาเอก ดู Profile PrCode188
๑๘๙ ๕๗ ๐๑ ๐๐๑         ดู Profile PrCode189
๑๙๐ ๕๗ ๐๑ ๐๐๒         ดู Profile PrCode190

 

ข้อควรทราบ : ไฟล์ประวัติส่วนบุคคลนั้น จะเปิดดูได้เฉพาะเจ้าของประวัติเท่านั้นและต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าดูทุกครั้ง
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ : 08 9671 5928 หรือ Email : kitmai08@gmail.com [เฉพาะนักศึกษาอภิธรรมเท่านั้น]
วิธีการดูโปรไฟล์ : คลิกเมาส์ที่ ดู Profile [ไฟล์ที่เข้าไปดูเป็นไฟล์ pdf แบบดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้]

ข้อสังเกต : เมื่อชี้เมาส์ไปที่ ดู Profile สัญลักษณ์
ลูกศรของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ คลิก 1 ครั้ง
เพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏหน้าต่าง Password ให้ใส่
รหัสผ่านในช่อง Enter Password (ดูภาพประกอบ)
เมื่อกด OK แล้วจะสามารถดูข้อมูลได้ และสามารถ
Copy ไฟล์เก็บไว้ดูในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้
การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
โปรดจดจำรหัสผ่านไว้ให้ดี มิฉะนั้นจะเปิดไฟล์ไม่ได้

หน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านอาจมีหน้าตาแตกต่างไปจากตัวอย่างนี้ เนื่องจาก Browser แต่ละตัวอาจแสดงแตกต่างออกไปนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
โปรดเลือกรายการ